Befolkningstallet i Rødovre Kommune er i tiåret 2008‑17 steget med 9 % pga. tilflytninger og indvandring. Der er mange børn blandt tilflytterne, og kommunen har en større andel af 0‑14-årige, end der er på landsplan. Andelen af indvandrere og efterkommere svarer til niveauet i Region Hovedstaden som helhed.

Befolkningsudviklingen

Figur. Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Rødovre Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

I Rødovre Kommune faldt befolkningstallet fra 1971 til 1991 med 21 %. Husstandene blev typisk mindre, og da der ikke var større ledige arealer, var nybyggeriet beskedent. Samtidig var der i store dele af det storkøbenhavnske område en behersket økonomisk udvikling.

Som det er karakteristisk for Region Hovedstaden, har udviklingen siden 1990’erne igen været præget af en vækst i befolkningen. I 2018 boede der 39.343 i kommunen, og den seneste fremskrivning fra Danmarks Statistik (fra 2018) regner med en jævn stigning til 47.720 i 2045.

Stigningen i befolkningstallet på 9 % fra 2008 til 2017 har været drevet af tilflytninger og indvandring. Det årlige antal nettotilflytninger var i perioden på i gennemsnit 164 personer. Den årlige nettoindvandring var i samme periode på i gennemsnit 144 personer med et højdepunkt på 239 i 2015.

Fra 2008 til 2017 har der stort set været balance mellem antallet af nyfødte og antallet af døde. Der var i perioden et årligt fødselsoverskud på 19, som vurderes at stige det kommende tiår.

Den samlede fertilitet viser, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den var i 2017 på 1.851 i kommunen og dermed højere end i regionen (1.672). Gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder i kommunen var i 2017 28,5 år mod 30,4 år i regionen.

I 2018 udgjorde de 0‑14-årige en større del i Rødovre Kommune (18,0 %) end i landet som helhed (16,6 %). I fremskrivningen er den største ændring, at de 15‑64-årige, der i 2018 udgjorde 63,8 % af befolkningen i kommunen, forventes at falde til en andel på 59,4 % i 2045. Det er et mindre fald end i landet som helhed. Der forventes samtidig en svagere vækst i gruppen af personer over 65 år end i landet som helhed.

Rødovre Kommune har i sin egen prognose for befolkningsudviklingen fra 2018 indregnet virkningen af det forventede nybyggeri, hvilket ikke indgår i Danmarks Statistiks fremskrivning. Det indregnede nybyggeri omfatter især flere boliger i IrmaByen og i de tre højhuse Rødovre Port, hvor der ifølge boligprognosen samlet planlægges omkring 1.300 nye boliger med indflytning frem til 2022. Sammen med andre byggeplaner betyder det, at kommunen forudser et befolkningstal, der allerede i 2023 vil passere 44.000. Det er ca. 3.000 flere end i Danmarks Statistiks fremskrivning for det pågældende år.

Omkring 2030 forventes befolkningstallet at nå op på samme niveau som i 1971.

Indvandring

I januar 2018 var 19,5 % af befolkningen i Rødovre Kommune indvandrere og efterkommere, hvilket svarer til andelen for hele regionen (19,4 %).

Antallet af indvandrere med en ikke-vestlig baggrund var på 3.826, hvoraf de største grupper havde oprindelse i Tyrkiet (15 %), Pakistan (10 %) og Irak (9 %).

Ud af de 1.405 indvandrere med oprindelse i et vestligt land (der bl.a. omfatter alle EU-lande) kom 17 % fra Polen, 10 % fra Bulgarien og 10 % fra Rumænien.

Boligforhold

Byggepladsen i IrmaByen i januar 2018. Omkring 300 nye boliger blev indflytningsklare i løbet af året. Opførelsen af IrmaByen har været i gang siden 2015, og der er mange små børn blandt indflytterne. I 2017 var der blandt tilflytterne i Espehaven flere under seks år og færre i skolealderen end forventet. Det førte til en justering af befolkningsprognosen.

.

Boligmassen i Rødovre Kommune stammer hovedsagelig fra midten af 1900-tallet, idet 60 % af boligerne er opført mellem 1950 og 1969. Andelen af almene boliger er på 45 % mod 19 % på landsplan.

Ligesom i Region Hovedstaden generelt er knap 60 % af boligmassen etageboliger og lidt over 20 % parcelhuse.

Boligpriserne ligger en smule højere end det samlede niveau for Region Hovedstaden, hvor parcel- og rækkehuse i gennemsnit kostede 24.000 kr. pr. m2 (2017). I Rødovre Kommune kostede de 26.000 kr. pr. m2. Priserne i kommunen har gennem flere årtier ligget på niveau med regionen, men siden 2013 er kommunens prisniveau steget mere end regionens og har siden 2016 været højere end før finanskrisen. Rødovre Kommune er nabo til attraktive københavnske bydele, hvor priserne er steget endnu kraftigere de senere år.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Rødovre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger