Faktaboks

Areal
13,3 km²
Højeste punkt
39,8 m.o.h. (Oxbjerget)
Kystlinje
0 km
Region
Hovedstaden
Stift
Helsingør
Provsti
Glostrup
Antal sogne
1
Befolkningsudvikling
11.731 personer (1950), 19.573 personer (1980), 22.663 personer (2018)
Befolkningstæthed i kommunen
1.704 personer/km² (2018)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2018)
Gennemsnitsalder i kommunen
41,2 år (2018)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,5 år (2018)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
290.645 kr. (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
277.182 kr. (2017)
Hjemmeside

glostrup.dk

Kort over Glostrup Kommune.

.

Glostrup Kommunes logo.

.

Hovedvejen er en del af Roskildevejen mellem København og Roskilde, og den løber i en vest-øst-gående retning gennem hele Glostrup i den sydligste del af Glostrup Kommune. Kommunens butiksliv er især koncentreret omkring Hovedvejen. Her ligger også det 20.000 m2 store Glostrup Shoppingcenter med butikker og spisesteder, der tiltrækker handlende og besøgende både fra og uden for kommunen.

.
I den indhegnede hundeskov i den østlige del af Vestskoven hæver Oxbjerget sig højt op over det omkringliggende landskab.
.

Glostrup Kommune ligger 11 km vest for København og er en tæt bebygget forstadskommune. Det oprindelige landskab ligger de fleste steder gemt under den omfattende bebyggelse og infrastruktur, men i Vestskoven og i kommunens parker kan man stadig se omridset af den slette af kompakt moræneler, som is og smeltevand efterlod efter sidste istid.

Byggeriet i kommunen tog fart allerede i 1800-tallet pga. Københavns udbygning, og de fleste af sporene efter oldtidens befolkning ligger under asfalt og byggeri. De tidligste fund er efterladt af stenalderjægere ved Ejby Mose ca. 4500 f.Kr., hvor udgravningen af en boplads har afsløret bl.a. kerneøkser og tværpile.

Den nuværende Glostrup Kommune har i store træk samme grænser som det middelalderlige Glostrup Sogn, der omfattede de mellemstore landsbyer Hvissinge, Glostrup og Ejby (samt Avedøre, der siden 1974 har hørt under Hvidovre Kommune). Man ved kun lidt om middelalderbefolkningens udvikling i området, men der har formentlig været et fald i indbyggertallet pga. den sorte død. Den senmiddelalderlige ombygning af Glostrup Kirke, hvor skibet blev forlænget mod øst, og der blev rejst et tårn mod vest, kan være et resultat af den ressourcefrigørelse, pesten medførte. Kommunens anden kirke, Østervangkirken, er fra 1970 og er den første rundkirke bygget i Danmark siden middelalderen.

I 1847 blev Danmarks første jernbane etableret mellem København og Roskilde med station i Glostrup, og i 1907 blev Hovedvejen – den senere Roskilde Landevej – brolagt. Begge dele bidrog til at tiltrække en lang række virksomheder, bl.a. Glostrup Bryggeri, Hjalmar Hartmanns Frølager, Den Danske Traadvarefabrik, Premier Is og Paul Bergsøe & Søn. I dag er de fleste af de gamle industribygninger revet ned, og nye er kommet til, bl.a. Motorola ved Glostrup Station og Kopenhagen Fur i Hvissinge. De 1.066 indbyggere, det nuværende kommuneareal havde i 1850, var i det spirende velfærdssamfund i 1965 steget til 21.757, hvor kommunens befolkningstal toppede midlertidigt.

Glostrup Hospital (i dag Rigshospitalet Glostrup), der blev indviet i 1958, blev en af efterkrigstidens vigtigste arbejdspladser. Det er fortsat den største i kommunen, som også rummer den største afdeling under Region Hovedstaden Psykiatri og andre store offentlige arbejdspladser. Retten i Glostrup er Danmarks næststørste byret.

Kommunens store arbejdspladser er i høj grad baseret på arbejdskraft, der pendler ind fra andre kommuner. Den gode infrastruktur er en vigtig forklaring på evnen til at tiltrække virksomheder og arbejdskraft. De fire stationer, som Glostrup får på den nye letbane fra 2025, vil lette adgangen til de nye arbejdspladser og styrke kommunens rolle som trafikknudepunkt.

Ved Strukturreformen i 2007 fortsatte Glostrup Kommune uændret, men blev efter reformen en af landets mindre kommuner. Venstre og Socialdemokratiet kæmper om det politiske overtag.

Relativt meget skov, 301 ha, dækker 23 % af kommunens areal. Heraf udgør Vestskoven, der adskiller Ejby fra de sammenvoksede Glostrup og Hvissinge, 250 ha. Alle bydele har adgang til grønne områder, og der er planer om at udbygge stinettet og udvikle grønne bykiler i Ejbyområdet og langs Nordre Ringvej. Vestskoven og Harrestrup Å er udpeget som spredningskorridorer, og der er planlagt genopretning af drænede vådområder ved Harrestrup Å og Bymose Rende. Glostrup Kommunes ca. 1.600 kolonihaver er omfattet af en lokalplan med fokus på bevaring.

Kommunen har ca. 100 foreninger, herunder Glostrup Kunstforening, der står for otte årlige udstillinger med anerkendte danske kunstnere i Glostrup Fritidscenter. Kunsten i det offentlige rum er højt prioriteret, og flere boligselskaber har også valgt at udsmykke bygninger og arealerne omkring dem. Blandt de kunstnere, som er repræsenteret flere steder i byen, er Erik Heide, med bl.a. Ved en sten, som står i boligområdet Hvissinge Øst, og granitskulpturen Stor Stenfugl, der siden 1987 har prydet skolegården på Glostrup Skole, Skovvang. I Rådhusparken, hvor bl.a. den gamle bryggervilla fra Glostrup Bryggeri er en integreret del af Glostrup Rådhus, står kommunens ældste udsmykning i byrummet: Drikkekumme af Johan og Fritz Schannong. Den blev i 1888 opsat af bryggeren ved Glostrup Bryggeri og vidner om bryggeriets storhedstid.

Kommunevåben

Glostrups kommunevåben.

.

Kuglen (globen) i midten af våbenet spiller på navnet Glostrup, »Globs torp«, og de tre liljer henviser til kommunens tre landsbyer, Ejby, Hvissinge og Avedøre. Sidstnævnte er siden 1974 ikke længere en del af kommunen.

Det er udarbejdet af Grunddal Sjallung og blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 21. december 1940.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I rødt en guld kugle, omsat af tre udadvendte sølv liljer.

Natur og landskab

Ejby Mose.

.

Sjællands største kendte sten, Hvissingestenen.

.

Bortset fra Ejby Mose, parkerne og Vestskoven, der som en kile strækker sig ind mellem Glostrup og Ejby, dækkes næsten hele Glostrup Kommune af tæt bebyggelse og infrastruktur. Det er derfor også kun i mindre dele af kommunen, at den moræneslette, som blev skabt af Bælthavisen i slutningen af sidste istid, kommer til syne. Morænesletten er ret jævn, og det kuperede landskab, som i den østlige del af Vestskoven kulminerer i Oxbjerget (Oksebjerget), er kunstigt og skabt af jord og byggeaffald. Her finder man også den isskurede Hvissingesten, som med en vægt på ca. 130 tons er Sjællands største sten.

Vestskoven er langt det største af kommunens naturområder, og trods sine åbne områder udgør den hovedparten af det samlede skovareal. Den forholdsvis nye skov blev i 1967 anlagt på tidligere landbrugsjord og består i Glostrup Kommune primært af løvskov med små områder af nåleskov. Sammen med Harrestrup Ådal fungerer Vestskoven som en af Vestegnens vigtigste økologiske forbindelser, der forbinder naturområder i og uden for kommunen med hinanden.

I den nordligste del af kommunen ligger også naturområdet Ejby Mose, der i en årrække blev benyttet som losseplads. I 1972 blev lossepladsen nedlagt i forbindelse med opførelsen af Vestforbrænding, og Ejby Mose blev genetableret som et rekreativt område.

Netop Ejby Mose og Vestskoven er blandt kommunens mest besøgte grønne områder. Her findes et forgrenet net af vandre- og cykelstier, som til dels fortsætter uden for naturområderne. Den ca. 42 km lange Vestegnsruten, som løber gennem syv kommuner på Vestegnen, går også gennem Glostrup Kommunes andel af Vestskoven, hvor der endvidere findes flere afmærkede ridestier.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Glostrup Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Glostrup Kommune.

.

Som følge af den tætte bebyggelse i Glostrup Kommune kendes der kun lidt til områdets forhistorie. De tidligste spor efter mennesker stammer fra en boplads ved Ejby Mose fra ældre stenalder. Der er fundet en enkelt mulig hustomt fra den sene del af yngre stenalder og kun få spor fra bronzealdermenneskene. Fra jernalderen er der bl.a. fundet spor efter en landsby samt en gravplads.

I begyndelsen af middelalderen lå der tre landsbyer i området: Hvissinge, Glostrup og Ejby. Det vigtigste erhverv var agerbrug, mens husdyrhold fik stigende betydning i senmiddelalderen. Der kendes kun lidt til middelalderens befolkningsudvikling i kommunen, men der er tegn på et vist fald i befolkningstallet i senmiddelalderen, formentlig som følge af den sorte død.

Heller ikke i århundrederne efter Reformationen ved man meget om befolkningstallet. Sandsynligvis faldt det i 1600-tallet som følge af epidemier, svenskekrigene og køligere klima. Fra 1700-tallet begyndte befolkningstallet at stige jævnt. Alle tre landsbyer blev stjerneudskiftet i slutningen af 1700-tallet.

Fra anden halvdel af 1800-tallet oplevede kommunen en kraftig vækst. Anlæggelsen af det omfattende befæstningsanlæg Vestvolden 1888‑92 tiltrak arbejdskraft og dermed nye indbyggere, og jernbanen, der var kommet til Glostrup i 1847, gjorde området attraktivt for nye virksomheder. Landbruget var stadig det vigtigste erhverv i slutningen af 1800-tallet, men handel, transport, håndværk og industri fik stigende betydning. Kommunen tiltrak stadig flere virksomheder og indbyggere i 1900-tallet. Marker og gartnerier blev nedlagt, og der blev bygget nye boligkvarterer til den voksende befolkning. Efter 1970 blev beskæftigelsen i stadig højere grad præget af administration og service, der sammen med handel og transport kom til at dominere i årene efter år 2000.

Læs videre om

Byer

Haven passes og plejes i Sommerbyen Ejby, der kunne fejre sit 50-års jubilæum i 2011. Sommerbyen Ejby udgør med sine 967 haver formentlig den største haveforening i Nordeuropa.

.

Befolkning og areal i Glostrup Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2018). * Glostrup er inkl. Hvissinge og Ejby.

.

Glostrup Kommune er en forstad til København med ca. 11 km til centrum. Indbyggerne i de tre oprindelige landsbyer, Glostrup, Hvissinge og Ejby, er registreret af Danmarks Statistik under byen Glostrup med et samlet indbyggertal på 22.544, svarende til 99,5 % af kommunens indbyggertal. I Trap Danmark beskrives de dog enkeltvis. Glostrup er trafikalt gunstigt stillet med nem adgang til Roskildevej, S-tog og tilkørslen til Motorring 3, mens Ejby i nord er nabo til Frederikssundmotorvejen.

Alle bydele har adgang til grønne områder med fx Harrestrup Ådal og Vestskoven, hvor sidstnævnte adskiller Ejby fra de to andre sammenvoksede bydele, og Ejby Mose, Byparken, Solvangsparken og Egeparken. Ligeledes har hver bydel et erhvervsområde.

De ca. 1.600 kolonihaver ud til den sydlige side af Harrestrup Ådal udgør sammen med nabohaverne i Ballerup Københavnsområdets største sammenhængende kolonihaveområde. Forretningslivet er koncentreret i syd langs Hovedvejen og ved stationen, men det er muligt at købe dagligvarer i Ejby.

Læs videre om

Kultur

Skulpturinstallationen Verdens hånd er skabt af Søren Jensen i 1989, men opstillet i landskabsarkitekt Stig L. Anderssons nye Rådhuspark i 2001.

.

Østervangkirken er et sjældent eksempel på en moderne rundkirke. Kirken er bygget i enkle geometriske former som en stor cylinder, mens det fritstående klokketårn er en firkantet kampanile.

.

Glostrup Kommune rummer en lang række idrætscentre og haller samt udendørs aktivitetsområder for både unge og ældre. I Ejby ligger flere store kolonihaveforeninger, bl.a. Sommerbyen Ejby, der formentlig er Nordeuropas største haveforening.

I det lokalhistoriske arkiv Byhistorisk Hus er frivillige aktive med registrering og udstillinger, mens Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune varetager det arkæologiske og nyere tids ansvarsområde.

Glostrup Kommune er sammenfaldende med Glostrup Sogn, som er et af landets største og har to folkekirker: den middelalderlige Glostrup Kirke og Østervangkirken fra 1970. Desuden ligger hovedkontoret for landets største muslimske trossamfund, Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet), i Glostrup.

Der findes mange moderne kunstværker i kommunens offentlige rum. I Rådhusparken står skulpturer af bl.a. Søren Jensen, Jesper Rasmussen og Mogens Bøggild, og rundtom i byen findes bl.a. værker af Erik Heide. Glostrup Svømmehal er udsmykket af Erik Hagens, og rådhuset af Mogens Hoff.

I litteraturen omtales Glostrup bl.a. af P.A. Heiberg og Holger Drachmann. Ulrich Horst Petersen beskriver i et erindringsessay Glostrup i tiden omkring 1950, hvor den bliver til en forstadsby.

Teaterlivet koncentreres om Glostrup Amatør Scene (GAS), som holder til på et tidligere landbrug. Foreningen Glostrup Kulturhus arrangerer koncerter i Glostrup Bio, og derudover giver forskellige kor og orkestre koncerter i kirkerne.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Rigshospitalet Glostrup.

.

På Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter undervises bl.a. i danske samfundsforhold. Her er emnet ændringen af Grundloven i 1915, da kvinder fik stemmeret til de lovgivende forsamlinger. Grundloven indgår i pensum til medborgerskabsprøven, der er en multiple choice-test i viden om det danske samfund, som også kan aflægges på centeret. Prøven skal bestås af udlændinge, som ønsker permanent opholdstilladelse.

.

Da Strukturreformen trådte i kraft d. 1. januar 2007, blev Glostrup Kommune på den københavnske vestegn en af de ti mindste af landets nu 98 kommuner. Kommunen havde insisteret på at fortsætte som selvstændig trods et indbyggertal, der kun var lidt over de 20.000, som Strukturkommissionen havde omtalt som et minimum. Siden den beslutning er befolkningstallet i kommunen steget støt ligesom i Region Hovedstaden som helhed. En fortsat indvandring og indenlandske tilflytninger har medvirket til fremgangen.

Glostrup Kommune er præget af sin gode infrastruktur med S-tog og motorveje og har formået at tiltrække store både private og offentlige arbejdspladser. Blandt de store offentlige arbejdspladser er Rigshospitalet Glostrup, Fødevarestyrelsen og dele af Rigspolitiet. Retten i Glostrup er byret for 11 kommuner på Vestegnen. I den private sektor er Danske Banks it-afdeling blandt de største. Samtidig har kommunen en række store engrosvirksomheder.

Politisk har kommunen fra 1970 og de følgende næsten fire årtier haft socialdemokratiske borgmestre, men det mønster blev brudt efter valget i 2009, hvor Venstre erobrede posten. Konkurrencen mellem de to ledende partier er fortsat tæt.

Kommunen arbejder med planer om byudvikling og renoveringer og har store forventninger til Hovedstadens Letbane, der ved sin planlagte åbning i 2025 vil have fire stationer i Glostrup Kommune.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner