Gladsaxe Sognekommune stilede mod at blive en egentlig forstad til København, og kommunen blev kraftigt udbygget med bl.a. boliger, og befolkningstallet steg. I 1930’erne blev Gladsaxe Industrikvarter udlagt som et af de første erhvervskvarterer i Danmark. I slutningen af perioden satte den nyåbnede TV-Byen og borgmester Erhard Jakobsen sit præg på kommunen.

Administrativ inddeling

Gladsaxe havde været en selvstændig sognekommune siden 1909. Kommunen lå i Københavns Amt. I 1942 overgik dele af områderne på nordsiden af Utterslev Mose til København, men ellers skete der ingen ændringer af de kommunale grænsedragninger. Hidtil havde sognekommunen dog også udgjort ét sogn, men i slutningen af perioden var antallet af kommunens sogne vokset til otte.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet steg støt gennem hele perioden. I 1921 var der 7.009 indbyggere i det område, der i dag udgør Gladsaxe Kommune. Fire år senere var tallet steget til 10.537, hvoraf de fleste (5.829) boede i Søborggård Sogn. I 1940 var befolkningstallet vokset til 24.107. Særligt i efterkrigstiden gik befolkningsudviklingen stærkt, og befolkningstallet steg fra 27.946 i 1945 til 64.693 i 1960, mens tallet i 1970 nåede 74.808.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Gladsaxe Trafikplads ved Gladsaxe Møllevej og Gladsaxe Ringvej (del af Ring 3) blev i efterkrigstiden et vigtigt trafikknudepunkt. Foto fra omkring 1955, hvor busser af typerne Volvo 617 og Volvo 638 holder på trafikpladsen. Nederst th. ses en sporvejsbus, der kørte til Rådhuspladsen i København.

.

Hillerødmotorvejen i nordgående retning når til Gladsaxe Kommune omkring Gyngemose.

.

Infrastrukturen blev udbygget, og ringvejene Ring 3 og 4 samt Motorring 3 og Hillerødmotorvejen blev anlagt. I Bagsværd blev Bagsværdvej flyttet til sin nuværende beliggenhed i 1942 og blev en del af Ring 4. I 1952 blev Gladsaxe Trafikplads anlagt, der var en del af planerne for udbygningen af Ring 3. Buddinge Rundkørsel blev anlagt 1953‑54, og Søborg Hovedgade, Buddinge Hovedgade og Buddingevej fik ændret deres vejføringer. Buddingevej havde tidligere krydset jernbanen ved Buddinge Station, men blev nu i stedet ført under jernbanen i en viadukt, der blev anlagt i årene 1956‑58. Hillerødmotorvejen blev forlænget ud forbi Bagsværd i 1967.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

På dette foto fra ca. 1952 fra Buddinge fremstår byen stadig landsbyagtig, men så gik det hurtigt med udbygning, og Buddinges stigende befolkningstal førte til behov for endnu en skole, der åbnede i 1956.

.

På dette luftfoto fra 1960 får man et indtryk af, hvor omfattende et anlæg Gladsaxe Mejeri var med bl.a. den for mejerier så karakteristiske høje skorsten. Det var et af de få privatejede mejerier i Danmark. Gladsaxe Mejeri var i funktion i perioden 1916‑72; i 1982 blev bygningerne revet ned.

.

Udbygningen af kommunen fortsatte. I 1932 opkøbte kommunen en stor del af gården Marielysts jorder ved Gladsaxevej og Vandtårnsvej. Grunden blev udlagt til Gladsaxe Idrætspark (senere Gladsaxe Stadion), hvor de første udendørs baner kunne tages i brug i 1934 og den første bygning i 1937 til badminton. Som kommunen voksede, steg antallet af ansatte i byens administration også. I 1937 blev det første egentlige rådhus opført. Det var tegnet af Vilhelm Lauritzen og lå ud mod Søborg Hovedgade. I 1950 arbejdede 463 mennesker på Gladsaxe Rådhus, der blev udvidet med nok en fløj i 1953.

Da Buddinge Rundkørsel blev anlagt 1953‑54, blev mange ejendomme i det ældste Buddinge revet ned. Buddinge Centret blev bygget i 1960. Efterkrigstiden bragte nye bygningstyper på banen. Betonelementer så dagens lys og gjorde høje byggerier muligt. Først blev Tinghøjhuset opført i 1961, og Høje Gladsaxe stod færdig i 1968. Her blev plads til 7.000 beboere, primært knyttet til det nærliggende industrikvarter. I 1966 kunne de første flytte ind i Værebro Park, hvor alle boliger stod færdige i 1968, mens de to højhuse ved Bagsværd Torv stod færdige i hhv. 1966 og 1969.

