Gladsaxe Ringby er kommunens ældste erhvervsområde. På Columbusvej ligger en større buscentral for Danmarks største busoperatør, Arriva, der er ejet af Deutsche Bahn AG. Anlægget på Columbusvej omfatter også rengøring af bybusserne. Tæt ved ligger Gladsaxe Trafikplads, som er Ringbyens knudepunkt for busruter.
.

Blandt Københavns omegnskommuner er Gladsaxe og Ballerup de største erhvervskommuner målt på beskæftigelsen. I 2016 var Gladsaxe med 41.369 arbejdspladser nogle få hundrede større end Ballerup. Det er ca. 9.000 flere arbejdspladser, end der er erhvervsaktive borgere i kommunen. Det indebærer en omfattende indpendling fra nabokommunerne.

På landsplan er Gladsaxe den tiendestørste erhvervskommune, og når det gælder antallet af arbejdspladser i industrien, indtager den en førsteplads blandt landets kommuner.

Positionen som stor erhvervskommune hænger sammen med naboskabet til København og en effektiv infrastruktur med fem S-togsstationer, ringveje og motorveje.

Erhvervslivet i kommunen er varieret og spænder fra nogle af landets største virksomheder til mellemstore og små virksomheder. Især skiller kommunen sig ud fra landsgennemsnittet i forhold til beskæftigelsen inden for den videnstunge industri, hvor beskæftigelsen ifølge kommunens egen opgørelse udgør omkring en tredjedel af alle private job.

De tre vigtigste videnstunge brancher er medicinalindustri, it og kemisk industri.

Kommunen har fire større erhvervsområder. Bagsværd Erhvervskvarter er domineret af Novo Nordisk og Novozymes. Gladsaxe Ringby er det gamle industrikvarter med bl.a. MT Højgaard og Alfa Laval. Mørkhøj Erhvervsområde rummer bl.a. store bilfirmaer, mens det nye område er Gyngemose Park med serviceerhverv tæt på boligbyggeri. Her ligger bl.a. Aleris-Hamlet.

I modsætning til mange andre kommuner kom Gladsaxe igennem nedturen efter finanskrisen i 2008 næsten uden tab i den samlede beskæftigelse, og kommunen beskæftigede i november 2016 ca. 6.000 flere end før finanskrisen. Det skyldes især en stor stigning i antallet af ansatte i industrien, men også transport, bygge og anlæg samt service har i perioden øget beskæftigelsen.

BNP var i 2016 opgjort til 787.000 kr. pr. indbygger og dermed mere end dobbelt så meget som på landsplan, hvor BNP var 362.000 kr. pr. indbygger. Det skyldes ikke mindst de store industrier med de mange arbejdspladser. BNP pr. indbygger er i årene 2000‑16 steget langt mere i Gladsaxe Kommune end på landsplan.

Arbejdspladser fordelt på brancher

I 2016 var der 41.369 i alderen 16-64 år, der arbejdede på 2.726 arbejdssteder i Gladsaxe Kommune. Kommunen har en meget høj andel af arbejdspladser inden for industrien, mens handel, service og oplevelseserhverv samt den offentlige sektor udgør en mindre andel end på landsplan (se Figur 1).

Figur 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Gladsaxe Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Primære erhverv

I forstadskommunen spiller landbrug og skovbrug ingen rolle for beskæftigelsen.

Industri

Med 12.100 arbejdspladser inden for industrien (november 2016) er Gladsaxe landets største industrikommune. Målt på andel af beskæftigelsen udgjorde industrien 29,2 %. Industrien er især domineret af to store virksomheder inden for medicinalindustrien og kemisk industri. Medicinalkoncernen Novo Nordisk og enzymproducenten Novozymes, der begge har hovedsæde i Bagsværd. Herudover findes et par andre mindre medicinalvirksomheder og kemivirksomheder, hvoraf den mest kendte er malervareproducenten Dyrup A/S (der i 2012 blev købt af amerikanske PPG). Tilsammen tegner de to brancher sig for ca. 85 % af beskæftigelsen i industrien.

Den tredjestørste industribranche er metal- og maskinindustrien med ca. 1.300 ansatte. De to største virksomheder i denne branche er et datterselskab af den svenske koncern Alfa Laval og et datterselskab af den tyske koncern GEA. Alfa Laval Copenhagen A/S producerer maskiner og udstyr til varmeoverførsel, separering og væskehåndtering, som har betydning for mange industrielle virksomheder. GEA Process Engineering A/S producerer maskiner til fødevareindustrien.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 12,8 % (2016) af beskæftigelsen er denne sektor en del større end for regionen som helhed. Det skyldes især, at kommunen er hovedsæde for to af landets store entreprenørvirksomheder, MT Højgaard A/S med omkring 750 ansatte og NCC Danmark A/S med ca. 570 ansatte i kommunen. Inden for transport er den største virksomhed en afdeling af busselskabet Arriva Danmark A/S med 550 ansatte.

Handel, service og oplevelseserhverv

Denne sektor er med 23,1 % af beskæftigelsen noget mindre end for regionen som helhed. Det skyldes en forholdsvis lille handelssektor, der er domineret af detailhandel med en mindre engroshandel. Til gengæld fylder servicebranchen noget mere end regionsgennemsnittet. Det skyldes bl.a., at kommunen er hjemsted for hovedsæderne for to af landets store rengøringsvirksomheder: den danske del af ISS Facility Services A/S og Forenede Service A/S. Desuden finder man her også to større vikarvirksomheder: Personalegruppen A/S og en afdeling af den irske virksomhed I.C.D.S. Constructors Danmark.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

I Gladsaxe Kommune udgør forskning, rådgivning og forretningsservice med 13,5 % af beskæftigelsen en mindre andel end for regionen som helhed. Branchen domineres af en enkelt større it-virksomhed, NNIT A/S, der med ca. 1.500 ansatte i kommunen tegner sig for 60 % af beskæftigelsen. De mange forskere i Novo Nordisk og Novozymes indgår i industribeskæftigelsen. Blandt de lidt større rådgivende ingeniørvirksomheder er MOE A/S og Krüger A/S.

Offentlig administration, uddannelse og sundhedsvæsen

Den offentlige sektor har med 21,2 % en relativt lille andel af beskæftigelsen i kommunen, og den ligger et pænt stykke under både regions- (30,3 %) og landsgennemsnittet (32,0 %). Den største offentlige beskæftigelse findes inden for den sociale sektor med 9,7 % og undervisning med 4,7 %.

Det er ikke mindst de store industrier, der trækker den samlede private beskæftigelse op. Målt i forhold til befolkningstallet i Gladsaxe Kommune er den offentlige sektor af nogenlunde samme størrelse som på landsplan.

Pendling

Figur 2. De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Gladsaxe Kommune i november 2016.

.

Der er en omfattende pendling af arbejdskraft til og fra Gladsaxe Kommune. Hele 79,7 % af de beskæftigede med arbejdsplads i kommunen kom i 2016 fra andre kommuner, svarende til 34.270 daglige indpendlere. Flest kom fra København (9.149). Pendlingen fra Gladsaxe til andre kommuner var lidt mindre og omfattede 74,4 % af kommunens erhvervsaktive. Det svarer til, at der dagligt pendlede 25.346 Gladsaxeborgere til andre kommuner, og igen med flest til København (9.186).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Gladsaxe Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Gladsaxe Kommunes befolkning var 51,3 % i arbejdsstyrken i 2016 (se Tabel 1). For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 76,8 % (2016), hvilket er lidt højere end gennemsnittet for landet og regionen.

Socialgrupper, indkomster og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Gladsaxe Kommune og hele landet i 2016.

.

Gladsaxeborgerne havde i 2016 en gennemsnitsindkomst før skat på 332.000 kr., hvilket var 19.000 kr. over landsgennemsnittet. Med 2.085.000 kr. lå den gennemsnitlige nettofamilieformue også noget over landsgennemsnittet på 1.899.000 kr.

Ulighed i indkomsten i kommunen er tæt på landsgennemsnittet. Målt på den såkaldte Gini-koefficient var den i 2015 28,7 mod 29,0 på landsplan.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Gladsaxe Kommune er placeret i den næsthøjeste af de fire grupper sammen med blandt andre Frederiksberg og Hillerød.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Gladsaxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked