Kjortlen rives af Kristus inden piskningen, en bøddel binder et ris.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1240-1750 (1175-1275 Senromansk, 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Sanderumværkstedet (o. 1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vindue i korets nordvæg.
.
Del af Dommedag, Domfældelsen, i fligene del af Kongernes Tilbedelse.
.

Kalkmalerierne i Sanderum Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Dommedag, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv, Jesu barndomshistorie, Kain og Abels historie, Marias historie og forhistorie og kirkelige handlinger, bøn og aflad. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Gabriel (Ærkeengel), Mirjam (Moses og Arons søster), Josef (Marias trolovede/mand), Abel (Fårehyrde), Abraham (Patriark), Kain (Agerdyrker), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Mikael (Ærkeengel), Caspar (Konge), Johannes Døber (Kristi forløber), Melchior (Konge), Alfæus (Medlem af Den Hellige Familie), Anna (Jomfru Marias moder), Josef Justus/Barsabbas (Medlem af Den Hellige Familie), Jakob den Yngre (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Simon (Apostel), Zebedæus (Medlem af Den Hellige Familie), Balthazar (Konge), engle, dyr, indvielseskors, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, andre ornamenter, andre borter, arkitektur og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, passerroset, blomst (naturalistisk og stilistisk), menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerier i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerier over hvælv er "Meget bevaringsværdig". To meget vigtige udsmykninger, den romanske med sjældne scener. Apsis udsmykning er ikke tidligere restaureret og står med oprindelige farvelag. Over hvælv er kun bevaret få rester af den senromanske udsmykning på triumfvæggens øverste del og muligvis på skibets nordvæg, men både placeringen og motivet er meget vigtig. Herved får vi oplysning om, at den samme udsmykning, som har prydet apsis og kor, også har været i skibet. To glorier på triumfvæggens nordside taler for, at der her har været en apostelrække.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Apsisudsmykningen, som tilsyneladende aldrig er blevet istandsat, er tilsmudset og der ses enkelte større revneforløb. Kalkmalerierne i kor og skib er i en tilfredsstillende bevaringstilstand (Tilstand juni 2011). Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg og nordvæg. Pudsen er særdeles løstsiddende, og den er umiddelbart ved at falde ned. Der forekommer tillige omfattende revnedannelser. Der er meget opfyld af bl.a. kampesten i hvælvommer. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Sanderum Kirke har romansk kor og apsis opført i granitkvadre på sokkel samt skib opført i rå og kløvede kampesten uden sokkel. Apsis har oprindeligt hvælv, mens hvælvene i kor og skib er senmiddelalderlige. Ligeledes senmiddelalderlige er vesttårnet, der er jævnbredt med sikbet, samt våbenhuset mod syd. Fra senmiddelalderen stammer også de to korsarme ud for skibets østligste fag. Disse er opført med samtidige hvælv - ottedelt hvælv i nordre korsarm og stjernehvælv i søndre.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links