I Hvidovre Kommune er der en større andel af unge og en mindre andel af ældre end i landet som helhed. I efterkrigstiden fandt den store udbygning af kommunen sted fra begyndelsen af 1950’erne til slutningen af 1960’erne. Siden 2008‑09 er befolkningstallet igen steget støt, og den udvikling vil ifølge fremskrivningerne fortsætte de nærmeste årtier.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Befolkningen i Hvidovre Kommune var d. 1. januar 2018 på 53.282 og dermed 2,9 % højere end i 1971. Ligesom resten af regionen oplevede kommunen et faldende befolkningstal i 1970’erne og 1980’erne. Først fra 2008‑09 har der igen været en vedvarende stigning, som ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning vil fortsætte og føre til en befolkning på 61.817 i 2045. Det svarer til 16,0 % flere end i 2018.

Befolkningsvæksten i tiåret 2008 til 2017 skyldtes en kombination af fødselsoverskud, indenlandske flytninger og indvandring.

Antallet af nettotilflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) var i perioden meget svingende, men med et årligt gennemsnit på 133.

Hertil kom, at den årlige nettoindvandring til kommunen siden 2008 gennemsnitligt har været på 181 personer med et maksimum på 327 i 2015.

Endelig har kommunen i perioden 2008‑17 haft et fødselsoverskud (på 82 om året), som ventes at fortsætte frem til 2045.

Den samlede fertilitet viser for et bestemt år, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den samlede fertilitet var på 1.963 i 2017, hvilket var noget højere end for både regionen (1.672) og hele landet (1.752). De førstegangsfødende i kommunen var i 2017 i gennemsnit 28,9 år og dermed næsten som på landsplan (29,2 år).

Gruppen af 0‑14-årige udgør en større andel end i landet som helhed. I 2018 udgjorde de 18,4 % mod 16,6 % i hele landet. Derimod er gruppen på 65 år og derover mindre end i landet som helhed; i Hvidovre Kommune udgjorde den i 2018 17,0 % og vil ifølge fremskrivningen udgøre 19,4 % i 2045. På landsplan udgjorde gruppen i 2018 19,3 % med en forventet vækst til 24,8 % i 2045.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 4,2 % af befolkningen i Hvidovre Kommune. Andelen var i 2018 vokset til 19,6 %, hvilket var på niveau med regionen, men væsentligt højere end i landet som helhed (13,3 %).

Antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen var i 2018 hhv. 7.172 og 3.269.

Blandt indvandrerne havde 2.050 oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande), og heraf var 17 % fra Polen, 14 % fra Rumænien og 8 % fra Bulgarien og ligeledes 8 % fra Tyskland.

Blandt de 5.122 ikkevestlige indvandrere havde 18 % oprindelse i Tyrkiet, 12 % i Pakistan, 9 % i Irak, og 7 % i Kina.

Boligforhold

Den iøjnefaldende bebyggelse Svendebjerghus. Boligbebyggelsen er opført i årene 1948‑50.

.

Hvidovre Kommunes boligmasse stammer i hovedsagen fra den periode, hvor det danske velfærdssamfund blev etableret, og Københavns arbejder- og middelklasse flyttede til forstæderne. Således er 66 % af boligerne opført mellem 1950 og 1979. Kun 20 % af boligerne er fra første halvdel af 1900-tallet.

De almene boliger udgør 40 % mod kun 19 % på landsplan. Omvendt er der 42 % ejerboliger i kommunen mod 61 % på landsplan.

Boligerne er generelt mindre end på landsplan. Boliger under 125 m2 udgør 82 % mod 65 % af boligerne i hele Danmark.

Den mest almindelige boligtype i Hvidovre Kommune er etageboliger, der udgør lidt over halvdelen (55 %) af boligmassen, mens parcelhuse udgør 28 %, og række-/kædehuse omkring 12 %.

Priserne på parcel- og rækkehuse i kommunen ligger på niveau med Region Hovedstaden. En kvadratmeter i Hvidovre Kommune kunne i 2017 gennemsnitligt erhverves for 24.600 kr. mod tilsvarende 24.000 kr. for hele regionen og 13.000 kr. på landsplan.

Mellem Hvidovrevej og Arnold Nielsens Boulevard ligger parkbebyggelsen Bredalsparken.

.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger