Glostrup er en af landets mindste kommuner, men indbyggertallet er steget siden midten af 1980’erne. I 2018 udgjorde indvandrere og efterkommere ca. en femtedel af befolkningen. Kommunen har en stor andel af almene boliger og mange kolonihaver.

Befolkningsudviklingen

Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Glostrup Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Befolkningstallet i Glostrup Kommune faldt knap 10 % i løbet af 1970’erne, hvor omfattende dele af det storkøbenhavnske område var ramt af en svagere økonomisk udvikling end resten af landet. Fra midten af 1980’erne vendte billedet. Trods perioder med fald var hovedtendensen et stigende befolkningstal, der d. 1. januar 2018 nåede op på 22.663 og dermed var 6 % højere end i 1971.

Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2018 forventes en fortsat stigning til en befolkning på 25.777 i 2045, hvilket indebærer en lavere stigningstakt end for hele Region Hovedstaden.

I det seneste tiår fra 2008 til 2017 steg befolkningstallet med næsten 2.000, hvoraf mere end halvdelen skyldtes en stabil nettoindvandring, der lå på i gennemsnit 118 personer om året. Hertil kom indenlandske tilflytninger, der netto gav en årlig tilvækst på 49 personer. Endelig har der i kommunen de seneste ti år været et årligt fødselsoverskud på i gennemsnit 34 (forskellen mellem antal nyfødte og døde). I fremskrivningen regnes der med et fortsat fødselsoverskud.

Den samlede fertilitet, der for et bestemt år viser, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var 1.993 i 2017. Det var klart højere end i både regionen og landet som helhed.

Befolkningens aldersfordeling i Glostrup Kommune var i 2018 ret tæt på fordelingen på landsplan. I fremskrivningen regner Danmarks Statistik med, at de over 65-årige vil udgøre 21,6 % i 2045 mod tilsvarende 24,8 % på landsplan.

Glostrup Kommune har i sin egen befolkningsprognose 2018‑30 (fra april 2018) regnet på et forløb, der beskrives som »progressive byggemuligheder«, hvor det indregnes, at alle de kendte byggeplaner realiseres. Det vil ifølge prognosen føre til en befolkning på knap 29.000 i 2030 og dermed tæt på det, der engang var kommunens målsætning. For dette år regner fremskrivningen fra Danmarks Statistik med et befolkningstal, der kun er steget til 24.425.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i januar 2018 omkring samme andel af befolkningen i kommunen (19,8 %) som i regionen (19,4 %) og dermed en klart større andel end i landet som helhed (13,3 %).

De 2.271 indvandrere (2018) fra ikke-vestlige lande fordelte sig med 17 % fra Tyrkiet, 11 % fra Pakistan, 7 % fra Irak og 7 % fra Indien.

Af de 867 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (herunder alle EU-lande) var 20 % fra Polen, 12 % fra Rumænien, 11 % fra Bulgarien, 7 % fra Litauen og 7 % fra Tyskland.

Boligforhold

Boligområdet Skovhusene i Hvissinge Øst.

.

Glostrup Kommune havde i 2018 stort set lige så mange almene boliger som ejerboliger (hhv. 35 % og 39 %). I Danmark som helhed er kun 19 % almene boliger, mens 61 % er ejerboliger.

Lidt over halvdelen af boligerne i kommunen er etageboliger, mens lidt over 20 % er parcelhuse, og omkring 13 % række-/kædehuse.

Hertil kommer ca. 11 % fritidshuse, der er beliggende i kommunens store kolonihaveområder.

Huspriserne i Glostrup Kommune er tæt på niveauet i Region Hovedstaden generelt. Den gennemsnitlige pris pr. m2 for solgte parcel- og rækkehuse var i 2017 på 22.600 kr. mod 24.000 kr. for hele regionen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger