I 1961 åbnede en skøjtehal ved Rødovrevej, der var Danmarks første overdækkede isbane. Da Rødovre Skøjte og Ishockey Klub blev stiftet året efter, fik den hjemmebane her. Foto fra åbningsåret.
.

Indbyggertallet steg kraftigt i perioden pga. tilflytning. Andelen af landbrugsareal faldt, og jorderne blev udlagt til gartnerier og boligbyggeri. I 1960’erne begyndte kommunen for alvor at få forstadspræg med anlæggelse af S-togsstation og centerbyggeri.

Administrativ inddeling

I 1944 blev området mellem Roskildevej og Kongeslusen syd for Damhus Sø, som tidligere var en del af Rødovre Kommune, indlemmet i København. I 1960 blev den noget bugtede grænsedragning mellem Rødovre og Brøndbyvester-Brøndbyøster Sognekommuner ved gensidig udveksling draget efter mere lige linjer. Kommunen lå fortsat i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Fra folketællingen i 1921 til 1970 voksede kommunens befolkning fra 1.643 til 44.713 indbyggere. Den største befolkningsstigning skete i perioden 1943 (13.922 indbyggere) til 1965 (45.680), hvor bl.a. opførelsen af alment boligbyggeri trak folk til kommunen. Herefter faldt indbyggertallet langsomt.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Kommunen fik eget vandtårn og vandværk i 1927. Tidligere markveje som Jyllingevej, Tårnvej og Slotsherrensvej blev asfalteret i perioden, og utallige villaveje blev anlagt. I 1964 åbnede Rødovre S-togsstation på kommunegrænsen til Hvidovre Kommune.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Nord for Roskildevej og umiddelbart op til Vestvolden i Rødovre ligger en af københavnsområdets få campingpladser. Absalon Camping blev etableret på stedet i 1967 som en plads til telte og campingvogne, og den blev dermed et spejl på velfærdssamfundets voksende privatbilisme og indenlandske turisme i 1960’erne.

.

Ved folketællingen i 1930 arbejdede ca. 12 % af indbyggerne inden for landbrug, og i 1970 var dette tal faldet til blot 0,4 %. Antallet af beskæftigede inden for håndværk og industri faldt, mens andelen af beskæftigede inden for administration, serviceerhverv og i det offentlige steg fra 5,8 % i 1930 til 38 % i 1970.

I 1920’erne begyndte en større udparcellering af bøndernes jorder. En del omlagde deres produktion til gartneri, og i 1935 husede Rødovre Kommune 47 gartnerier. Efter Besættelsen blev de efterhånden solgt til udstykning.

I slutningen af 1940’erne begyndte byggeriet af almennyttige boliger for alvor, fx Milestedet, der blev opført i perioden 1953‑58 i samarbejde med Brøndby Kommune. I relation til dette blev Vestbad opført, som »branddam« for det store boligområde.

Udbygningen af kommunen blev styret delvis af den overordnede planlægning for Københavnsegnen. I 1966 blev Danmarks første overdækkede indkøbscenter, Rødovre Centrum, opført. Handelen lå spredt rundtom i kommunen med hovedvægt på Roskildevej og Rødovrevej, men efter åbningen af centeret flyttede meget af handelen hertil.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Besættelsen

Under Besættelsen skete flere sabotagehandlinger. Heriblandt blev fabrikken Carltorp på Roskildevej sprængt i luften d. 22. april 1944 og igen nytårsaften. Et hus på Vamdrupvej 40 blev sprængt i luften af tyskerne d. 29. november 1944, da det husede en modstandsgruppe.

Politik og uddannelse

Ungdomsbyen blev i 1960’erne og de følgende årtier rammen om et stort udviklingsarbejde på Statens Pædagogiske Forsøgscenter.

.

Indtil 1929 var den lokale Landbrugerliste dominerende politisk. Herefter fik Socialdemokratiet flertal i sognerådet og overtog posten som sognerådsformand og siden borgmester frem til slutningen af perioden. Rødovre Kommune ændrede i 1952 status fra landkommune til bykommune med den såkaldte Gentoftestatus, som bl.a. betød, at sognerådet herefter blev kaldt kommunalbestyrelse, og formanden blev borgmester.

Uddannelsesmulighederne blev desuden udbygget i løbet af 1950’erne. Rødovre Statsskole (nuværende Rødovre Gymnasium) blev indviet i 1958, og i 1959 begyndte opførelsen af Ungdomsbyen, der havde til formål at knytte folkeskolen og erhvervsuddannelserne sammen. I begyndelsen af 1960’erne overtog Undervisningsministeriet Ungdomsbyen og åbnede Statens Pædagogiske Forsøgscenter.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Rødovre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970