Størstedelen af kommunens erhvervsliv er koncentreret på Avedøre Holme med bl.a. kraft-varme-værket Avedøreværket med den karakteristiske bygningsprofil. Herudover findes nogle mindre erhvervsområder til små og mellemstore virksomheder. I bydelen Avedørelejren ligger Filmbyen, hvor der stadig bor film- og medievirksomheder. Detailhandelen er koncentreret langs Hvidovrevej og Gammel Køge Landevej og i to butikscentre: Frihedens Butikscenter og Hvidovre Stationscenter (Hvidovre C).

De to S-togslinjer med fem stationer i Hvidovre Kommune samt den direkte adgang til flere motorveje er centrale for virksomhedernes lokalisering.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Hvidovre en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008‑09. I 2016 havde alle brancher på nær industrien mere end genvundet de tabte arbejdspladser og beskæftiger nu flere ansatte end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 28.235 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 2.340 arbejdssteder i kommunen. I forhold til regionen er der en større andel inden for transport, forsyning og bygge og anlæg samt i den offentlige sektor, mens der er færre inden for især forskning, rådgivning og forretningsservice.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

Da Hvidovre Kommune er en bykommune, spiller de primære erhverv ikke nogen særlig rolle for beskæftigelsen. De få ansatte i denne sektor er hovedsagelig beskæftiget inden for udvinding af sten og grus. Hertil kommer en mindre gruppe gartnerier.

Industrien

Fremstilling af lakrids hos Lakrids by Bülow på Sydholmen i erhvervsområdet Avedøre Holme. Johan Bülow åbnede sin første butik i Svaneke på Bornholm i juli 2007, hvor han også kogte sin lakrids. Sidenhen er produktionen flyttet til større lokaler i Hvidovre Kommune.

.

Bortset fra Gladsaxe og Ballerup Kommuner spiller industrien ikke længere en væsentlig rolle for beskæftigelsen i Københavnsområdet. Det gælder også i Hvidovre Kommune, der dog med 7,7 % af beskæftigelsen inden for industri ligger lidt over regionsgennemsnittet på 6,5 %.

Den største branche er fremstilling af fødevarer med den svenskejede brødkoncern Lantmännen Schulstad A/S som den største med ca. 500 ansatte. Branchen tæller også tre kendte virksomheder inden for fremstilling af chokolade og lakrids: Lakrids by Bülow A/S, Sv. Michelsen Chokolade A/S og en afdeling af chokoladeproducenten Toms Gruppen.

Avedøre Holme ligger også en af verdens største fabrikker til produktion af mælkesyrebakterier, der ejes af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen A/S. Virksomheden har samme sted også sin fabrik for naturlige farver. I alt har Chr. Hansen ca. 550 medarbejdere i kommunen (2017).

A.K.S. Gruppen med 250 medarbejdere på Avedøre Holme og i Polen er en højt specialiseret underleverandør til bl.a. maskin- og medikoindustrien.

August Faller A/S er et datterselskab af en tysk koncern, der laver emballage til medicinalbranchen.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 21,3 % af beskæftigelsen betyder transport, forsyning samt bygge og anlæg ganske meget for beskæftigelsen i kommunen. Andelen af beskæftigede inden for disse brancher er godt dobbelt så stor som for regionen som helhed. Bygge og anlæg tegner sig for 12,8 % af beskæftigelsen, og transport for 7,9 %. Når disse brancher er så relativt store, hænger det sammen med en god infrastruktur og nærheden til kunderne i hovedstadsområdet. Bygge- og anlægsbranchen er præget af mange små og mellemstore håndværksvirksomheder, men her er også afdelinger af nogle af landets store specialiserede entreprenørvirksomheder, bl.a. Per Aarsleff A/S (ca. 350 ansatte) og Kemp & Lauritzen A/S (ca. 560 ansatte).

Transportbranchen omfatter klassiske vejtransportvirksomheder, flyttevirksomheder, busselskaber, speditører og post- og kurertjenester.

Danmarks største kraft-varme-værk, Avedøreværket, på Avedøre Holme tegner sig med over 100 ansatte for den største del af beskæftigelsen inden for forsyning. Værkets yngste del fra 2001 er et multibrændselsanlæg, som består af en hovedkedel, der primært fyrer med træpiller, en halmfyret kedel og to gasturbiner. Den ældste del fra 1990 var oprindelig bygget til fyring med olie eller kul, men kan efter en større ombygning fra 2016 også fyre med biomasse. Værket kan forsyne over 200.000 husstande med varme og dække omkring 30 % af elforbruget på Sjælland.

Handel, service og oplevelseserhverv

Gadeliv i Avedøre. I bebyggelsen omkring Sadelmagerporten og Hjulmagerporten ligger flere supermarkeder og et alsidigt udbud af specialforretninger.

.

Handelen tegner sig for 14,2 % af beskæftigelsen, og de almindelige serviceerhverv for 9,3 %, mens beskæftigelse inden for oplevelseserhvervene udgør 4 %. Handelsvirksomhederne består af en stor gruppe små og mellemstore engrosvirksomheder og detailbutikker, der hovedsagelig betjener lokale kunder. Kommunen rummer en række mellemstore rengøringsvirksomheder som fx De 5 Stjerner ApS med speciale i rengøring og servicering af hoteller og Recover Nordic ApS, der især beskæftiger sig med oprydning efter skader. Den største gruppe af virksomheder inden for oplevelseserhvervene er hoteller og restauranter efterfulgt af de kreative virksomheder i bl.a. Filmbyen, hvor Zentropa har til huse.

Det ca. 12.000 m2 store Frihedens Butikscenter ligger i Hvidovre Kommunes sydlige del i området mellem Strandmarksvej og Hvidovrevej umiddelbart syd for Gammel Køge Landevej.

.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 8,4 % af beskæftigelsen, hvilket er en del under regionsgennemsnittet på 21,4 %. Blandt de få større virksomheder er en filial af det svenske If Skadeforsikring og en filial af Santander Consumer Bank samt DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 34,7 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor i Hvidovre Kommune noget større end gennemsnittet for regionen på 30,3 %. Det hænger sammen med, at kommunen huser et af regionens store hospitaler, Hvidovre Hospital, der også omfatter Amager Hospital. På hospitalet i Hvidovre var der i 2018 ca. 3.500 ansatte. Derfor er sundhedsområdet med 16,4 % af beskæftigelsen det største offentlige område fulgt af socialområdet med 9,1 %.

Pendling

I krydset mellem Brostykkevej og Gammel Køge Landevej ligger Åmarken Station. Det er en station på A-linjen mellem Hillerød og Solrød Strand.

.

Som mange andre kommuner i hovedstadsregionen har Hvidovre en omfattende pendling, hvilket understreger, at regionen er et fælles arbejdsmarked. Hele 73,5 % af de beskæftigede Hvidovreborgere pendlede i 2016 til arbejde i andre kommuner. Af de 19.211 daglige pendlere tog flest til København (8.394). Modsat bestod 76,4 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Hvidovre Kommune af pendlere fra andre kommuner svarende til, at der dagligt pendlede 22.510 til kommunen.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Hvidovre Kommune i november 2016.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Hvidovre Kommunes befolkning er 51,1 % i arbejdsstyrken, hvilket er lidt under gennemsnittet for regionen, men højere end landsgennemsnittet. De øvrige 48,9 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 77,3 % svarende til 25.112 personer. Det er højere end for både regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomst og formue

Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Hvidovre Kommune og hele landet i 2016.

.

Med en gennemsnitsindkomst på 305.000 kr. i 2016 ligger Hvidovre-borgerne lige under landsgennemsnittet på 313.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2016 1.814.000 kr., og dermed ligeledes tæt på landsgennemsnittet (1.899.000 kr.). I Hvidovre Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 25,2 og dermed noget mindre end landsgennemsnittet (29,0).

Region Hovedstaden har inddelt alle kommuner samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Hvidovre Kommune er placeret i den tredje gruppe sammen med bl.a. Rødovre, Herlev og Glostrup Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hvidovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked