Krogerup
.

Krogerup ligger på Krogerupvej 13 i Fredensborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Krogerup er opført af Frederik Rostgaard von der Maase i 1772-76 som en grundmuret bygning i en etage med mansardtag og høj kælder. I 1810 blev storkøbmanden, Constantin Brun ejer af Krogerup og overdrog senere bygningen til sønnen, Carl Brun, som i 1837 lod bygningen ombygge i klassicistisk stil. Krogerup fik tilføjet en etage og valmet tag og en mindre fløj mod øst. Krogerup var i Brun-familiens eje frem til 1942, hvor Statens Jordlovsudvalg overtog bygningen. Siden fungerede den som skole for kystpolitiet og var i 1944 i den tyske værnemagts besiddelse. I 1946 blev bygningen taget i brug som folkehøjskole under teolog Hal Koch. I 1957-59 blev Krogerup udvidet mod vest med festsal, elevværelser og studierum af arkitekten, Erling Zeuthen Nielsen og med værelsesindretninger af Børge Mogensen. Krogerups hovedbygning er senest blevet istandsat i 2007 med pudsning og kalkning af facader. Hovedbygningen fungerer i dag som en del af Krogerup Højskole og rummer kontorer, undervisningslokaler, bibliotek, spisesal, køkken og gæstebolig.

Beskrivelse

Krogerup ligger i den nordlige del af Humlebæk vest for Strandvejen omgivet af et parkanlæg, marker og Krogerupskovene. Bygningen består af en hovedbygning og en nyere tilbygning mod vest, som ikke er omfattet af fredningen. Hovedbygningen er en enfløjet, grundmuret bygning i to etager, opført over en høj kælder på en pudset sokkel med et lille fremspring. Nederst er soklen sortpudset. I facaden mod syd er en lysskakt og i den østre gavl en mindre udbygning med to balkoner med støbte balustrader med slyngbånd og gesims. Ved indgangen til bygningen ses en ældre, stenbelagt opkørsel med stenstøtter. Bygningen bærer et sortglaseret, teglhængt helvalmet tag med svag opskalkning, og i rygningen er tre skorstene forsynet med sokkel og gesims. I tagfladen er ældre støbejernsvinduer samt tre nyere, sydvendte kviste. Bygningssiderne samt -hjørnerne er markeret af refendfugede liséner, der står glatte ved soklen. Murene er hvidpudsede og afsluttes af en muret, pudset gesims. Hovedørene er ældre, rokoko-dekorerede, tofløjede døre med svejfet overkant og overvindue. Døråbningerne har en fladbuet overside med pudsede indfatninger. Foran begge døre løber en ældre sandstenstrappe. Mod havesiden er en nyere, tofløjet fyldingsdør med småt opsprossede glaspartier med en foranliggende nyere klinkebelagt trappe med et værn i hvidmalet jern. I østgavlen er to nyere fyldingsdøre, den ene med glasparti. Foran dørene er nyere trapper. På de to balkoner er to ældre tofløjede fyldingsdøre med opsprossede glaspartier. Vinduerne er hovedsageligt traditionelt udførte et- og tofags opsprossede vinduer, der i facaden har pudsede indfatninger. Enkelte vinduer er uden indfatning. Alle døre og vinduer er gråmalede. Hovedbygningen anvendes i dag som gæstebolig, kontor og undervisningslokaler under Krogerup Højskole og står i både stue- og førsteetage med én i store træk ældre grundplan. Stuetagen indeholder en indgang med en ældre hovedtrappe prydet med slyngbåndsdetaljer. Fra hovedtrappen er der adgang til første etage og tagrummet. I forstuen er tillige en nyere trappe til kælderen. En gennemgående korridor deler stue og første etage op i have- og gårdvendte stuer. Mod facaden ligger tre mindre stuer en suite samt to mindre rum. Mod haven er stuer en suite, og i den østre ende et nyere anretterkøkken og i den vestre del en trappe, der giver adgang til den vestre tilbygning. Fra den midterste stue er der adgang til haven. Førsteetage indeholder en havevendt stue med bevarede kaminnicher. Den østre og vestre ende er indrettet med værelser, køkken og badeværelse, og mod øst med adgang til de to balkoner. I den østre gavl ligger en ældre, sekundær trappe, der forbinder bygningens etager. Tagrummet har ældre bræddegulve, synligt tagværk og skorstenskerner. Tagrummet er dels uudnyttet og anvendes dels til opbevaring. I kælderen er undervisningslokaler, opholdsrum, industrikøkken og badeværelser. Fra kælderen er der endvidere forbindelse til den vestre tilbygning. Interiøret har en såvel nyere som ældre materialeholdning med flise-, klinke, parket- og brædde- og tæppebelagte gulve. Pudsede, tapetserede, bræddebeklædte eller malede vægge samt pudsede lofter med stukkant og loftsrosetter. På badeværelser og i industrikøkken er gulvene med fliser, linoleum eller terrazzo og med malede eller flisebeklædte vægge. I stueetagen og på førsteetage er bevaret flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder brændeovnsnicher, hovedtrappe, stukkatur, en- og tofløjede fyldingsdøre, messinggreb og brystnings- lysnings og fod- og helpanelering.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Krogerup knytter sig til hovedbygningens delvist fritliggende placering i et parkanlæg omgivet af skov, marker og avlsbygninger. Hovedbygningen ligger for enden af en allé, som forbinder Krogerup og Strandvejen. Foran Krogerup er en stenbelagte opkørsel med stenstøtter samt den græsbeklædte gårdsplads med historiske træer, der markerer ankomsten til bygningen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til hovedbygningen som en del af et samlet anlæg med avlsbygninger, gårdsplads, haveanlæg med omkringliggende marker. Bygningen er repræsentant for en mindre herregård opført i naturskønne omgivelser uden for København i datidens klassicistiske stilidealer med rokokoelementer. Det klassicistiske ses i bygningens helvalmede tag med opskalkning, de overvejende symmetriske facader, den taktfaste vinduessætning, den sparsomme dekoration med de pudsede indfatninger omkring døre og vinduer, fladbuerne over indgangsdørene og de refendfugede liséner. De kulturhistoriske værdier knytter sig endvidere til de rokoko-dekorerede indgangsdøre med svejfet overside og overvindue. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den i store træk bevarede ældre planløsning i stue-, førsteetagen med den tværgående korridor og stuer en suite med tofløjede døre enfilade. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder hovedtrappen prydet med båndslynge, døre, gerichter og greb, låsetøj, ovnnicher, stukkatur, panelering, der alle vidner om bygningens alder og stilidealet på opførelsestidspunktet.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Krogerup knytter sig i det ydre til den velproportionerede bygningskrop med helvalmet, sortglaseret, teglhængt tag med opskalkning samt de symmetrisk placerede skorstene. Hertil kommer den taktfaste og symmetriske dør- og vinduessætning. De få, men enkle facadedekorationer herunder hoveddørenes rokokodetaljer, sandstenstrapperne og facadens pudsede indfatninger omkring indgangsdøre og vinduer samt de refendfugede liséner giver lette reliefvirkninger i bygningssiderne og bidrager til den arkitektoniske værdi.I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til forstuens repræsentative hovedtrappe og til stuerne en suite, der sikrer lange kig gennem bygningen, der er med til at give bygningen en herskabelig fremtræden.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links