Da Nationalpark Thy blev indviet i 2008, beskrev daværende borgmester Erik Hove Olesen nationalparken som et sted, hvor »lokale og turister [kan] boltre sig i Danmarks vildeste og flotteste fitnesscenter«. Og bevæger man sig gennem den nordlige del af nationalparken, får man netop indtryk af en vild og barsk natur.

.

Nationalpark Thy blev indviet d. 22. august 2008 og blev derved Danmarks første nationalpark. Den dækker et 24.370 ha stort område, som strækker sig over et op til 12 km bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.

Landskabet i nationalparken er forholdsvis øde og tyndt befolket og er især kendetegnet ved kystnære naturtyper som høje klitter, heder med næringsfattige søer og store klitplantager. Klitlandskabet strækker sig 2-12 km ind i land og består af bevoksede parabelklitter og sandflader. Sandet, som dækker de kystnære dele af nationalparken, stammer fra sandflugt og klitvandring. Der har været perioder med omfattende sandflugt for omkring 4.200, 2.800, 2.000, 1.000 og 500 år siden, og de fandt typisk sted i kolde, stormfulde tider. Efter 1792 begyndte man systematisk at tilplante klitterne med sandhjælme for at bremse sandflugten. For at forhindre yderligere sandflugt blev der især i begyndelsen af 1900-tallet anlagt en række klitplantager langs kysten.

Bag klitterne ligger klitheden. En stor del af verdens samlede areal af nordatlantisk klithede findes netop i Nationalpark Thy og er derfor af international betydning. Klitheden er et landskab, som på de højereliggende arealer er domineret af dværgbuskene hedelyng og revling, mens mosebølle, klokkelyng og mosepors er at finde i de lavereliggende, fugtigere områder. Ud over klitterne, klitplantagerne og klithederne rummer nationalparken også Agger Tange med et enestående fugleliv og artsrige grønsværsklitter samt de to karstsøer Nors Sø og Vandet Sø.

Det er især kontrasten mellem det barske klitlandskab ved Isbjerg i Hanstholm Vildtreservat og kalkbakkerne ved Nors Sø, som mange besøgende forbinder med Nationalpark Thy. Veludbyggede vandre- og cykelruter strækker sig gennem nationalparken og giver besøgende gode muligheder for at opleve landskabet og de forskelligartede naturtyper.

Nationalparken forvaltes ud fra seksårsplaner. Den seneste gælder fra april 2016 til marts 2022. Blandt målene i planen er en styrkelse af naturkvaliteten ved at sikre kontinuitet, fri dynamik og sammenhæng mellem naturområder. Over for lodsejere og myndigheder har nationalparken dog ingen myndighed og begrænset retsvirkning.

Nationalpark Thy administreres af Nationalparkfond Thy med eget sekretariat og en bestyrelse, som er nedsat af miljøministeren.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Thisted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Nationalparker og naturparker

Eksterne links