Del af Dommedag, Sjælevejningen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1410 (1375-1475 Gotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Martin Malers værksted (o. 1400-1420) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Indskrifter. "Martin Maler gjorde dette godt".
.

Tornekroningen kombineret med Forhånelsen og Korsbæringen.

.

Kalkmalerierne i Gerlev Kirke - Slagelse Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Gud (Vor Herre), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Peter (Apostel), Herodes Antipas (Landsfyrste), Pilatus (Statholder), Markus (Evangelist), Maria (Jesu moder), Adam (Det første menneske), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Nikodemus (Farisær), indskrifter, engle, indvielseskors, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, ranke og blad, stjerne, bånd, sparre og træ og busk.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". Udsmykningen, der er bevaret både i korets og skibets hvælv, er Martin Malers bedst bevarede arbejde og indeholder en meget omfattende gengivelse af Kristi lidelseshistorie samt en utraditionel Dommedagsgengivelse. Derudover er der i 2000 afdækket tidlig gotiske kalkmalerier på skibets vægge. Disse har en vis lighed med de næsten samtidige udsmykninger i Keldby Kirke på Møn og Ørsted Kirke på Fyn. Fragmenterne fra den ældste udsmykning over hvælv viser nogle af farverne bedre end på de forholdsvis nedslidte malerier nede i kirken, men da fragmenterne er så små, vurderes de kun som bevaringsværdige.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerierne udført af Morten Maler i kor og skibs hvælv er i en god bevaringstilstand. Kalkbundens lidt grålige fremtræden skyldes fortrinsvis en afslidt kalk, som blotlægger møtlen. Også snavs er i forbindelse med ældre restaureringer trængt ind i kalkbunden. (Tilstand juli 2010). Over hvælv er bevaret fragmenter af ornamentik på skibets nordvæg samt enkelte farvespor på triumfvæg mod nord. Malepudsen er løs og bør kantsikres. På nordvæggen mellem 1. og 2. fag er i middelalderen muligvis foretaget en reparation. Det romanske ornament er tilsyneladende genskabt på en grov kalksvumning på en puds i det reparerede område. Hvælvlommer er beskyttet med plader. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kernen i den hvidkalkede Gerlev Kirke - Slagelse Kommune er et romansk kor og skib bygget i rå og kløvede kampesten. Krydshvælvene i koret og to fag i skibet er opmuret senest o. 1400. På samme tid er gavle og sidemure forhøjet med munkesten. Et sakristi på korets nordside, tårn i vest med nordvendt trappehus samt to våbenhuse på henholdsvis syd- og nordsiden af skibet er alle gotiske tilbygninger. De er opført i munkesten på kampestensfundamenter. Det søndre er muligvis det ældste. Begge våbenhuse er fladloftede. Både tårnrum og sakristi har krydshvælv, der formentlig er samtidige med bygningerne.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links