Den tidligere købstad Thisted set fra vest. Husene på Thisted Kystvej ligger med udsigt til Thisted Bredning.

.

Thisted centrum, 2017. Byen er beliggende ud til Thisted Bredning, hvor Thisted Havn, der anvendes som såvel trafik- som lystbådehavn, er dominerende. Her ligger flere industrivirksomheder, bl.a. slagteriet Tican. Vest for havnen ligger stationen, der er endestation på Thybanen mellem Thisted og Struer. Byens handelscentrum findes i gaderne omkring Store Torv og tæt ved Thisted Kirke og Thisted Museum. Nord for centrum findes det grønne anlæg Christiansgave, og øst for dette byens hospital, der er en del af Regionshospital Nordjylland.

Trap Danmark.
Grund Tegning ower Thisted Bye opmaalt Aaret 1798
Grund Tegning ower Thisted Bye opmaalt Aaret 1798
Af .
Thisteds byvåben

Våbenets blasonering: I blåt den kronede Jomfru Maria stående i rød kjortel med Jesusbarnet på højre arm og omgivet af en guld solgissel.

Thisteds byvåben
Af /Thisted Kommune.

Thisted har en befolkning på 13.363 og et areal på 825 ha. Byen ligger i Thisted Kommune ved Limfjorden, 75 km vest for Aalborg. Her danner morænelandskabet en sydvendt skråning mod Thisted Bredning, der er skabt af et isfremstød fra nordøst for omkring 20.000 år siden. Den nuværende by breder sig over to omtrent 40 m høje bakkedrag, adskilt af en grøn kile i form af en dal med vandløbet Bækken (Skinnerup Å), der løber fra Skinnerup mod havnen. Byens grønne anlæg, Christiansgave, ligger som en forlængelse af den grønne kile helt ned til bymidten.

Thisteds ældste del ligger ved en beskyttet vig, hvor skibsfart uden havn blev praktiseret helt frem til 1841. Havnen, anlagt dette år, blev en vækstfaktor, især da Frederik VII’s Kanal ved Løgstør fra 1861 og Thyborøn Kanal fra 1862 lettede besejlingen af Norge og Sverige. I 1870 havde Thisted Jyllands fjerdestørste havn, målt efter antallet af registrerede fartøjer.

Thybanen åbnede i 1882 med forbindelse til Struer, og en ring blev sluttet med banen til Fjerritslev, der var i drift i årene 1904-69. Siden har vejtransport domineret, og det har medført en opgradering af vejforbindelserne.

Mellem den gamle by og havnen løber Thisted Kystvej og Østerbakken, der sammen med Ringvej mellem nord- og østbyen fungerede som omfartsvej frem til 1995, da Oddesundvej mellem Struer og Aalborg blev ført i en bue nord om byen.

Bygningsmassen i den gamle bydel er fra 1800-tallet eller nyere, men middelalderpræget, og det kuperede terræn kan ses i det uregelmæssige gadenet med små torve. Her danner Storegade, Store Torv og Vestergade hovedaksen for et promenade- og shoppingområde, som i 2008 blev moderniseret med det tre etager høje J.P. Jacobsen Center ved Store Torv.

Vest, nord og især øst for Thisted er der siden 1960’erne kommet nye boligområder til. Der er hovedsageligt tale om parcelhuskvarterer. De fleste offentlige institutioner, herunder hospital, idrætsanlæg og gymnasium, ligger nord for centrum.

Thisted er et handels- og servicecenter, men har en ret alsidig industri, især hvad angår fødevareforarbejdning. De større virksomheder har traditionelt ligget nær havnen, hvilket slagteriet stadig gør. Det største og nyeste erhvervsareal er udlagt nord for Ringvej-Sennelsvej i nordøst.

Fra 1962 producerede Synopal A/S vejmaterialet synopal ved egen havn 1 km øst for hovedhavnen. Det gav anledning til en årelang miljøsag, der endte med, at fabrikken gik konkurs i 1983.

I dag er kommunens plan at lægge vægt på oplevelsesøkonomi. Som et af mange tegn på overgangen fra vareproduktion til oplevelsesøkonomi skal den gamle synopalhavn, der ligger nær campingpladsen, udnyttes rekreativt. Renoveringen har bl.a. taget højde for gæstende lystsejlere og for et alment behov for opholdsrum i byen.

Endvidere ser kommunen muligheder for at fastholde indpendlere som beboere, hvilket dog vil kræve et bredere boligudbud end de gængse parcelhuse.

Betydning af bynavnet Thisted

Den ældste kendte kilde til navnet Thisted er fra 1367, hvor formen Tystath optræder. I senere kilder findes former som Tistedhæ (*1367), Tysthet (1418) og Tiistedt (*1422). Navnet er sammensat af gudenavnet * (guden Tyr) eller substantivet gammeldansk *, der betyder »(hedensk) gud«, og substantivet sted, som i gamle stednavne betyder »bebyggelsessted«. Det sigter således til, at bebyggelsesstedet har været indviet til en gud, måske guden Tyr.

Mere om bynavne i kommunen

Thisteds byvåben

Det ældst kendte seglaftryk af Thisteds byvåben er fra 1584, men motivet stammer sandsynligvis fra katolsk tid og kan hænge sammen med købstadens forbindelse med bisperne på Børglumkloster. Det blev d. 15. marts 1938 registreret i Kommunevåbenregisteret for Thisted Købstad; d. 11. december 2006 blev det godkendt af Rigsarkivet for Thisted Kommune. Våbenet synes ikke efterfølgende at være blevet registreret i Kommunevåbenregisteret. Den aktuelle tegning er udført af Søren Back Svendsen.

Videre læsning

Læs mere om byer i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links