Kain og Abels offer.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1270-1610 (1275-1375 Tidlig gotik, 1550-1630 Renæssance, 1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sammenføringen af Adam og Eva og Syndefaldet i øverste frise, to scener fra Barndomshistorien nede.
.
Treenigheden som nådestol.
.

Kalkmalerierne i Keldby Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Kain og Abels historie, Kristi lidelse, død og opstandelse, skabelsen og syndefaldet, Jesu barndomshistorie, Dommedag, dagligliv, Jesu voksenliv, kirkelige handlinger, bøn og aflad og Marias historie og forhistorie.

Malerierne viser Gud (Vor Herre), Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Matthæus (Apostel), Peter (Apostel), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Herodes Antipas (Landsfyrste), Herodes den Store (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Maria (Jesu moder), Johannes Døber (Kristi forløber), Helligånden, Andreas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Johannes (Apostel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Gabriel (Ærkeengel), Anna (Enke og profetinde, Fanuels datter), Simeon (Gammel mand i templet), Anna (Jomfru Marias moder), Aron (Ypperstepræst, bror til Moses), Hur (Jødisk hærfører), Joakim (Medlem af Den Hellige Familie), Moses (Arons bror), Stefanus (Helgen), Steffen (Herodes' stalddreng), Lilith (Adams første hustru), Morten (Helgen, biskop af Tour), Kristoffer II (Dansk konge), Eufemia (Dansk dronning), Mikael (Ærkeengel), våbenskjolde, bomærker, fabelvæsener og fantasivæsener, djævle, indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, arkitektur, geometriske borter, topornamenter, strøornamenter, andre ornamenter, imitationer og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (naturalistisk og stilistisk), knækbånd, ranke og blad, sparre, krabbeblad, stjerne og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Meget bevaringsværdig". I kirken er udsmykninger fra mindst fem forskellige perioder, heraf to ret fragmentariske, der alle vidner om valfartskirkens rigdom gennem mere end 300 år. De tre største udsmykninger har flere sjældne scener. De bevarede malerier i koret vidner om en udsmykning med velgennemtænkt teologisk program. Uden sammenligning i Danmark er Dommedag, hvor den sædvanlige Kristus som verdensdommer, er erstattet af Treenigheden som en Nådestol. Korets øverste frise har haft scener fra Det gamle Testamente, mens den nedre har hentet sine motiver fra Det nye testamente. Nogle scener på skibets nordvæg kan have relation til samtidens monark og findes kun her i Danmark. Udsmykningen over hvælv på skibets vægge supplerer vor viden om udsmykningen nede på væggene. Om end farvelaget de fleste steder er meget nedslidt, er det muligt at danne sig et indtryk af udsmykningens øvre afslutning. På triumfvæggen er bevaret betydelige rester, der kompletterer triumfvæggens usædvanlige Dommedagsfremstilling.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Mulig behandlingskrævende". Malerierne i kor er restaureret i 1998 og er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Malerierne i kirkens skib er temmelig tilsmudsede på både vægge og i hvælv. En del af tilsmudsningen på især nordvæggen kan hovedsageligt tilskrives de elektriske varmerør, som er placeret under malerierne. Flere steder i hvælvene ses fugtskjolder. Her bør det undersøges, om der er utætheder i tag, som giver anledning til fugtindtrængning, eller om skjolderne er af ældre dato. Generelt har alle hvælv udtalte angreb af lyserøde bakterier, der opstår under bestemte klimatiske betingelser. Malerierne har velbevaret oprindeligt farvelag i især hvælv, medens de romanske malerier på skibets vægge har været genstand for en mere omfattende restaurering. (Tilstand juli 2010). Over hvælv er bevaret malerier på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerier på triumfvæggen er bedst bevaret mod syd. På triumfvæggen mod nord og på nordvæg er malerierne kraftigt tilsodede efter en tidligere kakkelovnsinstallation. Malerierne har mange mekaniske skader i overfladen, men vedhæftning til underlag er generel god. (Tilstand september 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Keldby Kirke har senromansk kor og skib fra ca. 1200-50 opført i munkesten. Hvælvene i kor og skib er fra o. 1480, korets hvælv er meget uregelmæssige. I samme periode er korets mure forhøjet med kridtkvadre. Det med skibet jævnbrede vesttårn er opført i munkesten på syld og har samtidigt hvælv samt trappehus mod nord. Ved korets østgavl er o. 1700 opført et sakristi i munkesten og mindre sten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links