Kildehøj
.

Kildehøj ligger på Slotsgade 19 i Fredensborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Fredensborg by og Slotsgade blev etableret efter anlæggelsen af Fredensborg Slot i 1719-22 under Frederik IV. Slottet blev opført i barokstil af arkitekten, J.C. Krieger. Slotsgade var hovedfærdselsvejen til slottet, placeret i den barokke hovedakse, og gaden hvor slotshåndværkere opførte tjenesteboliger og gæstgiverier i tilknytning til slottet. Kildehøj er et af de fritliggende huse, der blev opført med udbygningen af Slotsgade i 1760 af hoftømrermester, Andreas Pfützner, som også senere lod nabohuset, Dorothealyst opføre. Kildehøj er opført over en kilde, deraf navnet og har oprindeligt haft en tilhørende staldbygning i bindingsværk med stråtækt tag. Bygningen gennemgik en ombygning i 1940'erne, hvor der blev tilføjet franske altaner og indgang på gårdsiden.

Beskrivelse

Kildehøj ligger i Slotsgade i Fredensborgs ældste bydel tæt ved Fredensborg Slot, med facaden orienteret mod slotsanlæggets barokke hovedakse. Mod den østre gårdside grænser Kildehøj op til Langedam i et terrasseret haveanlæg.Kildehøj er et fritliggende enetages hus med mansardtag af røde vingetegl med en skorstenspibe i rygningen. Bygningen er symmetrisk opbygget omkring en gavlkvist mod både gaden og gården. Mod gaden er bygningen grundmuret, pudset og hvidkalket, mens gavlene og gårdsiden har pudset og kalket bindingsværk. Bygningssiderne hviler på en gråpudset sokkel med et lille fremspring og afsluttes af en muret, pudset og hvidkalket gesims. Under de nordre fag er en stensat kælder. I gavlkvisten mod gaden sidder et spidsbuet, nygotisk sprosset vindue med muret sålbænk. Gavlkvisten har tre blændinger, med Kildehøj angivet i den midterste og en profileret gesims med afslutning halvt inde på muren. Bygningens sålbænke er overvejende murede, pudsede og hvidkalkede. I facaden er en nyere, traditionelt udført tofløjet fyldingsdør med glaspartier med en foranliggende trappe beklædt med røde fliser. Kildehøjs hovedindgang er placeret mod gårdsiden. Hoveddøren er en nyere flammeret, hvidmalet trædør med en foranliggende nyere, støbt trappe beklædt med røde fliser og et hvidmalet gelænder. I sydgavlen ses to franske altaner med nyere, tofløjede glasdøre. Op ad nordgavlen står et nyere træskur. Døren til kælderen er en nyere fyldingsdør med glaspartier. Kældertrappen er støbt, belagt med røde fliser og har et gelænder i hvidmalet metal. Bygningens vinduer er hovedsageligt nyere, traditionelt udførte, hvidmalede tofagsvinduer med to og tre glas i hver ramme. De fleste af vinduerne er forsynet med forsatsvinduer. Kældervinduerne er gråmalede. I den østre tagflade sidder et ældre støbejernsvindue og i gavlkvisten et nyere ovalt vindue. I bygningens ydre er alle døre af nyere dato. Bygningen anvendes i dag som bolig og står med en delvist bevaret og genskabt planløsning med en forstue i den østre side, traditionelt placerede stuer mod gaden og køkken mod gården. Fra forstuen fører en trætrappe til tagetagen, der er indrettet med værelser og et stort badeværelse.Bygningens indre fremstår overvejende med nyere overflader og detaljer. Dog er der bevarede fyldingsdøre med afrundede spejlfyldinger. I vinduerne ses ældre bevarede lodposter. Dør- og vinduesindfatninger er nyere. Stuerne har bræddegulve, pudsede vægge og stuk. Forstuen og køkken har sænkede lofter, nye overflader og detaljer og en nyere brændeovn.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Kildehøj knytter sig til bygningens beliggenhed i Slotsgade, hvor den i kraft af sin placering sammen med de historiske nabobygninger Dorothealyst og Lille Rolighed er med til at definere Slotsgade samt skabe en stemningsfuld optakt til Fredensborg Slot. Kildehøjs velproportionerede bygningskrop med det høje mansardtag beklædt med røde tegl, og den symmetriske opbygning omkring gavlkvisten bevirker, at bygningen markerer sig i gaderummet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Kildehøj knytter sig i det ydre til de barokke og klassicistiske træk med mansardtaget, gavlkvisten og den overvejende symmetriske opbygning, som har fundet sin inspiration i datidens barokke og klassicistiske stilidealer. Der er ligeledes kulturhistorisk værdi knyttet til den grundmurede facade og bindingsværkskonstruktionen i gavlene og mod haven, der både vidner om en differentiering mellem bygningens repræsentative facade og mere funktionelt orienterede gårdside.I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den genskabte og delvist bevarede planløsning med opholdsrum mod gaden og køkkener orienteret mod gården. Hertil kommer de bevarede fyldingsdøre og vinduernes bevarede poster, som vidner om bygningens alder.

Arkitektonisk værdi

Kildehøjs arkitektoniske værdi knytter sig til den fritliggende, velproportionerede og klart definerede bygningskrop. Bygningen har, i kraft det høje mansardtag og den symmetriske opbygning omkring gavlkvisten med gesimsdetaljerne, en stolt fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links