Det centrale Hornslet, 2017. Stationen fra 1877 på Banevej skal efter planen betjene Aarhus Letbane fra 2018. Rosenholm Egnsarkiv i midten af Hornslet er indrettet i det tidligere Ting- og Arresthus sammen med Syddjurs Bibliotek. Umiddelbart syd herfor er byens forretningsliv koncentreret omkring Tingvej, hvor også den tidligere administrationsbygning for Rosenholm Kommune ligger. Den fungerer nu som en afdeling af Syddjurs Kommune.

.

En stille søndag i Hornslet. Økonomisk set er Hornslet en fremgangsrig by, hvor befolkningsvækst og højere grundpriser i vid udstrækning er drevet af byens høje andel af pendlere.

.

Hornslet har en befolkning på 5.604 og et areal på 316 ha. Byen, der er Syddjurs Kommunes næststørste, ligger 19 km nord for Aarhus og opfatter sig som en forstad hertil.

Hornslet afgrænses mod vest af Sophie-Amaliegård Skov, mod nord af herregårdslandskabet, der tilhører Rosenholm Gods, og mod øst af en tidligere issø, som Hornslet Mose nu er en del af. Terrænet er mest kuperet mod syd og vest med bakker op mod 60 m.

Landsbyen Hornslet blev privilegeret, da familien Rosenkrantz i 1500-tallet byggede herregården Rosenholm og omdannede middelalderkirken til gravkapel for slægten. Byggeriet har i perioder øget beskæftigelsen og krævet faglige kompetencer, og Holger Rosenkrantz opførte en skole og et hospital ved kirken.

Landsbysamfundets centrum lå nord for præstegården, men da jernbanen kom, opstod der et nyt oplandsorienteret bysamfund med kro, lægebolig, apotek og mejeri i stationsområdet ved Tingvej nordvest for den gamle by. Et sygehus lå mellem de to områder, der først omkring 1940 var smeltet sammen. Siden har bebyggelsen udvidet sig mod Rosenholmvej i nordøst, ad Tingvej i nordvest og senest langs Ballesvej mod sydvest, mens Hornslet Mose afgrænser byen mod øst.

Byens forretningsliv er i dag koncentreret i de to-tre-etager høje huse langs Tingvej. De ældste bygninger, fx tinghuset fra 1910, ligger i den nordlige del, mens husene ned mod Toftevej er under 50 år gamle. Den øvrige bebyggelse består mest af villa- og parcelhuskvarterer. Et stort industriområde ligger syd for byen. Den første del af letbanen Odder-Aarhus-Grenaa er planlagt indviet i 2017, og i 2018 planlægges hele den 101 km lange strækning taget i brug. Hornslet var kommunecenter i Rosenholm Kommune mellem 1970 og 2007.

Betydning af bynavnet Hornslet

Den ældst kendte kilde til navnet Hornslet er fra *1310, hvor formen Hornslet optræder. I senere kilder findes former som Hornslett (1423) og Hornsszlett (*1548). Navnet er sammensat af substantivet horn og det gammeldanske substantiv slæ¯ t, som betyder »slåning, rydning«. Det sigter således til en rydning på eller ved et hornformet terræn.

Mere om bynavne i kommunen

Tingvej i det centrale Hornslet rummer størstedelen af byens handels- og serviceaktiviteter, bl.a. supermarked, boghandel og banker.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links