randsten langs dyssens vestside
.
landdyssen set fra sydvest
.
Langdyssen set fra øst mod vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411239
Sted- og lokalitetsnummer
230101-130
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, "Wonneshøj", 2,5 x 22 x 52 m (Ø-V). Nær vestenden stor hulning i top efter fjernet kammer. Midt i højen stor sænkning i forbindelse med større afgravning af nordsiden, i denne sænkning findes 3 afsprængte stenblokke. Nær østenden afgravning af top og her rester af kammer ca. 1,70 m langt i N-S og med en bredde af ca. 0,70 m, bevaret er de to kort- sider bestående hver af en stenblok, hvoraf den sydligste er noget afkløvet, samt en stor stenblok herimellem, muligvis venstre sidesten. Af randsten findes mod øst 5, syd 26, vest 3 og nord 6. (Restaureret af Raklev, idet randstenene er rettet op, hvorimod kammeret ikke er rørt). Bevokset med træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(2) Stærkt forstyrret Langdysse. Længderetning VNV-ØSØ. 40 m lang, maalt fra Endesten til Endesten, 10 m bred i udvendigt Maal fra Stenrække til Stenrække. Jordhøjen er ret anselig og syner stærkt, idet den kroner en naturlig Banke. Set fra Syd er den egentlige, opkastede Høj dog neppe mere end 1-1,50 m høj. Den er stærkt beskadiget. - Af Randsten er et større Antal til Stede, men Rækken er stærkt forstyrret. Ved sydvestre Hjørne ligger 2 meget anselige Endesten væltede, midt for vestre Ende Rest af en stor, sprængt Midtersten, ved nordvestre Hjørne 2 ligeledes meget anselige Endesten væltede. Ved Nordsiden nær vestre Ende 3 Sten paa Plads men væltede, en fjerde ligger noget uden for Rækken. For Østenden 2 Sten paa Plads, begge væltede. Langs Sydsiden ses 19 Randsten i en dog meget hullet Række. Flertallet af Stenene er enten lidt forrykkede eller væltede, mange mere eller mindre jorddækkede. Kun enkelte staar oprejst. - Foruden de anførte Sten ligger et større Antal udfor Dyssens Østende og den østlige Del af Sydsiden, aabenbart slæbte ud af Rækken. Dyssen synes at have rummet 3 Kamre, alle ødelagte. Det ene har ligget ganske centralt. Det markeres nu af en stor, til Bunden gaaende Udgravning, aaben gennem Højsiden mod Nord. I Hullet og ud for det ved Nordsiden ligger nogle kløvne Sten, de eneste Rester af Kammeret. Af et andet Kammer findes Rester midt paa Højryggen 6 m fra Østenden. Bevaret er kun 2 Sten, der danner en ret Vinkel og aabenbart udgør det nordvestre Hjørne af Graven, der synes at have haft regelmæssig firkantet Form med Aabning mod Syd. I vestre Ende er Jordhøjen stærkt oprodet. Antagelig har her været et tredje, nu helt forsvundet Kammer. Dyssen er tæt tilgroet med Træer i Ungskov. Før sin Ødelæggelse har den været et overordentligt anseligt Monument. Dyssen er omtalt i Kieler Berichte 33 (1873), S. 6, Nr. 6. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1947
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssen restaureret af Raklev og Raben. Kun 1 af de 40 randsten stod på plads, resten lå væltet, endda noget væk fra højen. Dyssens mål indenfor randstenene 36 x 7,5 m, jordhøjen 1,5-1,75 m høj. I det østlige kammer blev den sydlige endesten sat på plads, kammeret havde tidligere været udgravet til bunds. I den udkastede jord fra det midterste kammer fandtes brændt flint. Den vestlige fordybning i højen var efter Rabens mening for lille til at have rummet et kammer, i den udkastede jord fandtes brændte ben og skår af to romertidslerkar. Iflg. en lokal meddeler skal højen være udgravet midt i 1800-tallet af en herredsfoged fra Augustenborg.
1947
Museal restaurering - Museet på Sønderborg SlotFælles restaurering af Raklev og Raben.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, "Wonneshøj", 2,5 x 22 x 52 m, øst-vest. Nær vestenden stor hulning i top efter fjernet kammer. Midt i højen stor sænkning i forbindelse med større afgravning af nordsiden, i denne sænkning findes 3 afsprængte stenblokke. Nær østenden afgravning af top og her rester af kammer ca. 1,70 m langt i nord-syd og med en bredde af 0,70 m, bevaret er de to kortsider bestående hver af en stenblok, hvoraf den sydligste er noget afkløvet, samt en stor stenblok herimellem, muligvis vestre sidesten. Af randsten findes mod øst: 5, syd: 26, vest: 3 og nord: 6. Bevokset med træer i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotLangdysse (rød) 45 m lang, 11 m bred, 1,5 m høj, 43 randsten. 3 kamre ødelagte, det midterste er helt udgravet. Bilag I 40: grundplan.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Wonneshøj". Tilstand bevares. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links