Våbenskjolde med draperi omkring.

.

Fakta

Malerierne er placeret i sideskib, kapel og kor. Malerierne er dateret til 1275-1697 (1620-1750 Barok, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmaleri fra Karrebæk Kirke
.

Østre flig med to figurer, formentlig apostle.

.

Kalkmalerierne i Karrebæk Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Bartholomæus (Apostel), Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Judas Thaddæus (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Nikodemus (Farisær), indskrifter, våbenskjolde, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne draperier, strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". På trods af at de gotiske malerier i nordkapellet blev afdækket 1892, er de aldrig blevet restaureret. Kapellet har hele tiden stået uopvarmet og malerierne er fortsat meget klare i farverne. Derudover har fire scener fra Kristi lidelseshistorie fundet plads i den ene kappe, hvor kalkmalerierne står fremme, hvilket vidner om, at der i kapellet har været en meget rig udsmykning. Over hvælv i koret er kun bevaret en markering af en vulst på øst-, syd- og nordvæg, som vurderes til en vis grad bevaringsværdig.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Maleriet i nordkapellets sydkappe er aldrig blevet restaureret, og der mangler derfor en del afdækning og finafdækning. I vestre flig er der en kraftig nedbrydning i gang på grund af salte. Større saltproblemer ses endvidere i de øvrige ikke frilagte kapper, samt især på vestvæggen. De frilagte partier i sydkappen er generelt i en tilfredsstillende konserveringsmæssig tilstand og står i vid udstrækning med velbevarede farvelag. Våbenskjolde og baldakin i sideskib blev restaureret 2009. (Tilstand maj 2010). Over hvælv er bevaret få spor af dekoration på korets østvæg, sydvæg og nordvæg. Malerierne er i en generelt set tilfredstillende tilstand. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Karrebæk Kirke er helt igennem opført i munkesten og har kor og skib fra o. 1300. Koret var opført med oprindeligt hvælv, som i 1400-tallet erstattedes af det nuværende (ufuldstændige) stjernehvælv. I samme periode fik skibet stjernehvælv og korbuen formentlig sin nuværende form. Nordkapellet er fra før 1500 og har kampestenssokkel og vist nok samtidigt hvælv. Vesttårnet er formentlig opført kort før reformationen og har samtidigt hvælv og trappehus mod syd. Under tårnet er en samtidig tøndehvælvet kælder med adgang fra skibet. På skibets sydside er i efterreformatorisk tid opført et dobbeltkapel i munkesten på kampestenssyld med samtidige hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links