Stiftere knælende ved Kristi kors, Anders Sandbjerg og hans søster Signe.
.

Veronikas svededug flankeret af engle med røgelseskar.

.

To udsmykninger fra forskellige perioder. Krabber øverst langs ribber, Jens Iversen Langes våbenskjold samt bomærke fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1550 (1275-1375 Tidlig gotik, 1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Tilstværkstedet (o. 1450-1475), Hans Malers værksted (o. 1535-1550), Søftenværkstedet (o. 1460 – 1490) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Tved Kirke – Syddjurs Kommune forestiller dommedag, scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie og dagligliv. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Anders Sandbjerg (Stifter, adelig), Signe Sandbjerg (Stifter, adelig), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), indskrifter, våbenskjolde, bomærker og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, topornamenter, andre ornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad, stjerne, krabbeblad og sparre.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Korets vægge har haft billedfriser, malet af Tilstværkstedet inden hvælvslagningen, hvoraf kun enkelte scener, herunder Kongernes Tilbedelse, på nordvæggen er bevaret. Såvel korets som skibets østre hvælv har været udsmykket tilsvarende som andre kirker på Århus egnen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne er generelt tilsmudsede. Der ses tilsodning fra lyspærer opsat i apsis. I apsis og især i korbue mod syd ses aktive saltskader, som har medført tab af farve- og kalklag.

Kirken

Tved Kirke – Syddjurs Kommune har romansk apsis og kor samt muligvis lidt yngre skib opført i rå granit med detaljer i kvadre. Apsiden har oprindeligt kvartkuppelhvælv. Kor og skib fik hvælv i sengotisk tid, og i samme periode ændredes korbuen. Apsisbuen er senere ændret. I senmiddelalderen er skibet forlænget mod vest med et jævnbredt fag i rå kampesten og granit, der sandsynligvis er underdelen til et aldrig fuldført tårn. I 1700-tallet blev rummet adskilt fra skibet med en nu tilmuret skrankemur og indrettet som gravkapel. Våbenhuset på skibets sydside har samtidigt grathvælv og er muligvis fra renæssancen.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links