Sandflugtsmonumentet ved Tisvilde ligger på Alléen 3 i Gribskov Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Bygningshistorie

Det nærliggende Tisvilde hegn bestod tilbage i 1500-tallet af skovbevoksning samt arealer til græsning og dyrkning. I begyndelsen af 1600-tallet, på grund af for intensiv skovning, blev området udsat for en sandflugt, der fortsatte uhindret indtil begyndelsen af 1700-tallet, hvor Asserbo Slot, Gl. Tibirke by og Tibirke Kirke næsten var begravet. I 1703 blev der nedsat en kommission med det formål at hindre sandflugten, men først i 1724, i forbindelse med ansættelsen af tyskeren Johan Ulrich Röhl, skete der fremskridt. Hovedarbejdet med at stoppe sandflugten stod på i årene 1724 – 1738, og bestod blandt andet i gravning af grøfter, etablering af risgærder og plantning af græsarter. I 1738 blev sandflugtsmonumentet af Elias David Häusser og Didrick Gercken rejst til minde om indsatsen. Monumentet stod oprindeligt med forgyldte inskriptioner og kongekrone. Sidst i 1700-tallet blev Tisvilde Hegn udlagt til skov.

Beskrivelse

Sandflugtsmonumentet ligger på toppen af en bakke omgivet af træer og åbne arealer midt i Tisvilde by. En alléindrammet sti fører fra vejen op til monumentet, hvorfra der er en vidstrakt udsigt over området. Monumentet er tresidet, opført i sandsten og lidt over seks meter højt. Monumentet har inskriptioner på henholdsvis dansk, tysk og latin, herover Frederik IVs og Christian VIs monogrammer, kongevåben og Christian VIs valgsprog DEO ET POPULO (for Gud og folket). Monumentet afsluttes øverst af kongekrone og rigsæble. Formsproget er udpræget barok, med konkave og konvekse former, volutter, akantusblade, muslingeskaller og kraftigt profilerede gesimser.

Miljømæssig værdi

Monumentets miljømæssige værdi knytter sig til den prominente placering på toppen af bakken, hvorfra der er et vidtstrakt udsyn mod nord og øst. Hertil kommer alléen, der på herskabelig vis indrammer vejen og stien, der fører op til monumentet.I en større kontekst knytter den miljømæssige værdi sig til monumentets placering nær Tisvilde Hegn, der udgør det område hvor sandflugten tidligere hærgede.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til sandflugtsmonumentets placering på toppen af bakken nær Tisvilde hegn, samt til den oprindelige barokke udformning og detaljering med brug af eksempelvis konkave og konvekse former, volutter, akantusblade og muslingeskaller. Hertil kommer de dele og detaljer som direkte vidner om kongemagten og selve formålet med monumentet. Standsningen af sandflugten som blandt andet ses i inskriptionerne på dansk, tysk og latin samt i monogrammer, kongevåben, krone og rigsæble.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig til monumentets høje, sluttede og opadstræbende form med det symmetriske og meget kraftfulde, formsprog, der er domineret af de konkave og konvekse linjer samt af de udsøgte og særdeles dekorative detaljer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links