Del af Dommedag, sjælevejningen med ærkeenglen Mikael samt Sankt Laurentius.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1165-1535 (1175-1275 Senromansk, 1080-1175 Romansk, 1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Højelseværkstedet (o. 1425-1450) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Del af Dommedag, de frelste ved Himmerigs port.
.

Våbenskjold og ornamentik på triumfvæggens nordside.

.

Kalkmalerierne i Tybjerg Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kain og Abels historie, Jesu barndomshistorie, dyder og laster, Dommedag og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), Gabriel (Ærkeengel), Maria (Jesu moder), Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes Døber (Kristi forløber), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Mikael (Ærkeengel), Peter (Apostel), dyr, engle, indskrifter, våbenskjolde, indvielseskors, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, imitationer, andre borter, strøornamenter, rankeslyngornamenter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, mæander, T-hage, blomst (stilistisk), prismestav, sparre, krabbeblad, ranke og blad, stjerne, træ og busk, musetrappe, cirkelslag og bueslag og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Meget righoldig og detaljerig Dommedagsfremstilling fordelt i hvælvets fire kapper samt en karakteristisk Skabelsesfremstilling udført af Højelsesværkstedet, fra hvilket kun to andre udsmykninger indtil nu er kendte. Dekorationen i korets hvælv og sydvæggens vindue er nymalet i 1889 af J. Kornerup og er derfor ikke medtaget i vurderingen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i kor og på korbue er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Derimod er skibets hvælvudsmykning kraftig tilsmudset, og der forekommer større fugtskjolder og misfarvninger. Endvidere ses få aktive saltskader og forholdsvis udbredte mikrobielle angreb i form af lyserøde bakterier, især i 1. fags østkappe og 2. fags østkappe. Der anvendes stearinlys i kirkens stolegavle, hvilke kan være en medvirkende årsag til den kraftige tilsværtning af kalkmalerierne. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Tybjerg Kirke har romansk kor og skib opført i faksekalk iblandet lidt kampesten og med kridtsten omkring vinduer og døre. O. 1425 har skibet fået en vestforlængelse i munkesten, og samtidigt er hele skibet overhvælvet. Hvælvet i koret er noget yngre. Alle øvrige tilbygninger er fra efter 1500 og i munkesten med samtidigt hvælv (våbenhuset har dog fladt loft): Sakristi på korets nordside, våbenhus på skibets nordside, sydkapel samt vesttårn med trappehus mod nord.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links