Korsfæstelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1225-1330 (1175-1275 Senromansk og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Triumfvæggens nordside. Engel med lidelsesredskab, Kristi kors.
.

Kristi ansigt.

.

Kalkmalerierne i Tyvelse Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, Kain og Abels historie og Dommedag. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Matthæus (Evangelist), Johannes (Apostel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), Bartholomæus (Apostel), engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, vrængefigurer og masker, moraliteter, fabler og talemåder og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, topornamenter, strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne menneske, dyr og væsen, musetrappe, ranke og blad, stjerne og blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Meget bevaringsværdig". Kirken har to udmalinger og begge er både meget specielle og usædvanlige. De senromanske malerier har gul baggrund i scenerne, hvilket er et særsyn i dansk kalkmaleri. Den tidlig gotiske udsmykning i korhvælvet har motiver fra Kristi lidelseshistorie og fra helgenlegender. I ornamentikken ses dragelignende væsner. Over hvælv på triumfvæggen er bevaret det meget sjældne motiv, lignelsen om de kloge og de ukloge jomfruer, der i danske kalkmalerier ellers kun kendes fra Kildebrønde Kirke. Motivet er bedst bevaret på triumfvæggens nordside. Alene på grund af motivet må udsmykningen vurderes som særdeles bevaringsværdig.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmaleriudsmykning både i kor og skib har i varierende grad en grå belægning, som skønnes at være mikrobiel. Derudover er der i begrænsede områder enkelte punktafskalninger, som kan skyldes saltvandringer. I apsis kan der ydermere konstateres enkelte ustabile farvelag. Alle malerier er tilsmudsede, og der forekommer ligeledes en del gullige skjolder, som kan skyldes fugt - om disse skader er nyere og aktive kan ikke vurderes umiddelbart. Æstetisk skæmmes malerierne af en del misfarvede reparationer og retoucheringer - især i de senromanske malerier i apsis og på triumfvæg samt det tidlig gotiske maleri på skibets nordvæg. En istandsættelse af malerierne bør indledes med en undersøgelse af de klimatiske forhold, som skønnes at være den primære årsag til den ikke tilfredsstillende bevaringstilstand. Malerierne har været genstand for en hård restaurering med anvendelse af op-, over- og tilmalinger samt skyggerekonstruktioner. (Tilstand september 2006). Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg. Puds- og farvelaget er nedbrudt i omfattende grad på grund af salte, og mod syd især er puds løs, hvorfor der er behov for kantsikring. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Tyvelse Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i kampesten med hjørnekvadre. Apsis har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens korets hvælv (og formentlig skibets) er fra o. 1350. Kirken har haft et middelalderligt tårn. Det nuværende er opført 1856 i mursten. Våbenhuset mod syd er fra 1880 og opført i mursten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links