I 1958 kunne Gladsaxe Friluftsbad indvies. Akademisk Boldklub, AB, flyttede til Bagsværd i 1962, og Gladsaxe Kommune støttede også aktivt op omkring rosporten på Bagsværd Sø. I 1958 købte Radiorådet det 90.000 m2 store areal, hvor TV-Byen blev opført, og første udsendelse blev sendt i 1964. Samme år blev Gladsaxe Teater indviet. Blaagaard Seminarium flyttede fra København til Mørkhøj, og de nye seminariebygninger kunne tages i brug i 1963, blev indviet i 1967, men stod først færdige i 1969.

Erhvervs- og handelslivet oplevede også vækst, og store arealer blev udlagt til industrikvarterer. Den kemiske fabrik Cheminova blev grundlagt i Mørkhøj i 1938 og flyttede i 1946 til Måløv.

Gladsaxes industrikvarterer

Omkring 1930 etablerede flere større industrivirksomheder sig nær Buddinge Station, mens andre industrier lå spredt blandt villaerne i Søborg. Det var ikke en ønsket udvikling. Bygningskommissionen skred ind i 1935, og i 1936 vedtog Gladsaxe Sogneråd at etablere et egentligt industrikvarter i Gladsaxe. Gladsaxe Industrikvarters ca. 120 ha store område blev skabt ved at opkøbe flere gårde, og industrikvarteret var et af hovedstadens største industriområder.

Firmaer som Monberg & Thorsen og Dyrup havde etableret sig i industrikvarteret i Gladsaxe allerede i hhv. 1934 og 1935, og i efterkrigstiden flyttede flere virksomheder hertil, bl.a. Skandinavisk Tobakskompagni A/S (siden Scandinavian Tobacco Group). Virksomhederne i det nye industrikvarter slog sig sammen i det, der populært blev kaldt Gladsaxe Industrisammenslutning. I 1961 var alle industrikvarterets grunde solgt.

I 1950’erne opstod der også et industrikvarter i Bagsværd, der kom til at være ca. 50 ha stort, og hvor medicinalvirksomheden Novo Nordisk A/S’ hovedsæde kom til at ligge. I 1965 blev også Mørkhøj Industrikvarter udlagt, der kom til at strække sig over 60 ha og hen til Gladsaxe Trafikplads. Industrikvarteret kom til at blive kaldt »automobilbyen«, fordi mange bilfirmaer slog sig ned i området. Fra 1990’erne har industriområderne i stedet heddet erhvervskvarterer.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og uddannelse

Flere lokale virksomheder blev under den tyske besættelse af Danmark 1940‑45 udsat for sabotage af modstandsbevægelsen, bl.a. Hareskov Kuranstalt ved Bagsværd. Cheminova i Mørkhøj blev saboteret af modstandsgrupperne Holger Danske d. 2. januar 1945 og BOPA d. 14. februar 1945 pga. mistanke om værnemageri, hvilket Cheminovas ejer, civilingeniør Gunnar Andreasen, benægtede havde fundet sted. Cheminova flyttede året efter til Måløv. Foto fra Cheminova efter BOPAsabotagen, 1945.

.

Fra 1926 til 1939 arbejdede Gladsaxe Kommune hen mod en decideret indlemmelse i København, men det blev aldrig til noget. I 1952 fik kommunen tildelt den såkaldte Gentoftestatus, der gav større administrativ frihed ved bl.a. skatteligning, budgetbehandling og skoletilsyn. Herefter blev sognerådet kaldt kommunalbestyrelse, og formanden blev borgmester.

Ved folketingsvalgene var Socialdemokratiet ved samtlige valg i perioden det største parti i Gladsaxe Kommune med Det Konservative Folkeparti som nummer to med undtagelse af valgene 1945 og 1947, hvor Danmarks Kommunistiske Parti fik næstflest stemmer. Kommunalvalget i 1958 var specielt, da Venstre fik flest stemmer, og de borgerlige partier havde flest mandater, men Det Konservative Folkeparti pegede på en socialdemokrat som borgmester, nemlig Erhard Jakobsen, der derefter var borgmester indtil 1974.

En ny teknisk skole blev opført i 1925. I 1956 begyndte de første elever på Gladsaxe Gymnasium, der blev indviet året efter. Søborg Gymnasium blev stiftet i 1961 og flyttede til Mørkhøjvej i 1969.

Erhard Jakobsen

Erhard Jakobsen indvier i juli 1958 Gladsaxe Friluftsbad i sit første år som borgmester i Gladsaxe Kommune.

.

