I 1969 sørgede en deklaration for, at en del af de ubebyggede arealer ved boligkomplekset Høje Gladsaxe, som anes i baggrunden, blev udlagt »som en offentlig tilgængelig, fredet park, hvis karakter skal være i en naturlig sammenhæng med de tilstødende parkområder i Utterslev Mose og Gyngemosen.«
.

Den høje befolkningstæthed indebærer, at alle naturområder i Gladsaxe Kommune har stor rekreativ betydning. Forvaltningen af kommunens natur og landskab sker derfor under stor hensyntagen til friluftslivet. Hareskovene, Bagsværd Sø, Smør- og Fedtmosen samt Høje Gladsaxe Park og Gyngemose er således udpeget som regionale friluftsområder, hvor der i forvaltningen lægges særlig høj vægt på områdernes rekreative funktioner.

For dyre- og plantelivet er såvel infrastrukturen som bebyggelserne en stor udfordring, da de fragmenterer naturområderne og derved hæmmer spredningsmulighederne. Derfor har kommunen udpeget området langs Hillerødmotorvejen, Kagsåparken og Vandledningsstien som økologiske forbindelser, der skal forbinde de spredte naturområder med hinanden.

Derudover er istidslandskaberne i den nordvestlige del af kommunen udpeget som bevaringsværdige landskaber, hvis landskabelige værdier ikke må forringes. For at sikre en mulig senere genopretning skal også lavbundsarealer uden for bymæssig bebyggelse så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Gladsaxe Kommune er 141 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 207 ha, hvilket svarer til ca. 8 % af kommunens areal. Dertil kommer de fredede områder, som omfatter Høje Gladsaxe Park og Gyngemose, Smør- og Fedtmosen samt Radiomarken og Bagsværd Sø med omgivelser. Der er ingen Natura 2000-områder i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning