Højen med skraldespand set fra nordvest
.
skraldespandsstativ ved højfod set fra øst
.
Højen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35104
Sted- og lokalitetsnummer
170704-24
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Roeshøj", 2,7-3,0 x 18-20 m i Ø-V, 9-10 m i N-S. Siderne afgravet. Top- pen affladet, med bænk. Mod S ses 8 større og enkelte mindre sten, hvoraf 2 synes at være dæksten til en jættestue, med gang. Nord- og vestsiden bevokset med store træer og buske. - Højen ligger på et lille trekantet jordstykke mellem 3 veje.

Undersøgelseshistorie

1906
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI forbindelse med anlæggelse af landevej ml. Agtrup og Stenderup blev en høj (delvist konstrueret med meget store sten) beliggende på matr. nr. 5a reguleret og områder med bortgravede sten tildækket af vejarbejdere. Ved dette arbejde blotlagdes en urne med indhold (B 8479-80) øverst i højens ene side. Urnen indeholdt en bronzespids og en flintspids samt nogle knogler. Urnen gik i stykker og næste dag var skårene forsvundet, endvidere var der gravet yderligere i højen. Begivenheden anmeldt og fundene indsendt til N01 af Amtsvejinspektør G. Schmith.
1907
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKorrespondance ml. Vejle Amts Vejinspektorat (v. G Schmith) og N01 ang. fredning af sb. 24. Trods ønske fra Vejinspektoratet blev højen ikke fredet i 1907.
1907
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAvisudklip fra "Kolding Folkeblad" d. 4/4-1907: Mindesmærkesten opsat på Frederica Landevej var tidligere en del af gravhøj sb. 24's konstruktion. Højen blev åbnet allerede i 1849 (af østrigerne), hvori afdækkedes et gravkammer af svære sten. I gravkammeret fandtes nogle urner/lerkar samt nogle flintkiler. Højen stod herefter åben i en længere årrække. I 1906 kom en urne med indhold (NM B 8479-8480) for dagen i forbindelse med fældning af træer på højen. Dette skete ved byggeriet af en ny landevej.
1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn oprindelig anselig Høj, "Roeshøj", 3-3.50 m høj, 20 m i Tværm. i Ø.-V., 10-11 m i N.-S. Siderne afgravede og ret skraa. Paa Sydsiden fører et Par Stier op til den affladede Top, hvorpaa der staar en Bænk. Mod S. ses 8 store Sten, hvoraf 2 synes at være Dæksten til en Jættestue. Nord- og Vestsiden er bevoxet med store Bøgetræer. I Højen er fundet en Grav fra Bronzealderen. Fredet af Vejle Amts Vejvæsen, Nationalmuseet afslog, efter at Højen var beset af Dr. Sophus Müller, at fredlyse den og at opstille Mærkesten paa den.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Roeshøj", 2,7-3,0 x 18-20 m i østvest, 9-10 m i nordsyd. Siderne afgravet, toppen affladet, med bænk. Mod syd ses 8 større og enkelte mindre sten, hvoraf 2 synes at være dæksten til en jættestue, med gang. Nord- og vestsiden bevokset med store træer og buske. - Højen ligger på et lille trekantet jordstykke mellem 3 veje.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Roeshøj". Jættestue i høj. Ret medtaget. Nærmest langoval i Ø/V. Siderne stejle og må tidligere have været pløjeskadede. I S-siden ses resterne af sammenstyrtet kammer til jættestue, 8 større sten, hvoraf 2 antagelige dæksten. På én af disse er malet "Roeshøj", på den anden "fredet Vejle amt". Her er opstillet bænk og i højens længderetning løber en gangsti over top. Beliggende på trekantet jordstykke mellem 3 veje. Bevokset med græs og bøgetræer. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 03, neg.nr. 20, S. F, 03, neg.nr. 11.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links