Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og våbenhus. Malerierne er dateret til 1175-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Del af Dommedag.
.

Kalkmalerierne i Vrangstrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv, skabelsen og syndefaldet, kirkelige handlinger, bøn og aflad, Jesu barndomshistorie og Dommedag. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Jørgen (Helgen, ridder), Morten (Helgen, biskop af Tour), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Gud (Vor Herre), engle, indskrifter, våbenskjolde, fabelvæsener og fantasivæsener, dyr, vrængefigurer og masker, moraliteter, fabler og talemåder og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, omvundet bånd, omvundet stav og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Usædvanlig udsmykning med både bibelske og profane scener af høj kunstnerisk kvalitet. Alle kirkens hvælv er fuldt bemalede. Over hvælv er kun bevaret enkelte farvespor på triumfvæggens nordside, der fortæller, at denne efter sædvane har været udsmykket.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Kalkmalerierne i skib og kors hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Æstetisk skæmmes dog især korhvælvenes dekorative hvælvudsmykning af et omfattende antal misfarvede reparationer. Våbenhusets udsmykning har et omfattende angreb af lyserøde bakterier, ligesom der i både øst- og vestvæggens blændinger er kraftige revnedannelser, som tilsyneladende er aktive og bør undersøges. (Tilstand juli 2007). Over hvælv er bevaret meget fragmentariske rester af maleri på skibets triumfvæg. Bevaringstilstanden er generelt tilfredsstillende, men der er en del revnedannelser, og på væggen mod nord er en større sætningsrevne blevet repareret med en cementholdig mørtel. Mørtel bør erstattes med en kalkmørtel. Der er ikke adgang til korets overvægge, hvorfor der ikke her er foretaget registrering af eventuelle malerier her. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vrangstrup Kirke har romansk kor og skib opført i kampesten med hjørnekvadre delvist i kalk- og kridtsten. O. 1475 er koret forlænget mod øst med et fag i munkesten, og koret er overhvælvet. Skibets hvælv er formentlig fra samme periode. På skibets sydside er et sengotisk våbenhus i munkesten på syld, over hvilket i 1700-tallet er rejst et lille tårn i bindingsværk. Korbuen er formentlig i nyere tid ødelagt ved forhugning.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links