Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1409 (1375-1475 Gotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Martin Malers værksted (o. 1400-1420), Jyderupværkstedet (o. 1325 - 1375) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Gravlæggelsen og Opstandelsen, herunder basunblæsende engle. Indskrift med Martinus Malers navn.
.

Del af Dommedag, de frelste i Paradis, Sjælevejningen og del af Kongernes tilbedelse.

.

Kalkmalerierne i Gimlinge Kirke forestiller nye testamente, Jesu barndomshistorie, Kristi lidelse, død og opstandelse, kirkelige handlinger, bøn og aflad, Dommedag og dagligdag. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Herodes Antipas (Landsfyrste), Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Jakob den Ældre (Apostel), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Mikael (Ærkeengel), Dorothea (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde) og Kristoffer (Helgen, kæmpe), engle, indskrifter, dyr og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, rankeslyngornamenter, arkitektur, planteornamentik borter, geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), træ og busk, ranke og blad, krabbeblad, cirkelslag og bueslag, frugt og bær, sparre, bånd og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den yngste udsmykning, der kun har figurative motiver udført af Marin Maler i korets østlige hvælv, er meget vigtig i forståelsen af dette værksted. Den har nogle af de samme scener som i Gerlev Kirke, Martin Malers hovedværk, men malet med større eller mindre variationer. Usædvanligt mange scener fra Kristi lidelseshistorie har fundet plads i tre af korets kapper, mens Dommedagsscenen breder sig ud over østkappen og østvæggen. Kongernes tilbedelse nederst på nord- og østvæggen kan indikere, at der har været flere scener fra Jesu Barndomshistorie. Sidst men ikke mindst er på korets østvæg også en gengivelse af tre præster i fuldt ornat, måske en gengivelse af en kirkelig handling i middelalderen.

Kalmalerierne i kor og skib er i en generelt set tilfredsstillende tilstand.

Kirken

Gimlinge Kirkes romanske kor og skib er opført i rå og kløvede kampesten, dog er sydmurens vestende af munkesten. Skibets endegavle er i middelalderen ommuret, ligeledes i munkesten. Bådedel af 1300-tallet, heraf skibet i tre fag. Kort efter dette har koret fået en østforlængelse med samtidigt krydshvælv. Materialet er her primært munkesten. Dette gælder også for de øvrige gotiske tilbygninger. Et sakristi på korets nordside, sydvendt våbenhus samt et vesttårn med trappehus i nord. Tårnet har dog en del kampesten iblandet indvendigt. Sakristiet er på kampestensfundament med samtidigt krydshvælv. Tårnrummet tillige har samtidigt krydshvælv, mens våbenhuset er fladloftet. Et ligkapel ved skibets nordvesthjørne er tilføjet 1870 i små sten og munkesten. Kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links