Gjordbue mod syd. Figurer, indskrift, bomærker og passerroset.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, koromgang, hovedskib, sideskib og kapel. Malerierne er dateret til 1200-1494 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik, og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Stegeværkstedet (o. 1490-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Planteornamentikbort på korbue.
.

Korbue mod syd. Planteornamentikbort og indskrift.

.

Kalkmalerierne i Stege Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, dagligliv, Gabriel (Ærkeengel), Maria (Jesu moder), Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, engle, fabelvæsener og fantasivæsener, narre, gøglere og jøder, vrængefigurer og masker, dyr, bomærker, moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, rankeslyngornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, frugt og bær, ranke og blad, sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, passerroset, bånd, træ og busk, vase og buket og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er kalkmalerier fra to perioder. I koret samt søndre og nordre koromgangs hvælv er en ornamental udsmykning med få figurative scener - formentlig fra kirkehallens opførelse. I midtskibets hvælv en ornamental udsmykning dateret ved indskrift til 1494 malet af Stegeværkstedet. Udsmykningen er særdeles detaljerig m.h.t. indskrifter og bomærker samt enkelte figurative gengivelser. Enkelte af indskrifterne er på dansk, og figurerne er folkelige fremstillinger, som muligvis kan sættes i forbindelse med fastelavnsfejringer.

Bortset fra et par enkelte lokale områder med afskalning af kalk som følge af saltskader,er kalkmalerierne i alle hvælvfag i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Saltproblemer ses i begrænset omfang fortrinsvis i søndre koromgang og et enkelt sted i hovedskibets vestligste fag. Det bør undersøges, om der er utætheder i tag.

Kirken

Stege Kirke fremstår som en gotisk munkestensbygning. I skibet og tårnet indgår dog rester af den senromanske forgænger - ligeledes i munkesten - som havde apsis, kor og skib samt et lidt senere tilføjet tårn. Formentlig o. 1460-70 opførtes, som erstatning for det romanske kor og apsis, en østforlængelse, der var udformet som en treskibet hvælvet kirkehal, og i sin første tid fungerede som kor. Før 1494 ombyggedes det romanske skib, idet dets oprindelige todeling sløjfedes, og der blev tilføjet sideskibe, der hver forlængedes yderligere ét fag mod vest omkring det romanske tårn, og til hvilke der blev gennembrudt arkader gennem de romanske ydermure. Midterskibet fik ved ombygningen nye hvælv, mens sideskibene opførtes med hvælv. Samtidigt med denne ombygning begyndte opførelsen af et nyt vesttårn, nederst i munkesten øverst bæltemuret med kridt. Tårnrummet har to hvælv, som er samtidige med murene. I begyndelsen af 1500-tallet er øst for østforlængelsen opført et treskibet kor med tresidet afslutning og med samtidige hvælv, der i koromgangen har hele og halve hjælperibber. På korets nordside er et sakristi fra 1907-08. To hvælvede våbenhuse mod syd samt et uhvælvet sakristi mod nord - alle middelalderlige - blev nedrevet i 1800-tallet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links