Moses modtager lovens tavler. Jøderne venter ved foden af bjerget. Over jøderne indskriftsbånd "Habakuk". Skriftbåndet henfører til Habakuks profeti.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1496-1496 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Bellingeværkstedet (o. 1495).

Kalkmalerierne

Pinseunderet med Maria og syv apostle, David og en profet i fligene.

.
Elias offerbål og Elias, gengivet som munk, i diskussion med baalpræsterne.
.

Kalkmalerierne i Bellinge Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse og dagligliv. Malerierne viser David (Jødisk konge), Johannes (Apostel), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Gud (Vor Herre), Moses (Arons bror), Elias (Profet), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Judas Iskariot (Apostel), Pilatus (Statholder), Zerubbabel (Bygherre for det ny tempel), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Jakob den Ældre (Apostel), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Jørgen (Helgen, ridder), indskrifter, Helligånden, dyr, narre, gøglere og jøder og fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, strøornamenter, draperier, planteornamentik borter, andre borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, stjerne, træ og busk, blomst (stilistisk og naturalistisk), omvundet bånd, omvundet stav og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kirkens udsmykning er usædvanlig på flere måder. De figurative scener både fra det gamle og det nye testamente er bevaret i skibets og tårnets hvælv samt på nogle vægge. Forlæggene til malerierne er sandsynligvis hentet i Biblia Pauperum. Malerierne er dateret til 1496 og malet af to forskellige malere, hvis navne står i dateringsindskriften. Derudover er der flere sjældne og usædvanlige motiver. Den gammeltestamentlige scene med Elias offer er særdeles usædvanlig. Mannaregnen i ørknen ses sporadisk i dansk kalkmaleri ligesom spejderne med drueklasen, der her er unaturlig stor. I Nadveren er der tretten 13 apostle. Narren, der går forrest i Korsbæringen, ses kun her i Bellinge.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriernes oprindelige farvelag er generelt set velbevarede dog med enkelte pigmentændringer. Malerierne i kirken fremstår tilsmudsende. I områder ses voldsomme angreb af lyserøde bakterier. Disse optræder især i skibets 1. og 2. fags kappeflige mod syd og i tårnrummet mod syd og vest. Derudover er der ret omfattende aktive saltskader i tårnhvælvets sydkappe og i mindre omfang på vestvæg og i det nordvestre hjørne. Der bør ske en forebyggende undersøgelse med henblik på en løsning af problemerne, som alle er fugtrelaterede.

Kirken

Kor og skib er fra sidste halvdel af 1400-tallet og opført i munkesten. Koret har et krydshvælv mens skibet har to. Vesttårnet er ligeledes fra senmiddelalderen, måske et eller to tiår yngre en kirken og har et krydshvælv. Ud for dets sydmur står et ligeledes sengotisk våbenhus, der først er opført efter tårnet. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links