Faktaboks

Areal
23,2 km²
Højeste punkt
67,9 m.o.h. (Hersted Høje)
Kystlinje
0 km
Region
Hovedstaden
Stift
Helsingør
Provsti
Glostrup
Antal sogne
3
Befolkningsudvikling
3.096 personer (1950), 30.425 personer (1980), 27.743 personer (2018)
Befolkningstæthed i kommunen
1.196 personer/km² (2018)
Befolkningstæthed i Danmark
135 personer/km² (2018)
Gennemsnitsalder i kommunen
39,8 år (2018)
Gennemsnitsalder i Danmark
41,5 år (2018)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i kommunen
258.654 kr. (2017)
A-skattepligtig indkomst, gennemsnit pr. person i Danmark
277.182 kr. (2017)
Hjemmeside

albertslund.dk

Kort over Albertslund Kommune.

.

Albertslund Kommunes logo.

.
Vandkunsten foran Albertslund Rådhus består af ti betonskulpturer fra 1974, der er skabt af Poul Winther til søen.
.

Der er noget for både store og små i Friluftsbadet Badesøen, hvor op til 60 m lange vandrutsjebaner kan få det til at kilde i maven på de fleste.

.

Albertslund Kommune er en forstadskommune ca. 14 km vest for København. Det jævne og let bakkede morænelandskab er skabt af is og smeltevand fra den sidste istid.

De ældste oldtidsfund i Albertslund Kommune stammer fra den første jordbrugskultur i Norden, tragtbægerkulturen fra yngre stenalder (ca. 3950-ca. 2800 f.Kr.), og består af hustomter fundet på Damgårdsarealet nordøst for Birkelundparken. Fra bronzealderen findes bl.a. tre bevarede rundhøje samt spor efter bronzestøbning, og omfattende fund fra jernalderen (ca. 500 f.Kr.-ca. 800) dokumenterer, at området var et tætbebygget kulturlandskab. Det område, der i dag udgør Albertslund Kommune, var fortsat i middelalderen tæt befolket med landsbyer og enkeltgårde.

Albertslund Kommunes areal svarer nogenlunde til middelaldersognene Herstedøster og Herstedvester, hvis romanske stenkirker blev etableret allerede i 1100-tallet. Kommunen har haft perioder med tilbagegang, især i 1600-tallet, hvor epidemier og svenskekrigene hærgede, men man kender ikke de præcise indbyggertal før den første egentlige folketælling i 1787, som registrerede 781 indbyggere. I 1850 var tallet steget til 1.411.

Da forbedringshuset i Vridsløselille, senere Vridsløselille Fængsel, åbnede i 1859, gav det anledning til oprettelsen af en funktionærby med tjenesteboliger, mindre virksomheder og butikker omkring fængslet og langs hovedfærdselsåren, Roskildevej. I 1920 fyldte bebyggelserne dog ikke meget i kommunen, hvor over 90 % af arealet stadig bestod af landbrugsland. Det ændrede sig i løbet af 1900-tallet, hvor Københavns ekspansion øgede behovet for boliger i forstæderne.

Kommunen købte i 1958 gården Albertslund ved Vridsløselille og opførte i årene 1963‑68 almene boliger omkring en ny S-togsstation (1963) i Albertslund Syd til omkring 5.000 mennesker. Området blev bebygget med udgangspunkt i datidens ideal om den funktionsopdelte forstad med bycentre, boliger, industri og rekreative arealer. I 1965 stod første etape af Albertslund Centrum færdig til at servicere beboerne her. Den tætte, lave bebyggelse blev fremherskende med bl.a. gårdhavehuse og rækkehuse, og de almennyttige boliger blev den dominerende boligform. Galgebakken, der blev opført 1972‑74, er en af kommunens kendte bebyggelser.

Albertslund Kommune blev til ved Kommunalreformen i 1970. I de første tre år hed den Herstedernes Kommune, men skiftede i 1973 til sit nuværende navn. Kommunen har 27.743 indbyggere, hvoraf 99,3 % bor i byen Albertslund. Herudover omfatter kommunen også landsbyen Risby, som ligger vest for Motorring 4, samt Vridsløselille, der nu nærmest er opslugt af bydannelsen Albertslund. Politisk har kommunen siden 1970 været ledet af socialdemokratiske borgmestre.

I 2018 rummede kommunen over 100 nationaliteter, og indvandrere og efterkommere udgjorde over en fjerdedel af indbyggerne. Et stort byfornyelsesprojekt omfatter frem til 2020 omkring 6.000 almene boliger, og der er planer om en lang række nybyggerier. Kommunens største private arbejdsplads er Coop, der bl.a. har hovedkontor og centrallager på et stort areal langs Roskildevej.

Kultur og fritid er højt prioriteret i Albertslund Kommune. Allerede i 1973 blev Friluftsbadet Badesøen, et af Nordeuropas største opvarmede friluftsbade, opført. Året efter åbnede Albertslundhuset med biograf, bibliotek og teatersal.

Meget af kommunens friluftsliv foregår i Vestskoven, Danmarks største nye skov med et areal på knap 1.400 ha. Den strækker sig som en grøn kile over kommunerne Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup og Ballerup. Den kunstigt anlagte høj Hersted Høje er med sine ca. 68 m Vestegnens højeste punkt.

De gamle Hersteder tiltrak flere kunstnere, der skildrede landsbymiljøer og natur, bl.a. L.A. Ring, der i ca. 1890 malede Huse i Hersted, og Peder Mønsted, som i 1923 skildrede Gadekæret i Herstedvester. Af nyere tids kunst står Franciska Clausen bag en stiftmosaik på Bytorvet fra 1971, og den lokale kunstner Mikael Hansen har lavet flere kunstinstallationer i Vestskoven, herunder Reservat, hvor et område i skoven står indhegnet og uberørt.

Kommunevåben

Albertslunds kommunevåben.

.

Våbenet blev i 1952 antaget af Herstedernes Kommune, der i 1973 skiftede navn til Albertslund Kommune. Vejrhanens hane henviser til kommunens landbrug, og bogstaverne V og Ø til sognene Herstedvester og Herstedøster. Det blev registreret i Kommunevåbenregisteret d. 23. januar 1995.

Våbenets blasonering (beskrivelse): I blåt en guld vejrhane med bogstaverne V og Ø.

Natur og landskab

Dexterkvæg græsser i Store Vejleådal på en grå januardag. Ådalen er en tunneldal, som tager sin begyndelse ved Porsemose øst for Vridsløsemagle og slutter i Køge Bugt Strandpark efter at have passeret parcel-, række- og kædehuskvartererne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Den er en af Vestegnens vigtige grønne kiler og gennemskæres af adskillige gang- og cykelstier. Langs selve åen blev der i 2012 desuden anlagt en trampesti, som går gennem flere af ådalens forskellige naturtyper.

.

Albertslund Kommune har et rigt og mangfoldigt insektliv, som ikke rummer de store sjældenheder, men i stedet karakteriseres af vidt udbredte, almindelige arter. Blandt dem er den rødbenede bredtæge, som overvejende lever i krat og lysåbne løvskove, men også tit ses i parker og haver. Den voksne tæge kan ses fra juli til ind i oktober.

.

Mens den sydøstlige del af Albertslund Kommune omkring Albertslund er tæt bebygget, dækker Vestskoven hele den nordlige del, mens den åbne Store Vejleådal strækker sig langs kommunegrænsen i vest. Den store kontrast mellem de tætte bebyggelser og naturområderne betyder, at konturerne af det vidtstrakte bundmorænelandskab, som blev skabt af Bælthavisen i slutningen af sidste istid, kun kan opleves i dele af kommunen. Selv om det oprindelige landskab, som blev formet af isen, er ret jævnt, fremstår dele af kommunen i dag som noget kuperet. De fleste af kommunens høje bakker er dog kunstige og opført af byggeaffald i perioden fra 1960’erne til 1980’erne. Blandt dem er Hersted Høje, som med sine ca. 68 m er kommunens højeste punkt.

Vestskoven i nord er kommunens største sammenhængende naturområde. Den i alt ca. 1.340 ha store skov, som fra 1967 blev anlagt på tidligere landbrugsjord, strækker sig over flere af Vestegnens kommuner, men den største andel ligger i Albertslund Kommune. Også Store Vejleådal i vest strækker sig langt ud over kommunegrænsen. Ådalen er en gammel tunneldal, der blev skabt under Bælthavisen af en smeltevandsflod, som eroderede sig ned i isens underlag.

Såvel Vestskoven som Store Vejleådal har i dag et rigt og varieret dyre- og planteliv, ligesom de begge er vigtige rekreative områder for borgerne i Albertslund og dens nabokommuner. De rummer et rigt forgrenet stinet, som også fortsætter uden for naturområderne. Derudover huser Vestskoven Naturcenter Herstedhøje, hvor Albertslund sammen med Glostrup Kommune driver en naturskole.

Læs videre om

Historie

Tidslinje over oldtiden i Albertslund Kommune.

.

Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Albertslund Kommune.

.

De ældste fund i området stammer fra yngre stenalder og består bl.a. af hustomter. Fra bronzealderen er der udgravet en gravhøj og fundet hustomter, og der er i Herstedvester fundet spor efter bronzestøbning. I jernalderen var området ganske tæt befolket med gårde og små landsbyer.

I tidlig middelalder fandtes der flere landsbyer, og der blev opført kirker i Herstedøster og Herstedvester. Landbrug var det vigtigste erhverv, og en stor del af jorden tilhørte Roskildebispen. Der vides kun lidt om befolkningsudviklingen i middelalderen, men den var tilsyneladende stabil fra 1200-tallet frem til Reformationen. I 1600-tallet var der en vis tilbagegang i befolkningstallet som følge af epidemier og svenskekrigene samt en forværring af klimaet. I 1700-tallet begyndte tallet at stige. I anden halvdel af 1700-tallet blev områdets landsbyer stjerneudskiftet.

Frem mod år 1900 begyndte bønderne på Hedeboegnen at afsætte især mejerivarer til hovedstaden. I 1859 blev forbedringshuset, det senere statsfængsel, i Vridsløselille anlagt ved jernbanestrækningen København-Roskilde, og efterhånden voksede en funktionærby op.

I anden halvdel af 1900-tallet begyndte forstadskommunen at tage form med boligbebyggelse og en række sociale institutioner og skoler. Der blev afsat områder til industri og virksomheder, men også til rekreative formål såsom Vestskoven.

Læs videre om

Byer

Stationstorvet i Albertslund ligger i kommunens sydligste del, lige syd for Albertslund Station og midt i et større område, hvor kommunens og byens handels- og servicevirksomheder er koncentreret. I dette område ligger også butikscenteret Albertslund Centrum.

.

Befolkning og areal i Albertslund Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2018).

.

Albertslund Kommune har 27.743 indbyggere, hvoraf hele 99,3 % af befolkningen er opgjort som indbyggere i byen Albertslund. Kommunen ligger i et småbakket morænelandskab, der brydes af bakkerne Hersted Høje og Høghsbjerg i kommunens nordlige og sydvestlige del.

Store Vejleå, Risby Å og Harrestrup Å gennemløber området. Store Vejleå indgår som en integreret del af vandafledningssystemet for regnvand sammen med byens kanal og Vandhaverne og er en del af kommunens rekreative områder.

Middelalderlandsbyerne Risby, Vridsløselille, Herstedøster og Herstedvester eksisterer stadig, og det gamle gadenet kan spores hos dem alle, men bebyggelserne i Vridsløselille, Herstedvester og Herstedøster er vokset sammen med Albertslund.

Roskildevej og jernbanen løber parallelt og passerer kommunen i øst-vestlig retning, mens Motorring 4 krydser området og har isoleret Risby fra resten af byområderne.

Læs videre om

Kultur

Koncert i Forbrændingen i 2017 med gruppen Suspekt, hvis medlemmer Bai-D, Orgi-E og Rune Rask samt produceren Jonas Vestergaard alle er fra Albertslund.

.

Fra slutningen af 1800-tallet malede kunstnere som L.A. Ring og Peder Mønsted motiver fra området, særligt landsbyerne. Efter anlæggelsen af den nye by Albertslund i 1960’erne besluttede lokalpolitikerne at udsmykke bygningerne kunstnerisk. Af kunst i det offentlige rum kan nævnes Arne Juhl Jacobsens skulpturer nord for Rådhussøen, Poul Winthers vandkunst og Scenarie af Peter Land.

Den nye by Albertslund har udgjort en fortælleramme for forfattere som Claes Johansen, Kim Fupz Aakeson og børne- og ungdomsforfatteren Line Kyed Knudsen.

MusikTeatret Albertslund er Sjællands største kulturhus med biografer og flere scener. Spillestedet Forbrændingen har en høj profil inden for den rytmiske musik.

Kommunen har omkring 160 foreninger, bl.a. inden for kultur og idræt. Friluftslivet bliver bl.a. udfoldet ved Friluftsbadet Badesøen. Kroppedal Museum i Høje-Taastrup Kommune fungerer som kulturhistorisk museum for Albertslund Kommune, og arkivet Lokalhistorisk Samling er beliggende i Albertslund. Desuden ligger det historiske værksted Vikingelandsbyen også i kommunen.

Der er to moskéer, en tyrkisk og en pakistansk, samt fire kirker i kommunen. Herstedvester og Herstedøster Kirker er romanske middelalderkirker.

Læs videre om

Samfund og erhverv

Legeplads i den almennyttige bebyggelse Galgebakken, der blev opført 1972‑74 af Vridsløselille Andelsboligforening.

.

Coop Danmarks centrallager i Albertslund i 2018. Bag pallerne ses Kaffetårnet fra 1974 med Aage Sikker Hansens tegning Cirkelpigen, der blev et ikon for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), som Coop Danmark udspringer af.

.

Albertslund Kommune er præget af en stor andel af almene boliger og et erhvervsliv, hvor hovedsædet for Coop er den største private arbejdsplads. Kommunen har siden 1970 haft socialdemokratiske borgmestre og har været kendt for at prioritere kultur og skoler højt. Et stort byfornyelsesprojekt omfatter omkring 6.000 boliger, og kommunalbestyrelsen satser på, at der frem mod 2030 bliver bygget over 4.000 nye boliger med efterfølgende tilflytning af nye borgere.

Fra 1980 til 2018 er andelen af indvandrere og efterkommere blevet firedoblet. Med en andel på 28 % var Albertslund i 2018 en af de fire kommuner i landet, der havde den største andel af indvandrere og efterkommere.

Indkomstniveauet for kommunens borgere er ca. 10 % under landsgennemsnittet, og der er en omfattende pendling til og fra nabokommunerne.

Læs videre om

Videre læsning

Se alle artikler om Kommuner