På flere områder var uddannelsesniveauet i Albertslund Kommune i 2017 noget under landsgennemsnittet, og andelen med videregående uddannelser var lavere. 93 % af eleverne i grundskolen gik i 2017/18 i kommunens folkeskoler. Sundhedstilstanden er lidt under niveauet i Region Hovedstaden, men tæt på forholdene på landsplan.

Uddannelse

Herstedlund Skole har arbejdet med det rette læringslys i løbet af skoledagene. Det er foregået i samarbejde med DOLL Living Lab, der er et testcenter for lys i Hersted Industripark. Skolen har ca. 600 elever fordelt på 0.-9. klasse og var i 2017/18 den tredjestørste af kommunens fire folkeskoler.

.

Arkitekttegning af Vestskoven Gymnasium NEXT. Gymnasiet er tegnet af Cubo Arkitekter og tages i brug i 2020, når Albertslund Gymnasium flytter fra Løvens Kvarter til de nye bygninger på Kongsholmgrunden i Albertslund og samtidig skifter navn. Vestskoven Gymnasium NEXT har plads til ca. 850 elever, der kan vælge mellem alle de fire gymnasiale uddannelser: HHX, HTX, STX og HF.

.

Uddannelsesniveauet for de 30‑34-årige ligger noget under landsgennemsnittet. Hver fjerde har kun en grundskoleuddannelse som den højest gennemførte uddannelse mod tilsvarende hver sjette på landsplan. Der er ikke den store forskel, når det gælder andelen med erhvervsuddannelser og de korte og mellemlange videregående uddannelser. Derimod er der 13 % i Albertslund Kommune med en videregående uddannelse mod tilsvarende 21 % på landsplan.

Sammenlignet med 1991 er der sket en stærk stigning i uddannelsesniveauet i kommunen, men den har været knap så stærk som på landsplan.

I forbindelse med perioder med et faldende børnetal har Albertslund Kommune flere gange ændret i skolestrukturen. I 2003 lukkede Sydskolen helt, og i 2008 blev flere skoler slået sammen og fik nye navne. Således blev Birkelundskolen og Holsbjergskolen fra 2008 til Herstedvester Skole, mens Roholmskolen og Teglmoseskole blev til Herstedøster Skole. Hyldagerskolen og Vridsløselille Skole blev i 2011 til Herstedlund Skole. Hyldagerskolen blev senere revet helt ned.

Ud over de fire folkeskoler er der Brøndagerskolen for børn med autisme og indlæringsvanskeligheder, og Albertslund Ungecenter, som bl.a. rummer kommunens 10.-klassestilbud.

Der har igennem årene været en stabil tilslutning til kommunens folkeskoler, og selv om den siden skoleåret 2007/08 er let faldende, er den stadig over 90 %. Albertslund Lilleskole er kommunens eneste frie grundskole. Den blev grundlagt i 1967 og ligger i Herstedøster, hvor byens gamle skole lå.

Albertslund Gymnasium har siden grundlæggelsen som amtsgymnasium i 1982 skiftet navn flere gange. Efter en fusion i 2003 med Vallensbæk HF blev det til Kongsholm Gymnasium & HF. Efter endnu en fusion i 2014, denne gang med CPH West, blev det til Albertslund Gymnasium & HF, som i 2017 igen fik det gamle navn, Albertslund Gymnasium. I 2020 står et helt nybygget gymnasium efter planerne klar, og i den forbindelse skifter gymnasiet navn til Vestskoven Gymnasium NEXT. Gymnasiet rummer både STX, HHX, HTX og HF.

Vestegnen HF & VUC er et andet tilbud om ungdomsuddannelse, som foruden tilbud om 9.-10. klasse og HF også har et e-learningtilbud, hvor størstedelen af studiet tages over internettet.

Der er ingen videregående uddannelsesinstitutioner i kommunen.

Sundhed

Sundhedshuset i Albertslund Centrum.

.

Et nyfødt barn i Albertslund Kommune havde 2013‑17 en beregnet middellevetid på 80,5 år (se Tabel 2).

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er det en større andel af den voksne befolkning i Albertslund Kommune end i regionen, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred. Også andelene med svær overvægt og daglig rygning er lidt højere end for regionen, men tættere på tallene på landsplan.

I 2017 var der 6,5 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Albertslund Kommune, hvilket stort set svarer til regionsgennemsnittet. Kommunen havde 1.675 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge, hvilket er lidt flere end i både regionen og hele landet. 90 % af de praktiserende læger i kommunen havde i 2017 lukket for tilgang. I regionen som helhed var det 65 %, og på landsplan havde 61 % lukket for tilgang.

Kommunens borgere betjenes af Region Hovedstadens hospitaler og tilhører område Syd, hvor akuthospitalet er Hvidovre Hospital.

I Albertslund Kommune er antallet af indlæggelser lidt større end i Region Hovedstaden og dermed også større end på landsplan. I løbet af 2017 var 144 pr. 1.000 indbyggere indlagt på et somatisk sygehus. Antallet af indlagte pr. 1.000 indbyggere ligger ca. 19 % over landsgennemsnittet.

Kommunen indviede i 2015 et nybygget sundhedshus i Albertslund Centrum.

Socialområdet og forsørgelse

Det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov er noget større i Albertslund Kommune end i Region Hovedstaden og på landsplan.

I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 63,5 % for de 0‑2-årige og 89,2 % for de 3‑5-årige, hvilket er tæt på andelen på landsplan.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17‑64 år var i 2017 blandt de ti højeste for landets kommuner og 31 % over landsgennemsnittet.

I 2017 modtog 8,0 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en noget mindre andel end både i Region Hovedstaden (11,3 %) og på landsplan (11,1 %).

Andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2010 var det ca. 2,9 % af alle i alderen 65 år og derover, der boede på plejehjem, i beskyttet bolig eller plejebolig i Albertslund Kommune. I 2017 var denne andel faldet til 2,4 % og dermed klart lavere end for landet som helhed (3,7 %).

Kriminalitet

I 2017 blev der i Albertslund Kommune rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 21,8 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende lidt over 15 personer i både Region Hovedstaden og landet som helhed.

Der blev i kommunen rejst sigtelse for voldsforbrydelser mod 3,7 personer pr. 1.000 indbyggere mod 2,6 og 2,7 for hhv. regionen og hele landet.

Når det gælder sigtelser for indbrud og tyveri, lå kommunen på niveau med regionen og lidt højere end landet som helhed.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg