Faktaboks

Areal
24,9 km²
Højeste punkt
56,7 m.o.h.
Kystlinje
0 km
Region
Hovedstaden
Stift
Helsingør
Provsti
Gladsaxe-Herlev
Antal sogne
8
Befolkningsudvikling
40.303 personer (1950), 64.954 personer (1980), 69.484 personer (2018)
Befolkningstæthed i kommunen
2.791 personer/km² (2018)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2018)
Gennemsnitsalder i kommunen
39,7 år (2018)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,5 år (2018)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
302.016 kr. (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
277.182 kr. (2017)
Hjemmeside

gladsaxe.dk

Kort over Gladsaxe Kommune.

.

Gladsaxe Kommunes logo.

.
Det karakteristiske røde DR-logo på toppen af højhuset i TV-Byen blev pillet ned d. 11. juni 2007. I dag har virksomheden ISS Facility Services A/S til huse i bygningen.
.
U7/U8-børnene i AB’s grønne og hvide klubdragt. AB står for Akademisk Boldklub, stiftet i 1889 ved en fusion mellem Polyteknisk Boldklub og Fredericia Studenternes Kricketklub. Klubben træner i Bagsværd, men har hjemmekampe på Gladsaxe Stadion.
.

Forstadskommunen Gladsaxe ligger ca. 10 km nordvest for Københavns Centrum, og hele 83 % af kommunen er dækket af bebyggelser og infrastruktur. De forholdsvis få naturområder som Hareskovene, Bagsværd Sø, Smør- og Fedtmosen samt Høje Gladsaxe Park og Gyngemose ligger spredt i kommunen, men bindes sammen af bl.a. åerne og de grønne kiler, der fungerer som økologiske forbindelser.

Ved Lyngby Sø i kommunens nordøstligste hjørne har arkæologer fundet de hidtil ældste spor efter mennesker fra Ertebøllekulturens jægersamler-folk ca. 5400‑ca. 3950 f. Kr. I yngre stenalder, hvor menneskene begyndte at dyrke jorden, blev der anlagt bopladser omkring Mørkhøj ved bl.a. Gyngemose, og bronzealderens folk har bl.a. efterladt sig en stor sten med helleristninger og flere store gravhøje, hvoraf fire er bevaret.

Bebyggelsen i kommunen var sandsynligvis veletableret ved middelalderens begyndelse, hvor det daværende landsogn Gladsaxe Sogn dækkede hele den nuværende Gladsaxe Kommune med landsbyerne Buddinge, Gladsaxe, Bagsværd og Mørkhøj, der stadig udgør kommunens største bysamfund. Gladsaxe Kirke er den eneste af kommunens kirker, der er fra middelalderen. De resterende syv er alle fra 1900-tallet, hvor kommunen undergik en massiv bymæssig udvikling.

Befolkningstallet i Gladsaxe Kommune er formentlig stagneret i 1600-tallet pga. klimaforværring, svenskekrige og epidemier, men er ret hurtigt herefter begyndt at stige. I 1787 havde Gladsaxe Sogn 927 indbyggere. I 1850 var befolkningstallet steget til 1.536. Efter århundredeskiftet udviklede kommunen sig gradvis fra landbrugs- til bysamfund.

Gladsaxe har været en selvstændig kommune siden 1909, og hverken Kommunalreformen i 1970 eller Strukturreformen i 2007 ændrede på dens grænser. Kommunens administrative og kulturelle center med rådhus, bibliotek, flere uddannelsesinstitutioner og politistation ligger dog ikke i byen Gladsaxe men i Buddinge.

Op gennem 1900-tallet blev der bygget et stort antal boliger, og befolkningstallet steg markant. Kommunen kom til at rumme alt fra herskabelige villaer ved Bagsværd Sø til villabyer og store almennyttige boligbyggerier som Høje Gladsaxe og Værebro Park. Også offentlige institutioner etablerede sig her, bl.a. TV-Byen, der tog sit første studie i brug i 1964.

Allerede fra 1930’erne etablerede mange virksomheder sig i kommunen, hvor det daværende Gladsaxe Sogneråd afsatte jord til et af Danmarks første industriområder som del af byplanlægningen. I dag er Gladsaxe med sine 41.369 arbejdspladser den største erhvervskommune af alle Københavns 15 omegnskommuner og endda landets største industrikommune med hele 12.100 industriarbejdspladser. Nærheden til København og de fem S-togsstationer i kommunen gør det let at tiltrække arbejdskraft til de mange virksomheder.

En lang række anerkendte kunstnere har bidraget til Gladsaxe Kommunes omfattende kunstudsmykninger i det offentlige rum. Anker Hoffmanns bronzeskulptur Ung kvinde fra 1956, kaldet »Gladsaxepigen«, står på plænen foran rådhuset og er blevet samlingspunkt for årets studenter. Carl-Henning Pedersen skabte i perioden 1968‑72 mosaikvæggen Universum Fabularum til Grønnemose Skole, og billedhuggeren Bjørn Nørgaard står bag monumentaludsmykningen af Gladsaxe Hovedbibliotek fra 1981. Jørn Utzons Bagsværd Kirke fra 1976 betragtes som et hovedværk i dansk kirkearkitektur, og kirkerummet er udsmykket med tekstiler af billedkunstneren Lin Utzon.

Gladsaxe Kommune under den karismatiske borgmester Erhard Jakobsen blev på mange måder et symbol på den socialdemokratiske velfærd og optræder også i litteraturen, bl.a. i Arne Herløv Petersens romaner om socialisten Pelle, som bliver parcelhusejer i Gladsaxe. I Jorden under Høje Gladsaxe (2002) tegner Camilla Christensen et billede af de kontraster, man vokser op med i et højhuskvarter nær Gyngemose og Kratersøen omgivet af stenalderbopladser, hvor historien er lige så fremtrædende som efterkrigstidens byplanlægning.

Kommunevåben

Gladsaxes kommunevåben.

.

Den opadflyvende svale er et symbol på Gladsaxe Kommunes hastige vækst, og de fire kløverblade på kommunens fire oprindelige landsbyer: Buddinge, Gladsaxe, Mørkhøj og Bagsværd. Våbenet er tegnet af Aage Wulff. Det blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 8. januar 1949.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I guld en opadflyvende sort svale med sølv bryst, i et blåt skjoldhoved fire jævnsides stillede guld kløverblade.

Natur og landskab

I ly af en gammel, kroget rødel på sydsiden af Bagsværd Sø kan man skue over vandet til Lyngby-Taarbæk Kommune. De største sammenhængende naturområder i den ellers tæt bebyggede Gladsaxe Kommune ligger netop ud til den lavvandede Bagsværd Sø, som trods en tidligere betydelig forurening med spildevand selv udgør et af kommunens vigtigste naturområder.

.

Hvor Gladsaxe Kommune frem til 1920’erne og 1930’erne langt overvejende var landbrugsland, er 83 % af kommunens areal i dag dækket af bebyggelse og infrastruktur. Under den tætte bebyggelse findes to forskellige landskaber: I syd og øst ligger et jævnt bølget morænelandskab, der fremstår som en slette, mens landskabet i nordvest er et småkuperet dødislandskab med et fletværk af dale.

Det oprindelige landskab kommer til syne i naturområderne og parkerne, som hovedsagelig ligger i kanten af kommunen. De største naturområder er koncentreret i nord og nordvest med Hareskovene, Bagsværd Sø, Radiomarken samt Smør- og Fedtmosen. På et næs på sydsiden af Bagsværd Sø ligger også Aldershvile Slotspark, som veksler mellem park, skov, overdrev og hede. I syd findes Høje Gladsaxe Park, som er et natur- og parkområde, der ligger i tilknytning til boligkomplekset Høje Gladsaxe og sammen med Gyngemose er forbundet mod syd med Utterslev Mose og Vestvolden i Københavns Kommune.

Naturområderne er vigtige levesteder for en række dyre- og plantearter, og trods sit beskedne naturareal rummer Gladsaxe Kommune flere arter, som enten er fredede eller beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Det gælder bl.a. flere arter af orkideer og flagermus samt både spidssnudet frø og stor vandsalamander. I Bagsværd Sø og Nydam yngler desuden den forholdsvis sjældne hvinand, som er ansvarsart for kommunen.

Den høje befolkningstæthed og nærheden til hovedstaden betyder, at naturområderne også har en meget stor betydning for friluftslivet. Områderne gennemskæres af stier, som benyttes af både vandrere, motionsløbere og cyklister. Især Bagsværd Sø er populær blandt lystfiskere, som bl.a. tester fiskelykken på de mange sandarter. Søen udnyttes desuden til sejlads og er Danmarks nationalstadion for roning, kano og kajak.

Læs videre om

Historie

Erhard Jakobsen indvier i juli 1958 Gladsaxe Friluftsbad i sit første år som borgmester i Gladsaxe Kommune.

.

Tidslinje over oldtiden i Gladsaxe Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Gladsaxe Kommune.

.

De ældste spor efter mennesker, der slog sig ned i området, stammer fra ældrestenalder. De bosatte sig i nærheden af Lyngby Sø og levede af fiskeri, jagt og indsamling. I yngre stenalder, hvor agerdyrkningen blev indført, lå flere af områdets bopladser ved bl.a. Gyngemose, og storstensgrave giver vidnesbyrd om tragtbægerkulturens kult og gravskik. I bronzealderen blev der opført rundhøje i området, og i jernalderen vidner fundene om lokal jernproduktion, ligesom der er fundet jordfæstegrave og offergaver i området.

Ved middelalderens begyndelse var bebyggelsen allerede veletableret. Hovederhvervet var landbrug og sildefiskeri, og overskydende landbrugsproduktion kunne sælges til fx København. Flere af bønderne var da også forholdsvis velhavende. Området ramtes af den sorte død i 1349, hvilket bl.a. resulterede i mangel på arbejdskraft.

Under Karl Gustav-krigene 1657‑60 befandt svenske tropper sig i området. Udskiftningen af landsbyjorderne i 1770’erne skete i Buddinge ved stjerneudskiftning, mens udskiftningen i Gladsaxe og Mørkhøj ofte resulterede i skæve jordlodder og en stor andel jordløse huse.

Befolkningsvæksten og bebyggelsen af kommunen tog til efter år 1900, da Søborg var opstået som villaby, og jernbanen var blevet indviet i 1906. Gennem 1900-tallet udviklede kommunen sig fra et landbrugssamfund til en moderne forstad med bl.a. et af landets første industrikvarterer. Fra 1913 og knap 100 år frem var borgmesterposten besat af Socialdemokratiet. I efterkrigstiden kom nye uddannelsesinstitutioner samt ring- og motorveje til, og elementbyggeri skød op, bl.a. Høje Gladsaxe. Kultur- og sportslivet blomstrede, og fra 1960’erne blev nye tider markeret af bl.a. åbningen af Gladsaxe Teater og TV-Byen, ligesom valget af Erhard Jakobsen som borgmester satte sit præg på kommunen.

Læs videre om

Byer

De markante højhuse Høje Gladsaxe, der er opført i perioden 1962‑68, kan ses på lang afstand.

.

Befolkning og areal i Gladsaxe Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2018).

.

Gladsaxe Kommune ligger ca. 10 km fra Københavns Rådhusplads og udgør i dag en integreret del af Storkøbenhavn. 83 % af kommunens areal er dækket af bebyggelse og infrastruktur, og de fire oprindelige landsbyer Gladsaxe, Bagsværd, Buddinge og Mørkhøj er vokset sammen til et stort bysamfund registreret af Danmarks Statistik som byen Gladsaxe. Den har i 2018 69.260 indbyggere ud af kommunens samlede befolkning på 69.484.

Da landsbysamfundene omkring 1900 blev påvirket af den moderne byudvikling, var det befolkningsvæksten i København, afstanden fra byen, trafiklinjerne og grundpriserne, der blev styrende for, hvor nybyggerne købte jord. Derfor blev det på Buddinge Mark, som Søborg hedder på gamle kort, i kommunens sydlige del, at arbejdere og håndværkere slog sig ned langs Frederiksborgvej (i dag Søborg Hovedgade). Byudviklingen i nord begyndte kort efter, da Bagsværd med Slangerupbanens indvielse i 1906 fik station, og storbyens borgerskab fik øje på områdets natur.

Gladsaxe, Buddinge og Mørkhøj forblev endnu et par årtier landsbyer, men nogle gårde omlagde driften til gartneri og drog fordel af storbyens nærhed. Flere af de gamle gårdes navne kan genfindes i vejnavnene, og de tidligere markskel har visse steder påvirket nutidens gadenet, men ellers er de fleste spor af bondesamfundet væk. Villaområdet Søborg opstod i den sydlige del af kommunen efter 1900 ved udstykningerne fra Laugården og Søborggård.

Bagsværd fortsatte med at være den største by indtil 1930, men fem år efter, da kommunen statistisk fik status som forstad, var Gladsaxe størst, og derefter kom Bagsværd, Buddinge og Mørkhøj. Udviklingen i Gladsaxe Sogn var nært knyttet til udflytning af industri i 1930’erne. Her blev grunden lagt til et af Danmarks første byplanlagte erhvervsområder, Gladsaxe Industrikvarter, efterfulgt i 1950’erne og 1960’erne af erhvervsområderne i Bagsværd og Mørkhøj.

Udbygningen af arbejdspladser betød, at Gladsaxe blev en indpendlingskommune. De mange arbejdspladser medførte et behov for boliger. Det blev indfriet med opførelsen af flere i dag kendte og værdsatte boligbebyggelser som Høje Gladsaxe, Søndergård Park og Kollektivhuset Høje Søborg. Kommunen har i det hele taget mange vellykkede eksempler på almennyttigt byggeri, fx Kildeparken. Førstnævnte er opført af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe i årene 1957‑59 og 1969‑70, sidstnævnte af Gladsaxe Kommunes Boligselskab 1957‑59. Begge bebyggelser er tegnet af Poul Eiberg og Svend Fournais.

Ændringer i produktionsformer og virksomhedstyper har skabt behov for fornyelse af erhvervsområderne. Det største og ældste, Gladsaxe Erhvervsområde, indgår derfor i en plan for en fremtidig Gladsaxe Ringby, knyttet til den kommende Ring 3-letbane, der på sin vej fra Ishøj til Lundtofte skal løbe ad Gladsaxe Ringvej gennem erhvervsområdet.

Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade har stadig bevaret et varieret butiksudbud, der suppleres af handels- og servicecentrene i Bagsværd Center og Buddinge Center, ved Søborg Torv og i Høje Gladsaxe Center.

Den positive holdning i Gladsaxe Kommune til offentlig planlægning gav sig også udslag i opførelsen af Gladsaxe Friluftsbad i 1958 samt i det første professionelle teater i Københavns omegnskommuner, det senere Gladsaxe Teater fra 1963.

Læs videre om

Kultur

På Grønnemose Skole har Carl-Henning Pedersen skabt den monumentale farve- og guldstrålende mosaikvæg Universum Fabularum i perioden 1968‑72.

.

Bagsværd Kirke er opført i 1976 efter tegninger af arkitekten Jørn Utzon, assisteret af sønnen, arkitekt Jan Utzon.

.

Gladsaxe Kommune arrangerer årligt to store festdage for borgerne: Gladsaxedagen i august og juletræstændingen på pladsen foran rådhuset fredagen før 1. søndag i advent.

Kommunen har ikke eget kulturhistorisk museum, men hører under Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune. Gladsaxe Byarkiv opbevarer såvel kommunale som private arkivalier, mens Gladsaxe Lokalhistoriske Forening formidler lokalhistorien gennem bl.a. foredrag og årbøger. Derudover findes en del idrætsforeninger og en aktiv spejderbevægelse. Gladsaxe Bibliotekerne har hovedbibliotek i Buddinge og flere filialer, bl.a. Bibliografen i Bagsværd, der er en fusion af Gladsaxe Bio og Bagsværd Bibliotek.

Der er otte kirker i kommunen, hvoraf en enkelt, Gladsaxe Kirke, er fra middelalderen, mens de øvrige stammer fra 1900-tallet, heriblandt Bagsværd Kirke fra 1976, som er tegnet af Jørn Utzon og med udsmykninger af Lin Utzon. Kommunens eneste kirkegård ligger ved Gladsaxe Kirke.

Kommunen har ingen egentlige kunstmuseer, men der arrangeres udstillinger på bibliotekerne. Der findes en række kunstværker i det offentlige rum, skabt af førende kunstnere som Axel Poulsen, Carl-Henning Pedersen, Jens Birkemose og Kirsten Christensen. Bjørn Nørgaard har udført en monumental udsmykning af Gladsaxe Hovedbibliotek.

Inden for litteraturen beskrives Gladsaxe Kommune i fx Benny Andersens På broen og Camilla Christensens Jorden under Høje Gladsaxe.

Gladsaxe Teater var fra 1963 til det lukkede i 2006 et ambitiøst teater, der lagde scene til en række spektakulære forestillinger. Teateret genopstod som Gladsaxe Ny Teater i 2007, men lukkede endeligt i 2010. Inden for musiklivet er den vigtigste scene multikulturhuset Telefonfabrikken, hvor også Gladsaxe Musik- og Billedskole og ungdomsteateret Gawenda holder til. Gladsaxe Jazzklub står bl.a. bag Gladsaxe Jazzfest, og Gladsaxe Symfoniorkester har en høj profil inden for den klassiske musik.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Hillerødmotorvejen i nordgående retning når til Gladsaxe Kommune omkring Gyngemose. Til venstre skimtes det højhus, der i mange år var DR’s vartegn. Mindre end 1 km til højre ligger Høje Gladsaxe.

.

Novo Nordisks hovedsæde i Bagsværd består af to bygninger, hvoraf den ene, som her ses med kig op gennem det imponerende ovenlysvindue, er cirkulær og på seks etager.

.

Gladsaxe rummer en række store virksomheder og havde 2016 flest industriarbejdspladser blandt alle landets kommuner. Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S har deres globale hovedkvarterer her, og selskaber kontrolleret af Novo Holdings A/S udgør kommunens største private arbejdspladser. En god infrastruktur har sammen med nærheden til København og en tidlig udlægning af store erhvervsarealer været afgørende for, at de store virksomheder har slået sig ned her.

Socialt, økonomisk og geografisk ligger Gladsaxe Kommune mellem de velhavende nordlige forstæder og vestegnskommunerne, og kommunen rummer både villakvarterer mod Bagsværd Sø og store almennyttige boligbyggerier.

Politisk er kommunen domineret af Socialdemokratiet, og partierne til venstre for midten har klart flertal. Beskatningsniveauet er et af de laveste i landet, og kommunen har flere gange været omtalt som en foregangskommune.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner