Befolkningstallet i Gladsaxe Kommune udgjorde i 2018 69.484 og vil ifølge befolkningsfremskrivningen stige de næste årtier.

Kommunen har en stor andel af almennyttige boliger, og kvadratmeterprisen på ejerboligerne er over dobbelt så høj som på landsplan.

Befolkningsudviklingen

Figur 1. Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2018 og i fremskrivningen til 2045 for Gladsaxe Kommune og hele landet.

.

Figur 2. Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Gladsaxe Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Fra 1971 til 1990 faldt befolkningstallet i Gladsaxe Kommune med næsten 20 %. Hele regionen var i de to årtier præget af lavere vækst end resten af landet og af, at mange store industriarbejdspladser flyttede til andre steder i Danmark eller til udlandet. Faldet blev særlig stort i Gladsaxe Kommune, der var blevet udbygget kraftigt i årene efter 2. Verdenskrig, og som nu samtidig var præget af, at unge flyttede hjemmefra, og at der gennemsnitlig blev færre i hver husstand. Fra starten af 1990’erne vendte befolkningsudviklingen i Gladsaxe Kommune og i regionen som helhed, og alene i tiåret 2008‑17 steg befolkningstallet med 11 %, svarende til 7.000 flere indbyggere. Ifølge befolkningsfremskrivningen fra 2017 forventes befolkningen omkring 2027 at være på samme niveau som i 1971, og stigningen vil ifølge beregningerne fortsætte til 81.837 i 2045 (se Figur 2).

Fra 2008 til 2017 har nettoindvandringen til kommunen gennemsnitlig været 248 personer om året med et maksimum på 376 i 2015.

De indenlandske nettoflytninger har i samme periode bidraget med 369 flere indbyggere om året.

Samtidig har der været et fødselsoverskud (flere levendefødte end døde) på i gennemsnit 91 om året. Den samlede fertilitet har i de seneste ti år været højere i Gladsaxe Kommune end i landet som helhed. Tallet viser for et bestemt år, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. I 2017 var fertiliteten i Gladsaxe Kommune på 1.800 børn pr. 1.000 kvinder mod 1.672 i regionen og 1.752 i landet som helhed. Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var i 2017 på 29,5 år mod et gennemsnit i Region Hovedstaden på 30,4 år og i hele landet på 29,2 år.

De 0‑14-årige udgjorde i 2018 18,5 % af befolkningen i Gladsaxe Kommune, hvilket er noget mere end i landet som helhed (16,6 %). Der forventes i 2045 en større andel af 0‑14-årige i kommunen. Desuden forventes en vækst i andelen af personer over 65 år, fra 16,4 % i 2018 til 20,6 % i 2045.

Samlet betyder det, at ældrekvoten i kommunen, der beregnes som antallet af ældre over 65 år målt i forhold til de 15‑64-årige, forventes at stige til 34 %, hvilket er på niveau med regionen. Ældrekvoten i landet som helhed er noget højere og stiger i samme periode til 42 %.

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere, der i 1980 udgjorde 4,9 % af befolkningen i Gladsaxe Kommune, var i 2018 steget til 20,9 %. Det er en lidt større andel end i regionen og ca. en halv gang højere end i landet som helhed (13,3 %).

I 2018 er antallet af indvandrere og efterkommere, der bor i kommunen, hhv. 10.663 og 3.881. Blandt indvandrerne udgjorde gruppen med oprindelse i ikke-vestlige lande 66 %.

Blandt de 6.999 ikke-vestlige indvandrere havde 10,3 % oprindelse i Indien, 9,6 % og 9,3 % i hhv. Pakistan og Iran, mens der var mindre grupper med oprindelse i Irak og Tyrkiet (ca. 7,5 %) og 4 % fra hhv. Kina og Eksjugoslavien.

Blandt de 3.664 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var 15,6 % fra Polen og 8,9 % fra Rumænien, mens indvandrere fra Bulgarien, Tyskland, Island og Storbritannien hver udgjorde mellem 7,5 til 5,9 %. I alt udgjorde disse nationaliteter 51 % af de vestlige indvandrere.

Boligforhold

Blandt de fælles aktiviteter i Kollektivhuset Høje Søborg er fællesspisning i beboerrestauranten. Høje Søborg er en afdeling af Gladsaxe almennyttige Boligselskab, der består af i alt 19 afdelinger og omfatter såvel familieboliger som ældreboliger og ungdomsboliger.

.

Boligblok i Værebro Park.

.

Socialt og boligmæssigt er Gladsaxe Kommune ret varieret. Der er store villaer med udsigt over Bagsværd Sø. Der er pæne parcelhus- og rækkehuskvarterer. Og der er store almennyttige boligbyggerier, ikke mindst Værebro Park og Høje Gladsaxe. Ingen af de almennyttige boliger har været på regeringens ghettoliste.

I modsætning til de fleste andre københavnske forstadskommuner har Gladsaxe en større andel lidt ældre boliger: Selv om boligbyggeriet også her boomede i 1960’erne, findes byggeri fra 1970’erne kun i begrænset omfang i Gladsaxe Kommune (7,5 %). Omvendt står perioden 1930‑59 for næsten halvdelen af boligmassen (47,7 %), og alene 9 % af boligerne er bygget i 1930’erne. De fleste andre københavnske forstadskommuner var stort set ikke bebygget på dette tidspunkt. De ældre boliger findes primært i de af kommunens områder, som ligger tættest på Københavns Centrum.

Omkring 21 % af boligerne i kommunen er parcelhuse mod hele 40,2 % på landsplan, mens over halvdelen af boligerne (knap 55 %) er etageboliger mod 36,3 % på landsplan.

Andelen af privatejede boliger er lavere i Gladsaxe Kommune end på landsplan, mens andelen af almene boliger med 36,5 % er næsten dobbelt så stor som på landsplan. Endvidere er 6,4 % af boligerne i kommunen andelsboliger, og 6 % private udlejningsboliger.

Boligpriserne ligger en del over niveauet i Region Hovedstaden og markant over landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på solgte parcel-/rækkehuse i kommunen var i 2016 således 28.800 kr. pr. m2 mod 22.700 kr. pr. m2 i regionen og 12.500 kr. pr. m2 på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger