I begyndelsen af april kan man fra vandhuller i såvel Høje Gladsaxe Park som Gyngemose høre den lave, knurrende kvækken af parringslystne butsnudede frøer. Yngletiden er ganske kort, og hannerne kvækker kun i ca. 10 dage. Herefter forsvinder de fra vandhullerne for at tilbringe resten af året i al ubemærkethed i haver, enge, moser og skove. Tilbage i vandoverfladen ligger de store, geléagtige ægklumper som eneste vidner om en hektisk ynglesæson.
.

Bebyggelsen Høje Gladsaxe ligger som en bygningsvold på toppen af et åbent landskab med græsarealer, moser, småsøer, overdrev, krat og lunde. I vest, på den anden side af Hillerødmotorvejen, fortsætter Høje Gladsaxe Park i Gyngemose, der fremstår som et tilgroet mosedrag.

På overdrevene vokser håret høgeurt, alm. knopurt og alm. kællingetand, mens de fugtige partier rummer lodden dueurt, alm. mjødurt, trævlekrone, engnellikerod, vandrøllike, gul iris og tykakset star. Stor og lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø, spidssnudet frø og grøn frø yngler i områdets småsøer, hvor de får selskab af bl.a. guldsmede som sortmærket kobbervandnymfe, kilepletmosaikguldsmed, alm. hedelibel og blodrød hedelibel.

Fuglelivet er rigt og tæller arter som nattergal, vandrikse, grønbenet rørhøne og knopsvane, mens grågæs sidst på sommeren benytter området som rasteplads. Vandflagermus, dværgflagermus og skimmelflagermus fouragerer i området, men det er usikkert, om de også yngler her.

Den offentlige adgang til området blev sikret ved en tinglyst deklaration i 1969. Sammen med Utterslev Mose blev Høje Gladsaxe Park og Gyngemose fredet i år 2000.

Skyerne trækker sig sammen over Høje Gladsaxe Park, og der må trampes hårdt i pedalerne for at nå hjem, inden regnvejret bryder løs. I 1969 sørgede en deklaration for, at en del af de ubebyggede arealer ved boligkomplekset Høje Gladsaxe, som anes i baggrunden, blev udlagt »som en offentlig tilgængelig, fredet park, hvis karakter skal være i en naturlig sammenhæng med de tilstødende parkområder i Utterslev Mose og Gyngemosen.«

.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land