Hvidovre Kommune har en stærk position inden for flere erhvervsuddannelser. Sundhedsniveauet ligger tæt på forholdene i hele landet, mens kriminaliteten er lavere.

Uddannelse

Tabel 1. Antal skoler og elever i Hvidovre Kommune 1970/71 til 2017/18.

.

Eleverne på mekanikeruddannelsen på TEC, Technical Education Copenhagen, undervises i skolens lokaler på Stamholmen i Hvidovre. Uddannelsen som personvognsmekaniker består af en blanding af skoleophold og praktik, og den udbydes på flere af landets tekniske skoler.

.

Åmarken Station. Tv. ses HF & VUC København Syd.

.

Uddannelsesniveauet for de 30‑34-årige ligger i Hvidovre Kommune en smule lavere end landsgennemsnittet. Således har 18 % en lang videregående uddannelse (mod 21 % i hele landet), mens andelen med en erhvervsuddannelse er lige på gennemsnittet. Ser man på udviklingen siden 1991, er uddannelsesniveauet steget. Andelen af kvinder med kun en grundskoleuddannelse er mere end halveret, og andelen med en mellemlang videregående uddannelse næsten fordoblet fra 15 % til 27 %. Andelen med lange videregående uddannelser er steget betydeligt hos både mænd og kvinder fra hhv. 4 % til 16 % og fra 2 % til 19 %.

Kommunen har ni folkeskoler, som alle omfatter klassetrin fra børnehaveklassen til 9. klasse. 10.-klassetilbuddet findes på den ene af de ni folkeskoler, Engstrandskolen.

Institutionen Sporet er et heldagstilbud, dvs. skole, fritidshjem og behandling for børn og unge, som ikke finder sig til rette i den almene folkeskole. Sporet dækker alle årgange og har plads til 25 elever.

Hvidovre Ungdomsskole har også et skoletilbud til unge, der har brug for et alternativ til folkeskolen. Desuden har Hvidovre Hospital en skolestue, hvor de indlagte børn bliver undervist, og der er børn fra hele Østdanmark, Færøerne og Grønland.

I 2010 overvejede kommunalbestyrelsen at nedlægge Engstrandskolen pga. det faldende elevtal i kommunen, men efter kraftige protester fra bl.a. skolens bestyrelse blev beslutningen i februar 2012 ændret til, at Enghøjskolen og Sønderkærskolen skulle nedlægges senere samme år.

Enghøjskolen havde en høj andel af tosprogede elever, og den lokale lærerforening frygtede, at skolens arbejde og erfaring med integration ville gå tabt. Sønderkærskolen var en af de ældste skoler i Hvidovre. Den blev opført i 1924 under navnet Hvidovre Kommuneskole og fik først i 1955 navnet Sønderkærskolen. I 2014 blev skolens bygninger lejet ud til Hvidovre Privatskole, der begyndte undervisning her i 2015. Kommunens anden frie grundskole er den kristne Esajasskolen, oprettet i 1980. Begge skoler har klassetrin fra 0. til 9. klasse.

Det nuværende Hvidovre Gymnasium & HF blev i 1973 grundlagt under navnet Avedøre Statsskole og med et direkte demokrati. Skoleforsamlingen, der bestod af alle lærere og elever, var skolens øverste myndighed. Skolen har skiftet navn flere gange og og blev først i 2012 til Hvidovre Gymnasium & HF.

På HF & VUC København Syd kan man tage HF-enkeltfag og forkurser til Politiskolen og sygeplejerskeuddannelsen.

TEC Hvidovre er en del af Technical Education Copenhagen (TEC), hvor der både er mulighed for at tage erhvervsuddannelser, EUX og HTX. TEC har uddannelser på syv adresser rundtom i Region Hovedstaden. I Hvidovre ligger Nordeuropas største uddannelsescenter inden for mekanik og transport (tidligere Landtransportskolen), hvor man bl.a. kan uddanne sig til flytekniker, karrosseritekniker, chauffør og lufthavnsoperatør.

Sundhed

Tabel 2. Middellevetid 2013‑17 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Et nyfødt barn i Hvidovre Kommune havde i 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,5 år, hvilket stort set er på niveau med regionen og hele landet.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er helbred og trivsel i kommunen næsten på niveau med hele regionen (se Tabel 2).

I 2017 var der i Hvidovre Kommune 6,6 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger, mens landsgennemsnittet var på 7,1 lægebesøg. 93 % af de praktiserende læger i kommunen havde i 2017 lukket for tilgang, mod 65 % i regionen som helhed.

Hvidovre Sundhedscenter rummer en række gratis kommunale tilbud inden for sygdom og forebyggelse med en stab af bl.a. sygeplejersker, fysioterapeuter og særlige koordinatorer for borgere med demens, hjerneskade eller kræft.

I Hvidovre Kommune er antallet af indlæggelser på et somatisk sygehus lidt større end i Region Hovedstaden som helhed og dermed også større end i landet som helhed. I 2017 var der 147 indlagte personer på somatiske sygehuse pr. 1.000 borgere, hvilket var 21 % over landsgennemsnittet.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Hvidovre Kommune er lidt større end i Region Hovedstaden og på landsplan.

Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2017 7,4 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket var noget færre end på landsplan (10,1).

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år i Hvidovre Kommune var ca. 5 % over gennemsnittet for landets kommuner 2017.

I 2017 modtog 14,6 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en større andel end på landsplan (11,1 %) og i regionen (11,3 %).

Andelen af kommunens ældre, der i 2017 boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre udgjorde 4,4 % af alle i alderen 65 år og derover mod 3,7 % på landsplan.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Hvidovre Kommune er noget lavere end i Region Hovedstaden og i landet som helhed. I 2017 blev der i Hvidovre Kommune rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 10,9 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 15,2 for regionen og 15,4 på landsplan.

Når det gælder voldsforbrydelser, indbrud og tyveri, ligger Hvidovre Kommune ligeledes under både Region Hovedstaden og landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hvidovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg