Dværgpunktumbillen er godt camoufleret, når den kravler hen over pile-ildporesvampens kanelbrune poreflade. Svampens fine porer sidder med en tæthed på 5‑7 porer pr. mm, og da billen udnytter porerne som skjul, kan det måske forklare dens yderst beskedne størrelse. Dværgpunktumbillen tilbringer hele livet på svampen, hvor den ernærer sig af de næringsrige svampesporer. Billedet er forstørret ca. 40 gange.
.
I forbindelse med omdannelsen af Ejby Mose fra losseplads til rekreativt område blev der anlagt tre søer på hhv. ca. 3, ca. 1 og ca. 0,5 ha. Den største sø har en ganske rig fiskebestand, som tæller 11 forskellige arter, heriblandt aborre, skalle, rudskalle, brasen, suder, sølvkarusse, karpe, regnløje og gedde. Med det statslige fisketegn er det tilladt at fiske i Ejby Moses søer, om end Glostrup Kommune fraråder, at man spiser fisk fra mosen, da de kan indeholde miljøfremmede stoffer.
.
Den anden søndag i september afholder Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet hvert år Naturens Dag med aktiviteter fordelt over det meste af landet. Her er det Fiskeøkologisk Laboratorium, som giver de fremmødte børn og voksne mulighed for at tage mosens fisk i nærmere øjesyn.
.

Den ca. 21 ha store Ejby Mose ligger lige sydvest for Vestforbrænding i den nordligste del af Glostrup Kommune. Indtil afslutningen af 2. Verdenskrig var den et åbent moseområde, som de omkringliggende landsbyer udnyttede til tørvegravning og græsning. Allerede fra 1935 blev mosen brugt til aflæsning af affald, og 1949‑50 udlagde Glostrup Kommune en del af mosen til losseplads. I 1967 påbegyndtes byggeriet af Vestforbrænding i den nordøstlige del af området, og i 1971 begyndte man at omdanne mosen til et grønt, rekreativt friluftsområde. Lossepladsen blev endeligt nedlagt i 1972, og i 1975 kunne den »nye«, rekreative Ejby Mose indvies.

I dag fremstår Ejby Mose som en mosaik af søer, moser og større, mere eller mindre åbne områder med bl.a. græs, krat og småskove. Om sommeren afgræsser får en del af mosen, og her får de åbne områder ofte karakter af overdrev. Bakkerne langs mosens nordlige kant er kunstige og består af affald fra den nedlagte losseplads, som i dag er forvandlet til et rekreativt område. Mod nordvest ligger en stor jorddækket affaldsbakke, mens der op mod Vestforbrænding ligger store jorddækkede volde af slagger. Mosen afvandes mod nord til Harrestrup Å. Ejby Moses tre søer dækker tilsammen knap 5 ha.

Gul og hvid åkande dækker stedvis overfladen af den store sø, som også rummer en pæn bestand af krebseklo. Rød hestehov er talrig i de fugtige områder omkring søerne, hvor man også kan finde bl.a. kærpadderok, tykakset star, blågrå siv, vandpeberrod og gul frøstjerne. På de tørre skråninger vokser østrigsk hør og pilealant sammen med en række mere almindelige arter.

Om foråret synger nattergal fra de fugtige krat, men også tornsanger, kærsanger og flere andre småfugle yngler i mosen. Søernes ynglefugle tæller bl.a. knopsvane og toppet lappedykker, men også grågås og lille lappedykker yngler jævnligt.

De ældst kendte spor efter mennesker i området er efterladt af stenalderjægere ved Ejby Mose ca. 4500 f.Kr., hvor udgravningen af en boplads har afsløret bl.a. kerneøkser og tværpile.

Ejby Mose er blandt Glostrup Kommunes mest besøgte grønne områder og her findes et forgrenet net af vandre- og cykelstier. Den lille ellesump i Ejby Mose er fredskov.

Et billeliv en miniature

På piletræerne i Ejby Mose kan man finde de lagdelte, tynde hatte af pile-ildporesvamp, der breder sig op og ned ad grene og stammer. Som navnet antyder, er svampens underside dækket af små, fine porer, og netop porerne er levested for en af verdens allermindste biller: dværgpunktumbillen.

Med en længde på blot 0,4 mm lever dværgpunktumbillen et liv en miniature. Det er derfor heller ikke så overraskende, at den først blev fundet i Danmark i 2012, selv om den har været eftersøgt, siden den blev videnskabeligt beskrevet i Sverige i 1997. Ud over i Ejby Mose er den lille bille fundet flere steder i Nordøstsjælland samt enkelte steder i Vestsjælland og Nordjylland, men har formentlig en betydelig større udbredelse i Danmark.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land