Kongen (Erik Plovpenning) skrifter for præst.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1275 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbue mod nord. Maria og Johannes.
.

Kalkmalerierne i Tømmerup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, kirkelige handlinger, bøn og aflad, dagligliv, Jesu barndomshistorie og Dommedag. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Erik Plovpenning (Dansk konge), Simeon (Gammel mand i templet), engle, dyr og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, arkitektur, geometriske borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Dekorationen er meget vigtig i forbindelse med Danmarkshistorien, da der her sandsynligvis er gengivet Erik Plovpenning, der går til skrifte inden han bliver myrdet, samt fiskerne som bjærger hans lig i Slien. Derudover må figurerne i korbuen anses for sidefigurer til et korbuekrucifiks, de sædvanlige Maria og Johannes suppleret med Peter og Paulus. Malerierne på triumfvæggen over hvælv står delvis aflæselige, dog er sporene efter den kronede person på nordvæggen mellem 2. og 3. hvælv mere interessant. Nede i kirken ses fra øvre frise kun det nederste af en kappe. Formentlig fortsætter denne i den kronede persons klædedragt.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Maleriernes generelle bevaringstilstand i korbue, på triumfvæg og skibets nordvæg er meget tilfredsstillende. Der er dog på nordvæggen i 2. fag tegn på, at der sker en salttransport i det område, som tidligere har været fugtskadet. Der ses mindre afskalninger, og farvelag sidder partielt løst. Området bør undersøges og sikres. (Tilstand september 2006). Over hvælv er bevaret malerier på korets nordvæg samt skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerier er bedst bevaret på triumfvæg og korets nordvæg. Generelt er bevaringstilstanden god, men puds sidder sydvæg i skib partiel så løst, at der her bør ske en sikring af kanter. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Tømmerup Kirke har romansk kor og skib med rester af et samtidigt påbegyndt tårn, alt opført i rå og kløvede marksten. Formentlig i 1300-tallet er korets østgavl ombygget i marksten og munkesten. Hvælvene i kor og skib er formentlig fra 1400-tallet, men ikke samtidige. Våbenhuset (nu ligkapel) på skibets nordside er opført o. 1400 i marksten nederst og munkesten øverst. Fra 1500-tallets første tredjedel stammer: våbenhuset mod syd, der har samtidigt hvælv, vesttårnet med samtidigt hvælv i tårnrummet og sakristiet på korets nordside. Alle i munkesten på markstenssyld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links