Spurvehøgen indvandrede formentlig til Danmark i slutningen af Boreal tid, som strakte sig fra for 10.300 til 9.000 år siden. Den lille rovfugl blev længe anset for et skadedyr, og frem til 1931 var den erklæret fredløs og måtte fanges og skydes overalt. Siden totalfredningen af de danske rovfugle i 1967 er bestanden vokset, så spurvehøgen i dag er en af vores talrigeste rovfugle. Den kan opleves i hele Albertslund Kommune, men gør især opmærksom på sig selv, når den nedlægger småfugle i villahaverne.
.

Enge, moser og overdrev dækker tilsammen 54 ha, svarende til lidt over 2 % af Albertslund Kommunes areal. Med 33 ha udgør engene den største andel. De enkelte engarealer er små og ligger især langs Store Vejleå og Risby Å. Gennem projektet »Våde Enge« forsøger kommunen desuden at skabe ny, artsrig engnatur i Egelundsparken og Kongsholmparken. Det sker ved at lede vand fra veje, stier, parkeringspladser m.m. i Albertslund Vest ud over lavbundsarealerne langs Store Vejleå, så der opstår småsøer og temporære vådområder.

Større sammenhængende moseområder findes kun i dele af Harrestrup Mose samt i mindre, fragmenterede områder i Store Vejleådal. Tilsammen dækker moserne 20 ha. I Kongsholmparken har kommunen sit eneste, ca. 1 ha store overdrev. Derudover rummer kommunen flere områder af overdrevsagtig karakter, bl.a. ved Albertslund Golfbane og i Vestskoven.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land