Faktaboks

Areal
12,2 km²
Højeste punkt
30,4 m.o.h.
Kystlinje
0 km
Region
Hovedstaden
Stift
Helsingør
Provsti
Rødovre-Hvidovre
Antal sogne
4
Befolkningsudvikling
18.704 personer (1950), 38.020 personer (1980), 39.343 personer (2018)
Befolkningstæthed i kommunen
3.225 personer/km² (2018)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2018)
Gennemsnitsalder i kommunen
40,9 år (2018)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,5 år (2018)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
283.121 kr. (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
277.182 kr. (2017)
Hjemmeside

rk.dk

Kort over Rødovre Kommune.

.

Rødovre Kommunes logo.

.
Det store indkøbscenter Rødovre Centrum. Centeret er Danmarks ældste af sin slags.
.

Kaffetårnet, den høje, tårnlignende kafferisteribygning med det karakteristiske integrerede ur, er blevet et vartegn for Rødovre.

.

Forstadskommunen Rødovre ligger godt 7 km vest for Københavns centrum i Hedeboegnen, dvs. den frugtbare morænelerslette, der dækker trekantområdet København, Roskilde og Køge.

Indbyggerne i kommunen har let adgang til grønne rekreative områder. Det største naturområde, Vestvolden, er udpeget som grøn ring i Fingerplan 2017, og der er planer om at styrke den biologiske mangfoldighed her og i de andre parkområder ved bl.a. at bevare de store gamle træer. Harrestrup Ådal og Rødovre Parkvej udgør grønne forbindelser, som med tiden skal udvikle sig til spredningskorridorer for dyr og planter.

Erhvervslivet består især af håndværksvirksomheder og en stor detailhandelssektor koncentreret om et af Danmarks største butikscentre, Rødovre Centrum, med ca. 160 butikker. Rådhuset og Rødovre Bibliotek, som begge er tegnet af Arne Jacobsen, er sammen med Irmas syv etager høje Kafferisteri (Kaffetårnet) på Korsdalsvej og Vestbad, der oprindelig blev anlagt som branddam for boligområdet Milestedet, alle fredede bygninger.

Medborgerhuset Rødovregård danner ramme om mange af kommunens kulturelle aktiviteter og omfatter også Heerup Museum. Kulturhuset Viften blev indviet i 1989 med café, biograf og en multifunktionssal med plads til 420 tilskuere. Her afholdes koncerter, teaterforestillinger og standuparrangementer. Damhuskroen, der især er kendt for enkeballer og julefrokoster, har en historie, der går tilbage til 1600-tallet. Den blev kongeligt privilegeret kro i 1757 og hyppigt besøgt af kunstnere i 1800-tallet, og under Besættelsen dannede kroen ramme om nationale møder og alsang.

Der har været menneskelig aktivitet i det, der i dag udgør Rødovre Kommune, gennem hele oldtiden. Arkæologer har gjort enkelte fund, bl.a. flintøkser i den nu tørlagte del af Damhus Sø og spor efter bebyggelser fra både bronzealder og jernalder ved Fjeldhammervej. Man har kendskab til fem bronzealderhøje, men kun Valhøj på Henrik Cavlings Allé er bevaret.

I middelalderen lå her to landsbyer: sognebyen Rødovre og den mindre landsby Islev i den nordlige del af kommuneområdet. I slutningen af 1500-tallet blev Islev nedlagt for at gøre plads til en enghave, der kunne producere hø til kongens heste på Københavns Slot, hvilket indskrænkede det opdyrkede areal til omkring 1/3 af kommunen. Efter landboreformerne blev landbruget intensiveret, og i 1810 var 90 % af kommunens areal opdyrket.

Under Karl Gustav-krigene 1657‑60 blev sognets middelalderlige teglstenskirke ødelagt, og den røde kirke, der i dag står på Kirkesvinget 3, er fra 1664. Kommunens øvrige tre kirker er fra anden halvdel af 1900-tallet.

Fra 1850 til folketællingen i 1921 voksede indbyggertallet i kommunen fra 534 til 1.643. Væksten tog til efter år 1900, bl.a. fordi sikringsstyrken blev udstationeret på Vestvolden og indkvarteret i Rødovre. I tiden omkring 1. Verdenskrig steg befolkningstallet, og det toppede i 1965 med 45.680 indbyggere.

Der skete ingen ændringer ved hverken Kommunalreformen i 1970 eller Strukturreformen i 2007. Socialdemokratiet har siden 1929 været det dominerende parti, og profilen som socialdemokratisk velfærdskommune afspejles i prioriteringen af områder som dagtilbud, folkeskole og ældreområdet, som alle tildeles ressourcer i en størrelsesorden over landsgennemsnittet.

Skønt Rødovre er en af landets tættest befolkede kommuner, er der mange planer for mere boligbyggeri. En del af mulighederne skabes af virksomheder, der flytter ud. Grunden, der indtil 2012 rummede Irmakædens hovedkvarter, er således i årene 2015‑21 blevet kommunens vigtigste byggeområde. Den samlede udvikling i hovedstadsområdet har medvirket til at gøre Rødovre mere attraktiv som bosætningskommune.

Kommunevåben

Rødovres kommunevåben.

.

Den røde okse stammer fra adelsslægten Oxes våben og hermed Torben Oxe, der skal have ejet gods i kommunen. Broen og den bølgede skjoldfod henviser til de mange vandløb, der har karakteriseret egnen. Det blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 11. juni 1938.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I sølv en gående rød okse på en rød bro over en bølget blå skjoldfod.

Natur og landskab

På en klar vinterdag formår de nøgne træer ikke at skygge for den blege sol, som giver Fæstningskanalens blanke vand et lyseblåt skær. Fæstningskanalen er en del af Vestvolden, som fra nord til syd gennemskærer den vestlige del af Rødovre Kommune.

.

Vestvolden løber gennem Rødovre Kommune fra sydvest til nordøst. Langs med Vestvolden findes flere stisystemer, heriblandt Voldgaden, der her løber tæt forbi DCU-Copenhagen Camp Absalon. I baggrunden ses etagebyggeriet Brøndby Nord, som ligger syd for kommunegrænsen.

.

Det traditionelle landbrugslandskab, som i 1800-tallet dækkede næsten hele Rødovre Kommune, forsvandt i takt med det boligbyggeri, som tog sin begyndelse i første halvdel af 1900-tallet og toppede i årtierne efter 2. Verdenskrig. I dag er landbruget forsvundet, og hele 92,5 % af kommunen er dækket af tæt bebyggelse og infrastruktur. Det oprindelige, jævne morænelandskab, som blev dannet mod slutningen af sidste istid, kan derfor kun opleves i bl.a. Kagsmose og kommunens mange parker.

Selv om parker som Viemoseparken, Schweizerdalsparken, Stadionparken og Espelunden er vigtige grønne oaser for såvel dyre- og plantelivet som det rekreative liv, er det Vestvolden, som udgør langt det største naturområde i kommunen. Vestvolden blev anlagt 1888‑92 som en del af Københavns Landbefæstning og rummer både det største skovareal samt Fæstningskanalen, som er kommunens største sø. Det er også her, man finder det mest artsrige og varierede dyre-, svampe- og planteliv med arter som rynket og glat klokkemorkel, ægbladet fliglæbe, skovhullæbe og flere arter af flagermus.

Både vandre- og cykelstier går gennem hele kommunen, men langt det største friluftsliv knytter sig til Vestvolden. Her er der anlagt forskellige løberuter og cykelstier samt både en kondibane og en cykeludfordringsbane. Derudover rummer kommunen flere koloni- og nyttehaver, der benyttes flittigt i hele sommerhalvåret.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Rødovre Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Rødovre Kommune.

.

Der er kun gjort få oldtidsfund i Rødovre Kommune, ikke mindst fordi området tidligt blev en tætbebygget del af hovedstadsområdet. Der er bl.a. gjort fund af flintøkser fra omkring 3000 f.Kr., og der er kendskab til fem bronzealdergravhøje og spor efter langhuse fra bronzealderen samt efter en jernalderbebyggelse.

I middelalderen lå der to landsbyer i det nuværende kommuneområde: Rødovre og Islev. Det vigtigste erhverv var agerbrug, som senere i middelalderen blev suppleret med husdyravl. Islev blev nedlagt omkring 1575.

Fra 1700-tallet begyndte en mere stabil vækst i befolkningstallet. I forbindelse med udskiftningen af jorderne blev Rødovre blokudskiftet. Damhuset ved Damhus Sø fik i 1757 kongeligt privilegium som kro.

I årene 1888‑92 blev Vestvolden opført i kommunen som en del af Københavns Befæstning. Under 1. Verdenskrig bemandede soldater fra sikringsstyrken voldanlægget og fik befolkningstallet i kommunen til at stige betydeligt.

Omkring år 1900 var kommunen fortsat domineret af landbrug med gartnerivirksomhed som en stadig vigtigere branche. I anden halvdel af 1900-tallet skiftede kommunen karakter fra landbrugsområde til forstadsbebyggelse.

Læs videre om

Byer

Befolkning og areal i Rødovre Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2018). * Består af bydelene Rødovre Øst og Vest, Islev, Milestedet og Hendriksholm.

.

Rødovre Kommune ligger som en forstad til København godt 7 km fra hovedstadens centrum. Kommunen har et samlet indbyggertal på 39.343, hvoraf 99,6 % er registreret som bosiddende i byen Rødovre. Vestvolden gennemskærer kommunen, og opsplitningen blev forstærket, da Motorring 3 i 1960’erne blev anlagt parallelt med volden. Kommunens centrum er ved rådhuset på Rødovre Parkvej sammen med hovedbiblioteket, kulturhuset Viften, politistationen og sundhedscenteret. Her ligger også Rødovre Centrum fra 1966.

I 1901 var 716 af kommunens indbyggere beskæftiget med landbrug som erhverv, og der var gårde og gartnerier, som solgte frugt og grønt til København. Befolkningsvæksten var beskeden indtil 1920, hvor flere gårde udstykkedes. Villaer blev den dominerende boligform indtil 1950’erne. Store boligkomplekser øgede befolkningstallet væsentligt i 1950’erne, og Rødovre fik S-togsstation i 1964.

Kommunen er næsten fuldt udbygget. Nybyggerier sker ved ny udnyttelse af gamle erhvervsarealer.

Kommunens største erhvervsområder er placeret langs Islevdalvej og mellem Roskildevej og Rødager Allé.

Læs videre om

Kultur

Damhuskroen.

.

På Rådhuspladsen i vandbassinerne mellem Rødovre Rådhus og kulturhuset Viften (billedet) har billedhuggeren Eli Benveniste skabt bronzeskulpturen Faldet opstillet i 2001.

.

I Rødovre Kommune findes fredede bygninger som Rødovre Bibliotek, rådhuset, der er tegnet af Arne Jacobsen, Irmas Kafferisteri og Vestbad – alle vigtige materielle vidnesbyrd om velfærdssamfundet. Oplevelsescenter Vestvolden fortæller historien om forsvarsanlægget og den kolde krig med udstillinger i Ejbybunkeren.

Kommunen har et aktivt foreningsliv, og Ishockeyholdet Rødovre Mighty Bulls holder til i Rødovre Skøjte Arena.

Rødovre Kirke fra 1664 er den ældste af kommunens fire folkekirker. De øvrige stammer alle fra 1900-tallet, hvor kommunen udviklede sig fra spredt landsbybebyggelse til forstad. Desuden er der flere frikirker og en moské.

Ud over en række skulpturer i det offentlige rum af bl.a. Gudrun Lauesen og Poul Isbak råder kommunen over en billedsamling, der især består af grafiske værker. Kommunen nedsatte i 2016 Rødovre Kunstråd med henblik på fremtidige opstillinger af kunst i byrummet. I år 2000 åbnedes Heerup Museum med værker, som Henry Heerups enke, Marion Heerup, havde foræret kommunen.

Af forfattere med tilknytning til kommunen kan nævnes Boris Boll-Johansen, der beskriver Rødovre i den selvbiografiske roman Solsorten i mit våben fra 1999.

Kulturhuset Viften er med sit højtprofilerede program en vigtig lokalitet for teaterforestillinger og koncerter i området. Damhuskroen har opnået næsten legendarisk status som et center for folkelig underholdning.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Byggepladsen i IrmaByen i januar 2018. Omkring 300 nye boliger blev indflytningsklare i løbet af året. Opførelsen af IrmaByen har været i gang siden 2015

.

Rødovre Kommune har i 2010’erne haft et stigende befolkningstal og regner i sine prognoser med, at den udvikling fortsætter i 2020’erne. Rødovre er efter Københavns og Frederiksberg Kommuner den tættest befolkede i landet, men ved at bruge tidligere erhvervsarealer og byfortætning skabes der plads til flere indbyggere. Det sker bl.a. på det ca. 136.000 m2 store område, der frem til 2012 var hovedsæde for Irma.

Kommunens vækst hænger sammen med den stærke udvikling i hele det storkøbenhavnske område, der i en lang periode har øget efterspørgslen efter boliger i områder som Rødovre. Dermed er det ikke et problem for kommunen, at arbejdspladser flytter væk, for det skaber samtidig plads til nye boliger og til, at nye børnefamilier flytter til. Indkomstmæssigt er Rødovre tæt på at være en dansk gennemsnitskommune.

Kommunens erhvervsliv er præget af bygge- og anlægsvirksomheder og af en stor handelssektor. Samtidig er der en omfattende pendling ind og ud af kommunen.

Politisk er Rødovre Kommune en socialdemokratisk højborg, der ikke siden 1929 har haft borgmestre fra andre partier. Kommunen prioriterer de traditionelle velfærdsområder og har et service- og skatteniveau, der ligger højere end på landsplan.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner