Lov og Evangelium.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1100-1560 (1550-1630 Renæssance, 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Fragment, to mænd, den ene med lang kjortel og bare ben, den anden med ankelstøvler og kort dragt.
.

Kalkmalerierne i Snoldelev Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Adam (Det første menneske), Aron (Ypperstepræst, bror til Moses), Eva (Den første kvinde), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Moses (Arons bror), fabelvæsener og fantasivæsener, allegorier, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad og palmette.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Bevaringsværdig". Romanske uidentificerede fragmenter af høj kunstnerisk og maleteknisk kvalitet. Det efterreformatoriske motiv, Lov og Evangelium eller Synd og Nåde, er kun registreret få steder og vidner derfor ligesom de trykte kilder om den religiøse opfattelse i tiårene efter Reformationen. De oprindelige malerier over hvælv har mistet så godt som al farve. Tilbage er kun malepudsen og nogle delvis bevarede glorier.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Renæssancemaleriet på korets østvæg er opmalet i omfattende grad og tilsmudset men i konserveringsmæssig stabil tilstand. Det romanske maleri i skibets 2. fag er bevaret med oprindeligt malelag, men har skader i form af afskalninger, som muligvis var sket før frilægning. Maleriet er tilsmudset. Det romanske maleri i 3. fag er stærkt tilsmudset. Nyere skæmmende reparation forekommer ikke at være udført af konservator. Større revne berører en del af maleriet. Der ses et fragment af et gotisk viekors på det romanske maleri. De romanske malerier er partielt velbevarede og af høj kvalitet. Den kraftige tilsmudsning af malerierne er på længere sigt skadelig, og en istandsættelse kan derfor anbefales. Ikke mindst af æstetiske grunde. (Tilstand juni 2006). Over hvælv er bevaret stukglorier på skibets sydvæg og nordvæg. Endvidere ses på alle skibets vægge undtaget kirkens forlængelse mod øst svage farvespor i blå, gule, røde og lyserøde nuancer. Malepudsen sidder flere steder meget løs og er i fare for at falde af ved let berøring, hvorfor der er behov for akut sikring. På skibets nordvæg mellem 2. og 3. fag er isat trækbånd ovenpå pudslaget, og der er ligeledes foretaget gennemboringer af pudsen. Endvidere forekommer misfarvninger opstået i forbindelse med etablering af trækbånd. (Tilstand august 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Snoldelev Kirke er et langhus, hvis vestlige ende består af et romansk skib af kridtsten, frådsten og enkelte kampesten. Skibets hvælv er fra 1300-tallet. O. 1525 erstattedes det romanske kor af en østforlængelse med samtidige hvælv, opført i materiale fra det nedrevne kor samt munkesten. Hertil slutter sig to sengotiske tilbygninger: mod syd et våbenhus fra midten af 1400-tallet i munkesten samt mod vest et tårn, der forneden hovedsageligt er af kridtkvadre og foroven af munkesten. Tårnet har samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links