Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
35064
Sted- og lokalitetsnummer
190303-43
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Dige (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1898 e.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Bobøl, matr.nr.3al : Høj i skel til matr.nr.2æ af Bobøl, Føvling sogn. Tingl.: 18/9 1908. H. Chr. Jacobsen. Diplom Afmærkn.: MS 1912 (oberstl. Lund) på østsiden. Høj, "Bavnehøj", 3,2-3,6 x 25-27 m. Ca. 1/3 af højen bortgravet mod nord på naboejendommen, og højsiden står noget skråt ind mod nabo- skellet. Mod Ø en større nedgravning, andre større nedgravninger langs foden mod S og SV (gamle kartoffelkuler), mindre sænkninger Ø, SØ og S for toppen. Bevokset med lyng, græs og et par buske, i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBaunehøi. Høide 5,00 met. Tværmaal 27,00 met. Over Høien løber et Dige med Retning VSV-ØNØ. Syd for dette Dige er Østsiden af Høien fra Top til Fod ødelagt af store, uregelmæssige dybe Gravninger. Imod Syd er der Kartoffelkuler og i Sydvestsiden gamle græsgroede Gravninger af mindre Betydning. Nord for Diget er den østlige Høifod og Side ødelagte af meget betydelige Gravninger. Græsgroet i Ager.
1898
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1908
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldt til N01: Ved gravning i "Bavnehøj" på H. C. Jacobsens mark, Bøbøl, Føvling s., idet der skulle rejses en flagstang på højens top, stødte man på et gravkammer. Man blottede overliggerstenen, som var af betydelige dimensioner, nemlig 4 à 5 alen, samt en enkelt af sidestenene, der var skubbet lidt til siden, uden at nogen undersøgelse af gravkamret havde kunnet ske eller var sket.
1908
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMidlertidig fredning af sb. 43 "Bavnehøj" i Bobøl, matr. nr. 21, Føvling s., Malt h. En høj med gravkammer. Lodsejer ønskede "Bavnehøj" med det deri fundne gravkammer beset og eventuelt undersøgt af NM. Han lovede - imod forskudsgodtgørelse samt erstatning for senere fund gjort i forb. m. undersøgelsen - at lade højen ligge urørt indtil dette var sket. NM lovede at undersøge sb. 46 i løbet af sommeren / efteråret 1908.
1908
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnseelig høj, forstyrret ved flere større gravninger i ny tid. Ca. 4 m. høj og 27 m. bred. Den N-lige 1/3-del af højen, der havde ligget på naboejendommen matr. nr. 3 af Bækbølling, var bortgravet indtil bunden. I Ø-siden af den bevarede del af højen fandtes en større, tilgroet nedgravning, der antageligt også har nået bunden. Det blev oplyst at højen tidligere havde været benyttet til skydevold. Andre mindre gravninger nær foden mod S og SV. Nær toppen blev i 1908 foretaget en nu tilkastet nedgravning, hvorved sås to større dæksten. Nedgravningen havde en længde af 4 m. fra højens top mod SV, samt en bredde af 1/4 m. På højens top var rejst en flagstang, som i tilfælde af udgravning ønskes bevaret eller atter rejst. [Læs endvidere sagens akter for yderligere oplysninger om højen].
1908
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLodsejer beslutter at lade højen fredlyse, således at den planlagte undersøgelse ikke behøver finde sted.
1908
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Bavnehøj", 3.2-3.6 x 25-27 m. Ca. 1/3 af højen bortgravet mod nord på naboejendommen, og højsiden står noget skråt ind mod naboskellet. Mod øst en større nedgravning, andre større nedgravninger (gamle kartoffelkuler), mindre sænkninger øst, sydøst og syd for toppen. Bevokset med lyng, græs og et par buske, i ager.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links