Kongernes tilbedelse og siddende engel.

.

Vestre flig.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1425-1450 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Kongstedværkstedet (o. 1425-1440).

Kalkmalerierne

Fire apostle; uidentificeret, Andreas og Peter, sidste kun bevaret som fragment.
.

Kalkmalerierne i Kvislemark Kirke forestiller Jesu barndomshistorie og dagligliv. Malerierne viser Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Anna (Enke og profetinde, Fanuels datter), Simeon (Gammel mand i templet), Herodes den Store (Konge), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Andreas (Apostel), Peter (Apostel), Diocletian (Romersk kejser), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Katherina af Alexandria (Helgeninde), engle, indskrifter og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, andre borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, stjerne, omvundet bånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Malerierne i koret har andre motiver end værkstedets hovedudsmykning i Kongsted Kirke og er derfor særdeles vigtig for kendskabet til værkstedets udvalg af motiver og dets variationer heraf. På trods af omfattende restaurering er malerierne af høj kunstnerisk kvalitet. Malerierne over hvælv i skibet, på triumfvæg og østlige del af syd- og nordvæg viser, at Kongstedværkstedet også havde udsmykket denne del af kirken, mens skibet fremdeles havde fladt loft. Til forskel fra malerierne nede i kirken står malerierne over hvælv urørte og med deres oprindelige høje kunstneriske kvalitet. Derfor må de vurderes som resten af udsmykningen til særdeles bevaringsværdig.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er " Mulig behandlingskrævende". Kalkmalerierne i korhvælvet er partielt belastet af salte, men der er ingen større aktiv nedbrydning igang. Udsmykningen er præget af mange skader i kalk- og farvelag. Især i øst- og vestkappe er skaderne omfattende, og kan til dels tilskrives frilægningsskader. En del skader kan muligvis også henføres til fundtilstand, idet kalklaget, hvorpå malerierne er malet, kan have - og have haft - en dårlig vedheftning til pudsen. Fra gulv kan det ikke umiddelbart vurderes, i hvor høj grad farve- og kalklag sidder løse, hvorfor der bør foretages en forebyggende undersøgelse. Æstetisk fremstår især øst- og vestkappe meget uharmoniske med store områder med beskadigede kalk- og farvelag samt blotlagt puds. En stor del af udsmykningen har bevaret malelaget intakt. Men på grund af mange skader er der foretaget omfattende retoucheringer. (Tilstand august 2006). Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg og tilstødende vægpartier mod henholdsvis sydvæg og nordvæg. Maleriernes farvelag er partielt særdeles velbevarede, men den underliggende puds har flere steder mistet vedhæftning til underlag og bør kantsikres. På skibets nordvæg i særdeleshed, hvor der er behov for akut behandling, idet der er fare for tab af maleri, hvis blot det berøres. Malerierne har været overkalket før hvælvslagningen. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kvislemark Kirke har kor og skib i overgangsstil fra o. 1250, der nederst er opført i rå kampesten øverst i munkesten. Koret er overhvælvet i første halvdel af 1400-tallet, skibets hvælv er formentlig fra o. 1500. Efter hvælvslagningen er skibet i senmiddelalderen forlænget mod vest med ét fag i munkesten med samtidigt hvælv. På skibets nordside er et tårn uden hvælv samt på skibets sydside et våbenhus med samtidigt hvælv - begge senmiddelalderlige - opført i munkesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links