71.01 kort
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2903104
Sted- og lokalitetsnummer
180601-85
Anlæg
Hulvej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2017 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2903:104 Vejsystemer. Vejsystem bestående af mindst 5 parallelle hulveje i vifteform på en sydvendt skråning. De to vestlige hulveje deler sig i to respektive tre (den vestligste) forløb mod syd. Hulvejene er orienteret N-S og NV-SØ. De er op til 100 m lange, indtil 1,8 m dybe og op til 1,5 m brede i bunden. Den vestligste hulvej benyttes til trampesti. Et hjulspor forløber vest for og parallelt med den vestligste hulvej, samt på de to kamme mellem de tre midterste hulveje og stedvist i bunden af hulvejene. Hulvejssystemet afskæres i øst af en forladt vejdæmning orienteret N-S. Dæmningen er ca. 11 m bred og 0,5 m høj. I vejsystemet indgår hulvejene, hjulsporene og dæmningen på matr.nr. 1t Brosbøl, Egvad indenfor et område, der i øst afgrænses af skellet mod Vardevej, matr.nr. 7000a Brosbøl, Egvad og i vest af skellet mod matr.nr. 1y Brosbøl, Egvad. I syd afgrænses området af skellet mod matr.nr. 1y Brosbøl, Egvad. I nord afgrænses området af en lige linje forløbende Ø-V 135 m N for det sydlige skel. Gravhøjen med fredningsnr. 2903:29 ligger indenfor området ca. 5 m N for skellet mod matr.nr. 1y Brosbøl, Egvad.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2014
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenIndberetning af vejspor fra Skjern Egvad Museum. Eneste materiale er et kortudsnit med indtegning af lokaliteter. Herværende vejspor udgøres af et 1,5 ha stort areal med bundter af parallelle hulveje.
2016
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenVejsystem bestående af 5 parallelle hulveje i vifteform i hede bevokset med ege- og bæveraskbuske på sydvendt skråning. De to vestlige hulveje deler sig i to resp. tre (den vestligste) forløb mod syd og den fredede gravhøj 2903:29 ved foden af bakken. Vejsporene er i øst orienteret NV–SØ og i vest N-S. De er op til 100 m lange, ind til 1,7 m dybe og op til 1,5 m brede i bunden. Vest for viften af hulveje forløber et hjulspor i N-S, ca. 130 cm bredt og med 90 cm's akselbredde. Der er også et forløb af hjulspor på de to kamme mellem de tre midterste hulveje og stedvist bevaret i bunden af hulvejene (akselbredde 80-90 cm). Hulvejssystemet afskæres i øst af et forladt yngre vejtracé, en lav dæmning, der forløber i retning N-S. Dæmningen er ca. 11 m bred og en halv meter høj. Både dæmning, hjulspor og hulveje er omfattede af fortidsmindefredningen.

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links