Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421135
Sted- og lokalitetsnummer
230304-149
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1910 e.Kr. - 1919 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lundsgård voldsted. Fredningen omfatter den sydlige del af den rektangulære banke, hvorpå gårdens bygninger ligger samt de omgivende ca. 20 - 22 m brede grave i vest og syd. Den vestre grav er ca. 150 m lang og afgrænses i nord af en lav vold; en dæmning fører over graven til banken. Den søndre ca. 90 m lange grav har nærmest karakter af en sump og munder ud i engen, der i øst og nord omgiver banken som i sydøst når en højde af ca. 5 m over engbunden. Gravenes skråninger er bevoksede med træer og buske, og den fredede del af banken er udlagt til have. Fredningsgrænsen forløber i syd og vest 1 m fra gravenes ydre overkanter, i øst langs bankens fod ved engen og i nord langs en linie, der flugter med stuehusets nordøstre facade. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Det fredede areals udstrækning er iøvrigt angivet på vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det fredede areal kan iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil. Bortset fra firholdelse for grøde o.l. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotLundsgård (blå) med bevarede voldgrave. Lit. f. Raben, Ullerup sogn. [Lundsgård er anlagt oven på det gamle Avnbøllunds voldsted].Det er usikkerhed omkring grænsens forløb mellem Ullerup s. og Sottrup s. Lokaliteten hører muligvis til Ullerup s. (230305).
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1967
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Have, eng. Foto: S/H og F 09.07 V-graven fra NNØ, 09.08 SV-hjørnet fra VSV, 09.09 SØ-lige del fra ØSØ.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links