Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Tårnby Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2016.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Tårnby Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Tårnby Kommune og hele landet i 2016.

.
Kastruplundgade i Kastrup er en af Tårnby Kommunes vigtige handelsgader.
.
En medarbejder fra Vej, Park og Ejendomme i Tårnby Kommune cykler forbi Tinggården, der er en af kommunens mest velbevarede gårde.
.

De vigtigste indenlandske pendlingsstrømme ind og ud af Tårnby Kommune i november 2016.

.
Skottegårdens Butikscenter i Kastrup. Butikscenteret åbnede som et af landets første i 1955. Oprindelig skulle det fungere som servicebygning til boligbebyggelsen Skottegården, men butikscenteret med ca. 20 specialbutikker tiltrækker i dag kunder fra et større område.
.

Erhvervslivet i Tårnby Kommune er koncentreret omkring Københavns Lufthavn, hvor langt størstedelen af det private erhvervsliv er centreret. Det afspejles i en erhvervsfordeling, der er præget af mange transportvirksomheder. Passagerer og gods på vej ud i verden nyder godt af den gode infrastruktur til lufthavnen med tog, metro, bus og motorvej samt bro til Sverige. Til gengæld lægger infrastrukturen beslag på store områder i kommunen og besværliggør nogle gange den helt lokale trafik.

Rundtom i kommunen findes mindre erhvervsområder, hvor især detailhandel, service og bilhandel er placeret.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Tårnby en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008. Det gik ud over samtlige brancher bortset fra den offentlige sektor. I 2016 havde de fleste brancher stort set genvundet de tabte arbejdspladser.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 24.682 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 1.850 arbejdssteder i Tårnby Kommune. Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden er der i Tårnby Kommune en større andel ansat inden for transport, forsyning og bygge og anlæg, mens der er en mindre andel inden for industri, forskning, rådgivning og forretningsservice samt inden for den offentlige sektor.

Primære erhverv

De primære erhverv spiller næsten ingen rolle for beskæftigelsen i Tårnby Kommune.

Industrien

Kun 3,2 % af de beskæftigede arbejder i en industrivirksomhed. Antallet af beskæftigede i denne sektor er næsten halveret siden finanskrisen i 2008 og var i 2016 primært fordelt på en snes mindre virksomheder.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 47,6 % af beskæftigelsen betyder transport, forsyning og bygge og anlæg usædvanlig meget for kommunen. Andelen af beskæftigede inden for disse brancher er næsten fem gange så stor som for regionen som helhed. Den store transportbranche, der er knyttet til lufthavnen, tegner sig alene for 42,7 % af kommunens samlede beskæftigelse. Transportbranchen omfatter foruden fly- og jordtransport også alle de servicer, der er knyttet til transport af passagerer og gods som fx betjening og administration af lufthavnen, bagagehåndtering, spedition og godshåndtering. De to største virksomheder er flyselskabet SAS Danmark A/S og Københavns Lufthavne A/S. Bus- og togselskabet Arriva Danmark A/S har hovedkvarter i Kastrup lige ved lufthavnen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handelen tegner sig for 11,9 % af beskæftigelsen, og serviceerhvervene for 8,1 %, mens beskæftigelse inden for oplevelseserhvervene udgør 9,0 %. Handelen er domineret af detailhandel herunder de mange detailbutikker i lufthavnen.

Hertil kommer den koncentration af bilforhandlere især langs Englandsvej, der har ført til omtalen af Amager som en bilø.

Den store gruppe af virksomheder inden for service er rengøringsvirksomheder samt vikar- og rekrutteringsvirksomheder, der betjener lufthavnen. Den største gruppe inden for oplevelseserhvervene er restauranter og hoteller, hvoraf de fleste ligger i eller ved lufthavnen.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for kun 3,7 % af beskæftigelsen, hvilket er langt under regionsgennemsnittet på 21,4 %. Virksomhederne i disse brancher er helt overvejende små og mellemstore virksomheder.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor har med 16,4 % af arbejdspladserne en langt mindre andel end på landsplan (32,0 %). Det skyldes de mange private arbejdspladser i og omkring lufthavnen, men også fraværet af store offentlige arbejdspladser inden for bl.a. det statslige område og sundhedsområdet. De sociale institutioner tegner sig for 6,9 % af den samlede beskæftigelse, mens undervisningsområdet står for 4,1 %. Begge dele er lavere end i regionen og på landsplan.

Pendling

Som mange andre kommuner i hovedstadsregionen har Tårnby også en omfattende pendling, som understreger, at regionen er et fælles arbejdsmarked. Af de beskæftigede med bopæl i Tårnby Kommune pendler 67,5 % til arbejde i andre kommuner. Af de 14.527 (2016-tal) daglige udpendlere tog flest til København (8.532). Især lufthavnen tiltrækker arbejdskraft fra store dele af hovedstadsregionen, og 72,6 % af de beskæftigede på arbejdspladser i Tårnby Kommune var i 2016 indpendlere fra andre kommuner svarende til, at der dagligt pendlede 18.534 til Tårnby – flest kom fra Københavns Kommune (8.095).

De nævnte tal omfatter kun pendling inden for Danmark. Tårnby er en af de få kommuner i landet, hvor der også er indpendling fra udlandet. Øresundsinstituttet skønner, at der i 2015 var lidt over 2.000, der dagligt pendlede fra Skåne til arbejdspladser i Tårnby Kommune, primært i lufthavnen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Af Tårnby Kommunes befolkning var 51,6 % i arbejdsstyrken i 2016, hvilket er lidt under gennemsnittet for regionen, men højere end landsgennemsnittet (se Tabel 1). De øvrige 48,4 % af befolkningen var primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige var der en erhvervsfrekvens på 79,8 % svarende til 20.625 personer. Frekvensen er højere end for regionen og for hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 316.000 kr. i 2016 ligger Tårnbyborgerne tæt på landsgennemsnittet (313.000 kr.). Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.136.000 kr. i 2016 og dermed noget over landsgennemsnittet på 1.899.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten på 23,7 og således noget mindre end landsgennemsnittet (29,0).

Region Hovedstaden har inddelt alle kommuner samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper baseret på andelen af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Tårnby Kommune er placeret i den næstlaveste gruppe sammen med bl.a. Rødovre, Hvidovre, Herlev og Glostrup.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Tårnby Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked