Fiskefartøjer i Hanstholm Havn.

.

Det centrale Hanstholm, 2017. Byen, med den vigtige fiskerihavn mod nord, ligger beskyttet bag det gennemgående træbælte, der mod sydvest munder ud i Nationalpark Thy. Butiksliv, bibliotek, skole og idrætsfaciliteter er lokaliseret mellem Kystvejen og Chr. Hansens Vej. Kai Lindbergs Gade løber nord og øst om byen, hvorefter den bliver til hovedvejen mod Thisted.

Trap Danmark.

Hanstholm har en befolkning på 2.154 og et areal på 296 ha. Byen ligger i Thy, 18 km nord for Thisted på Jyllands nordvestlige hjørne ved Vesterhavet. Mod syd strækker en stor hede sig med parabelklitter og Hanstholm Vildtreservat, der er en del af Nationalpark Thy. Selve byen er anlagt på den vestlige ende af Hanstholmknuden, en ca. 9 km lang, 2 km bred og op til 67 m høj bakke af hård bryozokalksten. Landhævningen efter stenalderen har løftet kalkknudens gamle kystklinter fra Littorinahavet og skabt en smal forstrand. Hanstholm var kommunecenter frem til 2007.

Havnen har været omdrejningspunkt for Hanstholms udvikling. Havnen fik stor betydning for nordsøfiskeriet og frem til 2008 også for færgefart til Norge, Storbritannien, Færøerne og Island. Færgefarten er siden ophørt eller forlagt til Hirtshals. Andre erhverv er forsøgt aktiveret; fx er der gjort forsøg med bølgeenergi. Lokale kræfter har arbejdet for at skaffe midler til en opgradering af havnen.

Anlæggelsen af en ny havn ved vestenden af Hanstholmknuden blev vedtaget i 1917, og vestmolen blev opført. Byggeriet gik imidlertid i stå, og den ca. 1 km2 store havn blev først indviet i 1967. Den første havneanlægsfase forårsagede en beskeden og spredt byvækst, som man stadig kan se nord og øst for havneområdet. Havnebyggeriet blev ledsaget af en storstilet og planlagt byudvikling med regelmæssige parceller, blinde bilveje og stisystemer. Boligkvarteret ligger skjult i landskabet og er beskyttet mod vestenvinden af et træbælte. Samme fremherskende vind forhindrer lugtgener fra industrien, der især er placeret øst og nord for beboelsen. Handel og anden service er samlet i et bycenter mellem boligkvarteret og havnen.

Efter den store tilvækst i 1960’erne og 1970’erne blev der udlagt arealer til en mangedobling af Hanstholm og sågar en jernbane til Thisted. Siden 1990’erne er indbyggertallet faldet.

Betydning af bynavnet Hanstholm

Den ældste kendte kilde til navnet Hanstholm er fra *1455, hvor formen Hanszholm optræder. I senere kilder findes former som Hanzstedholm ([1464-65]), Hasteholm (1531) og Handstholm (1594) samt på latin Handstolmia (1594). Navnet er sammensat af sognenavnet Hansted og substantivet holm, og det sigter til den markante holm, som Hansted Kirke ligger på, og hvorpå byen Hanstholm opstod i 1900-tallet.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links