Majestas Domini med evangelistsymboler.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1275-1881 (1275-1375 Tidlig gotik og 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental bort langs korbue.
.

Kalkmalerierne i Vejlø Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes (Evangelist), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, andre ornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, træ og busk, palmette og trappe.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I korets hvælv er en forholdsvis sen fremstilling af Majestas Domini i kombination med hvælvornamentik. Ornamentikken kan genfindes i flere af områdets kirken. Udsmykningen i skibets og tårnets hvælv er udført i slutningen af 1800-tallet og indgår derfor ikke i vurderingen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet i korets hvælvs østkappe har saltskader i mandorlaens øverste kant, i de to øverste evangelistsymboler samt partielt i Kristi glorie. Maleriet er tilsmudset, og derudover synes overmalingen at være eftermørknet en del. Saltbelastning bør undersøges, ligesom en rensning vil kunne tilføre maleriet et mere harmonisk udtryk. Kalkmalerierne i skibet og tårnet er mindre tilsmudsede, men er overodnet set i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Vejlø Kirke, der er helt i munkesten, har senromansk kor og skib (med trappe i gavlens murliv) fra ca. 1250-1300 med vist nok samtidigt hvælv i koret. O. 1500 er skibet overhvælvet. Fra samme periode er vesttårnet, der har samtidigt hvælv i tårnrummet og et lidt senere tilføjet trappehus mod nord. Sakristiet på korets nordside er fra begyndelsen af 1500-tallet og har samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links