Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221846
Sted- og lokalitetsnummer
140205-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 14 m. En stor nedgravning i midten, hvori en stor sten, skæmmer oldtidsmindet; men den kan ved lejlighed flyttes.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMod Syd ved a [på tegning] er et Brud, der seer ud til at være nogle Aar gammel, hvorimod b [på tegning] er et ganske nyt Brud, som Jensen har brudt i dette Aar. Ved xxxxx [på tegning] sees store Stene. Nu ligger de uden Orden, og det kan ikke paavises, enten de ere flyttede eller ej. Den Plads Højen hviler paa hælder mod Nordvest. [[Antagelig udgravet af Løjtnant J. Jensen. B 3913-15.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere Sb. lokaliteter.] Sb. 14.02.05-15, Sb. 14.02.11-47. NM B 3911-15. Brev af d. 10/12 1887 fra løjtnant J. Jensen, Grenå, modtaget på N01. Ang. fund fra gravhøje i Sønder herred med beretninger og grundplaner af højene.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 338/47, 85/48. Sb. 14.02.05-15. [Sagen findes arkiveret i N01's beretningsarkiv - lokalmuseernes udgravningsberetninger - under Sb. 14.02.05-47.] Ved Besøg hos Gaardejer Peter Hansen, glatved pr. Trustrup, under Fredningsberejsningen Oktober 1946 henstillede undertegnede til Gaardejeren, som er Ejer af Høj Nr. 2218.46 paa Matr. Nr. 7 a af Glatved, Hoed Sogn, Sønder Herred, Randers Amt, at han udfyldte det i Højen værende store og skæmmende Hul ved første Lejlighed. Han erklærede, at han selv ofr en Aarrække tilbage, men før Fredningslovens Ikrafttræden, havde gravet Hullet og stødt på en stor Sten derned, men han iøvrigt gerne vilde føre Højen tilbage til dens oprindelige Skikkelse. Det vil være ønskeligt, om man f. Eks om et Aar besigtiger Højen for at se, om Reparationen er foretaget. København, den 14. Marts 1947 Ole Klindt-Jensen.
1948
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 85/48, 338/47. Sb. 14.02.05-15. [Sagen findes arkiveret i N01's beretningsarkiv - lokalmuseernes udgravningsberetninger - under Sb. 14.02.05-47.] D. 24-10 48 besaa jeg nævnte Høj, ligesom jeg talte med Lodsejeren, Gdr. Peter Hansen. Denne sidste erklærede, at en Repræsentant for Museet havde udtrykt Ønske om at faa Hullet fyldt, men at han intet havde lovet i den Retning. Han udtalte videre, at det ikke var hans Hensigt at foretage noget med Højen. Da der jo ikke foreligger nogen Overtrædelse af Fredningsloven - ovenfor nævnte Gravning er foretaget før 1937 - er der vist intet andet at gøre end at henlægge Sagen. p.t. Sjellebro Kro, 25/10 48 C. J. Becker.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKrater ned til stor sten (3,5 x 3,5 x 1,3 m.). 20 årigt (?) æbletræ i krateret. I NV to flade afgravninger. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor sten i krateret ses ikke - er fjernet eller dækket af bevoksningen. Æbletræet er væltet og ved at rådne væk. Bevokset med enkelte træer, bregner og brombærkrat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links