Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
22194
Sted- og lokalitetsnummer
140205-54
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/3 1889, købt. Runddysse, ca. 10 m i tværmål, med et gravkammer, dannet af 5 bæresten og 1 dæksten samt 2 par gangsten. Af randsten ses kun 1. NMI: Smuk runddysse som dekl.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssen er beliggende paa en jevn Hede med Helding mod Syd. Heden, der nu er klædt med Smaalyng og Græs, har forhen været dyrket, thi Agrene sees endnu tydeligt. Fylden rundt om Dyssen er henved 12' bred, 2'6" høj og begroet med Lyng. For lang Tid siden er der kastet lidt Fyld fra de to nordlige Bærestene. Yderst i Fylden er der Spor af Gravninger, og Krandsstenene ere borte paa 1 nær, der staar mod Sydvest og er 9" høj og 1'8" i Tværmaal. Gangbygningen vender mod Øst og bestaar af 2 Par Steen. Mellem første Par Gangstene inde ved Kammeret har Gangen en Brede af 2'6", og ved andet Par Gangstene staar atter en Tærskelsteen, og her er 1'6" fra Væg til Væg. Derfra skraaner Gangen jevnt ned til den indre Tærskel, som er 1' højere en Kammerets Bund. Første Par Gangstene er over 2' høje, og andet Par over 3' høje. Kammerets Højde fra nuværende Gulv til Loft er 6'. Bærestenenes indvendige Højde er 5'10", men det udvendige Maal er 2'9" over Fylden, og da Fylden er 2'6", saa følger deraf, at Kammerets Bund er 7" dybere end Jordoverfladen. Overliggeren er c 6' bred, 8' lang og 3'2" tyk. Dens Ryg følger nærmest Nordranden. Dyssen er fredet 1888 for 25 Kr. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1889
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet - dog ses også tærskelsten. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk dysse. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot dysse. FM-sten mod syd. Fortidsmindet er fuldstændig tilgroet, hvilket gør det vanskeligt at se kammeret. Højen er bevokset med hyben, hindbær mm. I kammerets gang står to løvtræer og ødelægger indsynet til kammeret.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links