Ved indvielsen af P.O. Pedersen Kollegiet i Bagsværd i 1964 kunne borgmester Erhard Jakobsen ikke dy sig for at lade en provokerende bemærkning falde i åbningstalen. Kommunen havde tilladt byggeriet, inden der forelå ministeriel godkendelse af den nye lokalplan, og i talen konstaterede Jakobsen, at Gladsaxe Kommunes ansatte i fremtiden måtte passe på ikke at ryge i fængsel, hvis man da »… skal rette sig efter ministeriet«. Denne episode indkapsler meget af essensen ved Erhard Jakobsens virke som borgmester i Gladsaxe. Det gik ofte hurtigt, og borgmesterens person fyldte meget. Hans ambition var at sætte Gladsaxe på danmarkskortet som andet og mere end blot en forstad til København.

Erhards Gladsaxe

Erhard Jakobsen (1917‑2002) var uddannet cand.polit. og blev i 1958 valgt for Socialdemokratiet som borgmester i Gladsaxe Kommune. Hans borgmestertid 1958‑74 var stort set sammenfaldende med den økonomiske højkonjunktur i Danmark. Erhard Jakobsens ambition var, at Gladsaxe skulle være en foregangskommune for den socialdemokratiske vision om opbygningen af en velfærdsstat, der kunne skabe rammerne for et godt liv økonomisk, socialt og kulturelt.

Borgmestertiden i Gladsaxe Kommune var karakteriseret af virkelyst og fart. Af eksempler kan nævnes opførelsen af et stort antal boliger i Værebro Park og Høje Gladsaxe og sikring af arbejdspladser ved opførelse af nye industrikvarterer i kommunen, åbningen af Gladsaxe Teater og TV-Byen samt nye fritidstilbud som skøjtebane og friluftsbad. Desuden blev Bagsværd Sø opkøbt af kommunen med dertilhørende afholdelse af internationale mesterskaber i roning.

I det nære liv i Gladsaxe Kommune karakteriseredes Erhard Jakobsens virke af åbenhed, og han blev af tilhængere elsket for sin umiddelbare kontakt til kommunens borgere. Ved folketingsvalget i 1970 blev 85 % af stemmerne på Socialdemokratiet i Gladsaxe afgivet til borgmesteren selv. I 1973 brød Jakobsen med Socialdemokratiet og stiftede partiet Centrum-Demokraterne (CD), der bragede ind i Folketinget med 14 mandater ved det såkaldte jordskredsvalg i december samme år. Ved kommunalvalget året efter fik Socialdemokratiet i Gladsaxe blot 9 mandater mod 17 i 1970.

Jakobsen og medierne

Erhard Jakobsen var en af de første politikere i Danmark, som for alvor forstod 1960’ernes massemedievirkeligheds konsekvenser og muligheder for politikere. Han talte hurtigt og i et letforståeligt sprog og forstod at skabe medieomtale af Gladsaxe Kommune, mens kritikere anklagede ham for selviscenesættelse og populisme. Uomtvisteligt er det, at Erhard Jakobsen skabte medieomtale gennem eksempelvis tamburparader med Gladsaxe Pigegarde med deltagelse af rejsebureaukongen Simon Spies og skuespilleren Poul Bundgaard samt spektakulære kulturudvekslingsprogrammer, hvor landbefolkning fra Vestsjælland blev kørt i busser til Gladsaxe Kommune. Erhard Jakobsen skabte også mediedækning ved at holde åbningstalen ved svømme-VM på flere europæiske sprog og gennem sin medvirken i det populære radioprogram »Spørg bare«. Som modsvar til John Mogensens dansktophit »Der er noget galt i Danmark« fra 1971 indspillede han samme år sangen »Dybbøl Mølle maler stadig!«, hvilket fik John Mogensen til at udgive sangen »Erhard« som modsvar.

I 1972 stiftede Erhard Jakobsen under stor mediebevågenhed Aktiv Lytterkomité, i 1976 omdøbt til Aktive Lyttere og Seere. Foreningen ønskede alsidighed i Danmarks Radios udsendelser og var især kritisk over for Børne- og Ungdomsafdelingen, som den mente udnyttede programmerne til ensidig socialistisk og venstreorienteret propaganda. En særlig yndet skydeskive var chefen for B&U-afdelingen 1968‑2000, programchef Mogens Vemmer.

Efter borgmestertiden i Gladsaxe var Erhard Jakobsen bl.a. medlem af Europa-Parlamentet 1973‑87 og 1988‑94 samt minister for økonomisk samordning 1987‑88 for CD i Poul Schlüters Firkløverregering.

Mere om politik og uddannelse i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Gladsaxe Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970