Siden totalfredningen af de danske rovfugle i 1967 er bestanden af spurvehøg vokset, så den lille rovfugl i dag er en af vores talrigeste rovfugle.
.
En cyklist passerer Hersted Høje ad en af de mange cykelstier, som gennemskærer Vestskoven.
.

Efter lange forhandlinger, med statsskovrider Einar Laumann Jørgensen i spidsen, bevilligede Folketinget i 1967 de 16 mio. kr., der skulle til for at opkøbe et areal på 433 ha til etablering af en ny skov på Vestegnen. De første træer blev plantet samme år, og med tiden voksede Vestskoven, så den i dag dækker ca. 1.340 ha. Heraf ligger ca. 900 ha i Albertslund Kommune. Den store skov er anlagt på tidligere landbrugsjord, og åbent land med sletter, enge, krat, moser og søer udgør stadig ca. 45 % af arealet. Ved at udlægge byggeaffald har man desuden gjort skoven kuperet og skabt kunstige bakker som Hersted Høje, som ligger i den centrale del af Vestskoven, og bakkerne ved Risby Mark.

I forbindelse med etableringen af Vestskoven er der plantet ca. 3 mio. træer. Eg og bøg udgør den største andel, og i dag dækker de to træarter hhv. ca. 39 % og ca. 25 % af det skovbevoksede areal. Det resterende areal dækkes af bl.a. ask, birk, løn, ahorn, el, lind, lærk, gran, fyr m.m. Da skoven er ung, træder de rækkevise plantninger stadig tydeligt frem, men efterhånden som der tyndes ud og fældes, blødes plantagepræget op, så skoven kommer til at fremstå mere naturlig.

Plantelivet bærer præg af, at skoven er ung og anlagt på landbrugsjord. Sidst på foråret står engene således gule af mælkebøtter, og om sommeren dækkes store områder af blomstrende gederams. Egentlige skovarter som alm. bingelurt, dunet steffensurt, ægbladet fliglæbe, miliegræs, skovhullæbe og hulrodet lærkespore er dog også indvandret til området. Svampene er rigt repræsenteret og tæller flere usædvanlige arter, heriblandt snyltende posesvamp, frostsneglehat, puklet giftslørhat, rosafodet skærmhat og busket fjerkølle.

Fuglelivet er alsidigt og omfatter de fleste almindelige skovfugle. Til ynglefuglene hører bl.a. spurvehøg, duehøg og musvåge samt natugle. Tårnfalken ses hyppigt muse over de åbne arealer, mens en rig småfuglebestand holder til i krattene. Derudover er Vestskoven en vigtig træk- og rastelokalitet for bl.a. musvåge, fjeldvåge og rød glente.

Pattedyrene omfatter bl.a. skimmelflagermus, vandflagermus og dværgflagermus samt en tæt bestand af rådyr. Året rundt afgræsses hegnede områder af skotsk højlandskvæg.

Vestskoven er et vigtigt rekreativt område for Vestegnskommunernes borgere, og rummer et rigt forgrenet stinet. Der er mulighed for ridning på anlagte ridestier, og der er flere afmærkede løbe- og vandreruter. Om vinteren anlægges langrendsløjper i skoven.

Derudover huser Vestskoven Naturcenter Herstedhøje, hvor Albertslund sammen med Glostrup Kommune driver en naturskole.

Midt i Vestskoven ligger Hersted Høje, fra hvis top der er god udsigt hen over den unge skov til Herlev Hospital, som kroner horisonten mod nordøst. Vestskoven blev primært etableret for at give Vestegnens borgere et rekreativt skov- og naturområde. I driften af den store statsskov ligger hovedvægten derfor også på friluftslivet og naturværdierne, mens vedproduktionen er af mindre betydning.

.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Albertslund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove