Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Tårnby Kommune, Region Hovedstaden og hele landet. Indeks: 1971=100.

.
På Nordmarksvej i Kastrup ligger fire røde boligblokke med sydvendte altaner opført i 1960. Bebyggelsen ses her fra hjørnet af Alléen og Kastruplundgade.
.

Siden slutningen af 1990’erne har befolkningstallet været stigende i Tårnby Kommune, men det ventes først omkring slutningen af 2020’erne at nå samme størrelse som i 1971. Kommunens befolkning er lidt yngre end landsgennemsnittet. Andelen af indvandrere er som på landsplan og dermed væsentlig lavere end i Region Hovedstaden.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i Tårnby Kommune faldt i perioden 1971‑97 med 15 %. I begyndelsen af 1970’erne var befolkningen på over 45.000, mens den på lavpunktet i 1997‑98 var nede på ca. 39.000.

Faldet var større og varede længere end i regionen samlet set. Siden slutningen af 1990’erne har befolkningstallet igen været støt stigende, og d. 1. januar 2018 boede der 43.063 personer i kommunen. Ifølge fremskrivningen fra 2018 forventes en fortsat stigning til 48.886 i 2045.

I tiåret 2008‑17 har befolkningsvæksten været drevet af indvandring og indenlandske tilflytninger. I denne periode har den årlige nettoindvandring til kommunen gennemsnitligt været 192 personer med et maksimum på 424 i 2014. Samtidig var det gennemsnitlige antal indenlandske nettotilflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) på 134 om året.

Siden 2008 har kommunen de fleste år haft et fødselsunderskud (dvs. færre fødte end døde), der dog vendte til et overskud fra 2015. Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning fra 2018 forventes et fortsat fødselsoverskud, der topper i 2027.

Den samlede fertilitet i kommunen har været stigende fra et lavpunkt på 1.636 i 2013 til 2.037 i 2017, hvilket var højere end i både regionen (1.672) og landet som helhed (1.752). Den samlede fertilitet viser for et bestemt år, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter.

De førstegangsfødende kvinder i kommunen var i 2017 29,3 år og dermed yngre end i regionen (30,4 år), men næsten på linje med landsgennemsnittet.

Befolkningen i kommunen var i 2018 samlet set lidt yngre end landsgennemsnittet, og sådan forventes det også at blive i de kommende årtier.

I 2018 udgjorde de 0‑14-årige 18,5 % i Tårnby Kommune mod 16,6 % i landet som helhed.

Samtidig var der lidt færre på 65 år og derover (18,5 %) end i hele landet (19,3 %).

Den største forskel er, at der i kommunen også i 2045 forventes at ville være en større andel af 0‑14-årige end i hele landet og samtidig en mindre andel på 65 år og derover.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 4,1 % af befolkningen i Tårnby Kommune. Andelen var i 2018 vokset til 13,5 %, hvilket var lavere end i regionen (19,4 %), men på niveau med landet som helhed.

I 2018 var antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen hhv. 4.390 og 1.403. Af de 4.390 indvandrere havde de 1.555 oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande), og i denne gruppe var 18 % fra Polen, 10 % fra Sverige, og 9 % fra Storbritannien.

Blandt de 2.835 ikkevestlige indvandrere havde 11 % oprindelse i Pakistan, 9 % i Filippinerne, 7 % i Thailand, og 6 % i hhv. Syrien, Tyrkiet og Iran.

Boligforhold

Ligesom de fleste andre københavnske forstadskommuner er størstedelen af boligerne i Tårnby Kommune opført i perioden 1950‑79 (64 %), især i 1950’erne, hvorfra hele 30 % af boligerne stammer.

Den mest almindelige boligform i Tårnby Kommune er ejerboliger, som udgør 58 % af boligmassen mod 61 % på landsplan. Tårnby Kommune har en noget større andel almene boliger end på landsplan (33 % mod 19 %) og tilsvarende mindre forekomster af private udlejnings- og andelsboliger. Boligmassen består for halvdelens vedkommende af etageboliger, hovedsagelig beliggende i den nordligste del af kommunen, mens parcelhuse udgør 34 % af boligmassen.

De 8 % fritidshuse består primært af kolonihavehuse, der vidner om, hvordan tidligere generationer af københavnske arbejdere anlagde små nyttehaver på lejede jordlodder uden for den tætte by. I dag findes der såvel små beskedne træhytter som højmoderne nybyggede huse i kolonihaveforeningerne.

Boligpriserne i kommunen har oplevet en kraftig stigning de seneste knap fem år. Prisen pr. m2 for solgte parcel- og rækkehuse var i 2017 på 21.100 kr. i Tårnby Kommune mod tilsvarende 24.000 kr. i hele Region Hovedstaden.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Tårnby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger